Gwybodaeth i fyfyrwyr

Cyrsiau sy’n cael eu canslo

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer dysgwyr sydd wedi cofestru ar gyrsiau Prifysgol Abertawe. Os dych chi wedi cofrestru ar gwrs gyda darparwr arall, ewch i dudalen ‘Partneriaid’ am wybodaeth ar sut i gysylltu â hwy.

Os ydych wedi cyn-gofrestru ar gwrs y mae’n rhaid ei ganslo cyn dyddiad dechrau’r cwrs, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod am hyn. Os ydych eisoes wedi dechrau cwrs ac mae yna bosibilrwydd y caiff y cwrs hwnnw ei ganslo, bydd y tiwtor yn trafod beth fydd yn digwydd gyda chi yn ystod pythefnos cyntaf y dosbarthiadau. Bydd y Ganolfan yn eich ad-dalu ar gyfer cyrsiau y mae’n rhaid i ni eu canslo. Os caiff eich cwrs ei ganslo a hoffech drosglwyddo i gwrs arall cysylltwch â’r Ganolfan.

Myfyrwyr sy’n tynnu yn ôl ac ad-daliadau

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer dysgwyr sydd wedi cofestru ar gyrsiau Prifysgol Abertawe. Os dych chi wedi cofrestru ar gwrs gyda darparwr arall, ewch i dudalen ‘Partneriaid’ am wybodaeth ar sut i gysylltu â hwy.

Os ydych yn dewis tynnu yn ôl oddi ar gwrs a byddwch yn hoffi derbyn ad-daliad, a wnewch chi ysgrifennu atom i roi gwybod i ni. Ceir ad-daliadau fel y mae’r Adran yn gweld yn dda a lle y cânt eu cynnig, byddant ar gyfartaledd i’r sesiynau a fynychir. Sylwer os ydych wedi talu â siec, gall gymryd hyd at bum wythnos i Adran Gyllid y Brifysgol ad-dalu’r arian i chi. Fodd bynnag, gellir ad-dalu taliadau â cherdyn yn syth.

Cyfle Cyfartal

Cyfle Cyfartal

Mae’r Ganolfan Cyrmaeg i Oedolion yn ymrwymedig i ddarparu cyfle cyfartal a rhyddid rhag gwahaniaethu ar sail hil, rhyw, iaith, dosbarth, rhywioldeb, crefydd, anabledd, oed neu gred wleidyddol yn ei haddysgu a dysgu, yn natblygiad ei chwricwlwm ac fel cyflogwr. Mae’r Ganolfan yn ymrwymo i ehangu cyfl e i fyfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr traddodiadol a gwneir pob ymdrech i alluogi i bawb fynychu a mwynhau cyrsiau. Er mwyn i ni allu darparu unrhyw gefnogaeth angenrheidiol yn effeithiol, gofynnwn i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosib.

Cyngor ac arweiniad

Mae cyngor ac arweiniad diduedd a chyfrinachol ar gael am ddim drwy gydol y flwyddyn. Os hoffech drafod eich syniadau a’ch opsiynau, mae’r gwasanaeth yn hawdd i’w gyrraedd.

Ffoniwch y Ganolfan ar (01792) 60 20 70 neu ebostiwch cymraegioedolion@abertawe.ac.uk

Gwasanaethau i fyfyrwyr

Iechyd a diogelwch

Mae iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a’n staff yn hanfodol bwysig. Mae’r cyfle gan diwtor / drefnyddion i ddarparu adborth ar agweddau diogelwch lleoliadau oddi ar y campws, tra bod polisi Prifysgol yn ymwneud â swyddfeydd y Ganolfan ac ystafelloedd dysgu ar y campws.

Myfyrwyr ag Anableddau

Mae gan y Brifysgol Swyddfa Anableddau wedi’i hen sefydlu a fydd yn cydweithio gyda chi a chyda’r Ganolfan i ddarparu cyngor ar unrhyw faterion yn ymwneud â chymorth.

Gall gosod trefniadau cymorth yn eu lle cymryd cryn amser ac felly gofynnwn a oes gennych anabledd, cyfl wr meddygol, neu anhawster dysgu penodol, ac mae angen cymorth arnoch, i roi gwybod i’r Ganolfan a fydd yn cysylltu â’r Swyddfa Anableddau ar y cyfl e cynharaf posib i drafod eich anghenion cefnogi.

Ceir rhagor o wybodaeth ynglyn â’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ag anableddau hefyd ar eu gwefan yn www.swansea.ac.uk

Gwasaneth Lles Prifysgol Abertawe

Mae’r uned newydd hon yn dod â gwasanaethau Cwnsela Myfyrwyr a Chydlynu Iechyd Meddwl at ei gilydd.

Mae Cwnsela Myfyrwyr yn cynnig gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim, i’r myfyrwyr hynny sy’n teimlo nad ydynt yn gallu astudio’n effeithiol na mwynhau eu bywyd yn y Brifysgol, beth bynnag yr achos - personol neu academaidd. Mae’r Gwasanaeth Cydlynu Lles Iechyd Meddwl yn cynnig help a chymorth uniongyrchol yn ogystal â chysylltu’n fewnol gydag adrannau’r Brifysgol ac yn allanol gydag amryw asiantaethau allanol.

Gellir cysylltu â nhw ar 01792 295592, e-bost: wellbeing@abertawe.ac.uk neu www.swansea.ac.uk/counselling

 

Llyfrgell Glowyr De Cymru

Fel myfyriwr Cymraeg i Oedolion, eich cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth a gwybodaeth llyfrgell yw Llyfrgell Glowyr De Cymru sydd wedi’i lleoli ar Gampws Hendrefoelan. Rydym yn darparu cyfleusterau llyfrgell a chefnogaeth i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau’r Ganolfan - waeth ble yr ydych yn cael eich addysgu.

Gwybodaeth am Polisïau Allweddol

Mae'r Ganolfan yn rhan o Brifysgol Abertawe. Gallwch weld polisïau allweddol sy'n sylfaen i waith y Brifysgol a'i pherthynas gyda myfyrwyr, staff a'r cyhoedd trwy ddilyn y ddolen isod:

www.swan.ac.uk/cy/YBrifysgolStaff/AmdanomNi/