Pam astudio heneiddio yn Abertawe?

Mae heneiddio yn thema sy'n torri ar draws busnes, diwydiant, y sector cyhoeddus a'r economi yn gyffredinol. Yn fyd-eang, mae gofyn datblygu sgiliau cyn yr angen.

Yn y cyfrifiad yn 2011, roedd 16 y cant o boblogaeth y DU yn 65 oed neu'n hŷn - cynnydd o tua miliwn o bobl ers y cyfrifiad blaenorol yn 2001. Rhagwelir y bydd y duedd hon yn parhau. Erbyn 2033, bydd 23% o'r boblogaeth yn 65 oed neu'n hŷn o'i gymharu â 18% yn 16 neu'n iau. Mae'r cynnydd poblogaeth gyflymaf wedi bod yn y nifer o bobl 85 oed a throsodd, yr 'hen hynaf'.

Er hynny, mae hirhoedledd, ond yn rhan o'r stori ac mae ffocws cynyddol ar yr hyn sy'n gwneud henaint da. Mae Astudiaethau Gerontoleg a Heneiddio yn Abertawe yn cymryd ymagwedd holistig. Mae'n symud y ffocws canolog o'r model meddygol o heneiddio, i un sy'n cwmpasu ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys seicoleg, cymdeithaseg a demograffeg, gan edrych ar heneiddio'n fwy positif. Mae Astudiaethau Gerontoleg a Heneiddio yn dwyn ynghyd cymysgedd unigryw o bolisi, ymarfer a thrylwyredd academaidd i roi ein myfyrwyr ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfredol.

Mae'r Ganolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol wedi'i ddynodi fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer addysgu ac ymchwil o dan gynllun Rhwydwaith Ymchwil Heneiddio Byd-eang IAGG, sy'n golygu ein bod yn un o'r prif ganolfannau yn y DU ac ar flaen y gad mewn ymchwil ryngwladol. Fel yr unig Ganolfan o'i fath yng Nghymru, mae gennym gysylltiadau uniongyrchol â Llywodraeth Cymru ac mae ein hymchwil wedi bod yn ddylanwadol wrth ddatblygu polisi. Rydym yn cynnig graddau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil sy'n paratoi myfyrwyr ac ymchwilwyr am:

  • weithio gyda phobl hŷn
  • rheoli a chyflwyno gwasanaethau i bobl hŷn
  • dylunio neu gynhyrchu cynhyrchion ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio
  • ymuno â'r gymuned ymchwil wyddonol

Cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

null

MSc / PGDip / PGCert Astudiaethau Gerontoleg a Heneiddio

Datblygwyd ein rhaglenni a addysgir mewn partneriaeth â busnesau a'r sector cyhoeddus ac fe'u cynlluniwyd gydag anghenion cyflogwyr mewn golwg. Rydyn ni'n darparu ystod o opsiynau astudio, yn llawn- amser a rhan- amser, i gyd-fynd â chefndiroedd amrywiol ac anghenion amrywiol ein myfyrwyr.

Fel arfer, mae'r MSc mewn Astudiaethau Gerontoleg a Heneiddio yn flwyddyn llawn-amser, gan gynnwys traethawd hir, tra bod myfyrwyr yn dysgu'n rhan-amser dros gyfnod o ddwy flynedd gyda'r opsiwn o gymryd blwyddyn arall ar gyfer y traethawd hir. Cynigir yr elfen a addysgir o'r cwrs heb yr opsiwn traethawd hir, gan arwain at Ddiploma Ôl-raddedig. Mae Tystysgrif Ôl-raddedig fyrrach ar gael hefyd, gan alluogi myfyrwyr i astudio modiwlau penodol, efallai i ddiwallu anghenion cyflogwyr.

Graddau ymchwil ôl-raddedig

null

PhD / MPhil Gerontoleg a Heneiddio

Rydym yn cynnig cyfleoedd i gynnal ymchwil wreiddiol ym maes heneiddio, wedi'i oruchwylio gan arbenigwyr sydd ag enw da yn rhyngwladol. Rydym yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr PhD y mae eu diddordebau ymchwil yn cyd-fynd â rhai staff y Ganolfan a'i genhadaeth gyffredinol.

Mae'r CIA yn arwain y ffordd mewn ymchwil ar ymgysylltiad dinesig a chymdeithasol a chyfranogiad pobl hŷn, ac amhariad ar yr ymgysylltiad yma gan ffactorau personol a strwythurol. Mae ein diddordebau hefyd yn cwmpasu'r dylanwad sydd gan yr amgylchedd naturiol ac adeiledig ar y boblogaeth sy'n heneiddio, a darpariaeth gofal i'r person hŷn ar draws meysydd megis gofal cymdeithasol, gofal iechyd, gofal preswyl, gofal lliniarol a chyflyrau cronig.

Mae PhDau a gwblhawyd yn ddiweddar wedi cynnwys ymchwil i unigrwydd ac unigrwydd cymdeithasol, rôl technoleg gwybodaeth a chyfathrebu i gefnogi heneiddio yn ei le, gweithio amlddisgyblaethol rhwng gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a dieithrio cymdeithasol mewn cymunedau gwledig.

Darganfyddwch fwy am ein Hymchwilwyr PhD Cyfredol