Gweithdrefn ar gyfer cyflwyno ceisiadau am adolygiad moesegol

Os oes unrhyw faterion moesegol yn codi yn yr ymchwil, trafodwch gyda’ch goruchwyliwr/tîm ymchwil. Gwelwch y llwybr cywir ar gyfer cymeradwyaeth foesegol drwy ddilyn y goeden cymorth â phenderfyniadau hon.

Cwblhewch ffurflen gais ( Cais am Gymeradwyaeth Foesegol Safonol ) a’i hanfon, ynghyd ag unrhyw ddogfennau ychwanegol fel un ddogfen, Word neu PDF, yn electronig i weinyddydd y pwyllgor. Rhaid i’r copi caled sy’n cael ei gyflwyno i’r Cadeirydd gynnwys gwybodaeth sydd yn union yr un fath â’r copi electronig a gyflwynwyd i’r gweinyddydd. Bydd ceisiadau a dderbynnir heb fod yn hwyrach na phythefnos cyn cyfarfod sydd wedi’i gynllunio a gynllunnir yn cael eu hystyried. Am arweiniad ar faterion moesegol yn ymwneud â dulliau ymchwil penodol, gweler y rhestr Cwestiynau Cyffredin hon. Bydd ceisiadau yna ar gael i aelodau’r pwyllgor eu darllen.

Caiff aelod pwyllgor ei (h)enwebu gan y Cadeirydd i gyflwyno’r cais yn y cyfarfod perthnasol (er mwyn crynhoi’r cais, ac unrhyw bwyntiau perthnasol).

Bydd y cais yna’n cael ei ystyried gan y pwyllgor yn ystod y cyfarfod. Does dim rhaid i chi fynychu fel arfer.

Deuir i benderfyniad. Bydd hyn yn golygu bod y cais: (a) wedi’i gymeradwyo), (b) wedi’i gymeradwyo yn dibynnu ar weithred y cadeirydd, (c) wedi’i farnu bod angen ei adolygu a’i ailgyflwyno, neu (d) heb ei gymeradwyo. Bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod am y penderfyniad i’r ymgeisydd o fewn 5 diwrnod gwaith.

Peidiwch â chyflwyno cynnig ymchwil gwahanol oherwydd ni fydd hwn yn cael ei adolygu - rhaid bod yr holl wybodaeth wedi’i chynnwys yn y ffurflen gais.

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â gweinyddwraig y pwyllgor, Kay Thomas ar k.m.thomas@abertawe.ac.uk neu 01792 295611