Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

Mae My Home Life Cymru wedi bod yn gweithio ar brosiect o’r enw ‘Codi Ymwybyddiaeth o Atal Cwympiadau mewn cartrefi gofal’ wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru. Cynhyrchon ni fwletin yn Ebrill 2018 i agor y sgwrs a gwahodd rheolwyr cartrefi gofal a staff i un o’n pedwar diwrnod rhwydweithio gyda’r bwriad o gyd-gynhyrchu canllaw ymarfer gorau wedi’i ysgrifennu gan gartrefi gofal ar gyfer cartrefi gofal yng Nghymru.

Cafodd y digwyddiadau rhwydweithio eu mynychu gan 52 o staff cartrefi gofal o 23 cartref gofal, pob un ohonyn nhw’n fodlon I rannu eu harbenigedd a hanesion o ymarfer da o’u cartrefi. Gofynnon ni iddyn nhw am eu profiadau a beth maen nhw’n gwneud i gefnogi preswylwyr i aros yn weithredol, mewn ffyrdd sy’n gywir iddyn nhw.

O'r gwaith hwn, rydym wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau sydd wedi cael ei ysgrifennu gyda lleisiau’r cartrefi gofal drwyddi draw.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â suzanne.webster@abertawe.ac.uk

Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybodaeth am sefydliadau a rhwydweithiau eraill ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig

CareHome.co.uk

Prif wefan adolygu cartrefi gofal y Deyrnas Unedig yw hon, gyda 18,505 o gartrefi gofal, 16 miliwn a mwy o ymweliadau bob blwyddyn a 76,473 o adolygiadau o gartrefi gofal.

Arolygiaeth Gofal Cymru

Y corff cenedlaethol sy’n cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl hŷn Cymru.

ENRICH UK

Gwefan ENRICH UK sy’n cynnwys ystod eang o adnoddau ar gyfer staff cartrefi gofal a’r gymuned ymchwil

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Corff sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cefnogi ac yn datblygu ymchwil ragorol sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru

Join Dementia Research

Gall pobl â dementia neu broblemau â’r cof, eu gofalwyr ac unrhyw â diddordeb ymuno. Gallwch hefyd gofrestru ar ran rhywun arall, ar yr amod eu bod wedi cydsynio.

Cofrestru yw’r cam cyntaf i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil hollbwysig ledled y DU.

Fy Mywyd mewn Cartref

Menter ledled y DU sy’n hybu ansawdd bywyd ac yn rhoi newid cadarnhaol ar waith mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn

Canolfan PRIME Cymru

Canolfan ymchwil sy’n canolbwyntio ar ofal sylfaenol a gofal brys yw hon. Mae’n cael ei hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru er mwyn datblygu a chydgysylltu cynigion ymchwil a chynorthwyo ymchwilwyr. Canolfan ar gyfer Cymru gyfan yw hon sy’n cael ei harwain ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

Canolfan ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd i’r afael â chwestiynau allweddol o bwys rhyngwladol ym maes heneiddio a dementia yw hon. Mae’r Ganolfan yn integreiddio gweithgarwch amlddisgyblaethol ac yn datblygu meysydd rhagoriaeth sy’n amrywio o’r biolegol, y seicogymdeithasol a’r amgylcheddol i bolisi cymdeithasol ym maes heneiddio a dementia.

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd yr Ysgol o fudd i ymarferwyr gofal cymdeithasol a'r sector gofal cymdeithasol oherwydd y bydd yn eu cynorthwyo i wireddu eu dyheadau ymchwil ac ymarfer ar sail tystiolaeth, a bydd o fudd i ddarparwyr ymchwil oherwydd y bydd yn eu cynorthwyo i ymgysylltu â'r sector gofal cymdeithasol i gynnal ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaus.