Canolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang (CGBIPR)

Darparu'r Dystiolaeth, Datblygu'r Polisïau, Arwain y Ffordd

Un o'r heriau allweddol y mae'r gymuned iechyd fyd-eang yn ei hwynebu yw sut i roi ymyriadau profedig ar waith yn y byd go iawn. Mae ymyriadau fforddiadwy a allai achub bywyd yn bodoli i oresgyn llawer o'r heriau iechyd a wynebwn (gan gynnwys llosgiadau), ond nid oes llawer o ddealltwriaeth o sut i ddarparu'r ymyriadau hyn ar draws yr ystod lawn o systemau iechyd presennol ac yn yr amrywiaeth eang o leoliadau posib.

Bydd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn mynd i'r afael â'r materion hyn drwy gyfuno gwyddor rhoi ar waith, methodolegau gwella ansawdd, ymchwil gweithredu cyfranogol, astudiaethau economeg iechyd, canlyniadau ymchwil, gwerthusiadau effaith a datblygu strategaethau. Mae goresgyn y rhwystrau i roi gwybodaeth ar waith yn rhan allweddol o'r broses, ac mae gwyddor rhoi ar waith yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud hyn.

Bydd y Ganolfan yn gweithio'n agos gydag asiantaethau a sefydliadau rhyngwladol a chanolfannau academaidd eraill, yn ogystal â llywodraethau a Sefydliad Iechyd y Byd, i ddatblygu polisïau perthnasol a phriodol ac i ysgogi'r agenda ymchwil i wella gofal ac atal llosgiadau ledled y byd.

 

Datganiad Cenhadaeth

 

  1. Meithrin partneriaethau cadarn ag adrannau academaidd cenedlaethol a rhyngwladol, sefydliadau byd-eang a gwasanaethau llosgiadau clinigol.
  2. Datblygu portffolio o ymchwil o ansawdd uchel ar sail tystiolaeth i bennu a mynd i'r afael â blaenoriaethau allweddol anafiadau llosgi yn fyd-eang, gan ganolbwyntio ar ranbarthau â phrinder adnoddau yn benodol.
  3. Eirioli dros bolisïau rhanbarthol a chenedlaethol effeithiol ar sail tystiolaeth ar gyfer atal a thrin.
  4. Gweithio mewn partneriaeth i gynyddu dyrannu adnoddau er mwyn mynd i'r afael ag 'argyfwng cyhoeddus byd-eang angof' anafiadau llosgi.
  5. Defnyddio gwyddor rhoi ar waith a gwybodaeth i weithredu damcaniaeth ac i gefnogi uwchraddio ymyriadau profedig a hyrwyddo'u hintegreiddio mewn strategaethau iechyd cenedlaethol.
  6. Creu canolfan fyd-eang ar gyfer ymchwilwyr a chlinigwyr uchelgeisiol sy'n ymroddedig i ofal llosgiadau byd-eang i gyfnewid syniadau, i rannu arloesedd ac i weithio mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol sy'n ysbrydoli.