Trosolwg

Mae heneiddio yn thema sy'n torri ar draws busnes, diwydiant, y sector cyhoeddus a'r economi yn gyffredinol ac yn parhau i dyfu mewn pwysigrwydd.

Fel canolfan flaenllaw Cymru ar gyfer astudiaethau heneiddio, mae'r Ganolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol yn rhoi golwg gadarnhaol ar heneiddio a phobl hŷn wrth wraidd ei fusnes, a thrwy ein hymchwil trawsnewidiol, rydym yn sicrhau bod gofal, lles ac ansawdd bywyd yn cael eu hategu gan y diweddaraf mewn syniadau gwreiddiol ac arloesol.

Fel arweinydd byd-eang, mae enw da gweithgaredd ymchwil y ganolfan yn parhau i fod yn enwog iawn, wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am ei waith mewn gerontoleg gymdeithasol ac amgylcheddol. Tra caiff arbenigedd ymchwil ein staff ei gydnabod trwy eu hymglymiad â phwyllgorau dylanwadol y DU a rhyngwladol, ac fel cydweithwyr, ymgynghorwyr ar gyfer prosiectau ledled y byd. Mae gennym athroniaeth gref o gyfieithu ymchwil yn ymarferol, ac rydym yn meithrin cydweithredu rhwng busnes ac academia.

Mae ein hymchwil uchel ei enw yn arwain y ffordd mewn tri maes gwahanol:

Cymryd Rhan, Perthynas Gymdeithasol a Chefnogol: Archwilio sut mae ein cymuned yn ffactor hanfodol wrth ddatblygu'r berthynas sydd gennym gyda'r rhai o'n cwmpas, yn ogystal â'r ffactor gwthio ymlaen yn y modd yr ydym yn ffurfio a llunio ein confensiynau diwylliannol, ynghyd â'n gwerthoedd a'n credoau.

Amgylcheddau Heneiddio:Ymchwilio i sut mae pobl hŷn yn rhyngweithio â'u hamgylchedd ac i fynd i'r afael â'r farn draddodiadol y mae ein hamgylchedd yn dylanwadu'n gryf arnom, a symud cymdeithas i fan ble mae pobl hn yn ymgysylltu'n weithredol â'u hamgylchedd yn arwain at welliannau mewn ansawdd bywyd, iechyd a lles.

Gwaith, ymddeoliad ac oedran:Gwella canlyniadau marchnad lafur i weithwyr hŷn, gan ategu blaenoriaethau agenda 'bywydau gweithio llawnach' y DU ac yn adeiladu ar yr ymgyrch fyd-eang, dan arweiniad y WHO, i fynd i'r afael ag oedraniaeth.

CIA Swansea

CIA Swansea

@CIASwansea