Coronafeirws: y diweddaraf

Mae gan nyrsys rôl allweddol i'w chwarae wrth gefnogi pobl i fod yn iach a thrwy eu profiadau o salwch. Mae ein hymchwil yn archwilio'r profiadau hynny a'r ffyrdd y gall pobl gael eu cefnogi orau i wneud y gorau o'u hiechyd a mynd i'r afael â chanlyniadau salwch a'i driniaeth. 

Menos

Menos 4

Rhodd brawf amlganolfan ymyrraeth therapi ymddygiad gwybyddol gofal y fron gan nyrs er mwyn lleihau effaith chwiwiau poeth a chwysu gyda’r nos mewn menywod â chanser y fron.

Ariannwyd gan Breast Cancer Now 

Mae gan 7 allan o bob 10 menyw sydd wedi cael triniaeth ar gyfer canser y fron fflysiau poeth a chwysau nos. A gall y rhain gael effaith negyddol ar fywyd bob dydd a gallu cysgu. Mae triniaethau cyffuriau a all helpu ond gall y rhain gael sgîl-effeithiau annymunol.

Mae nifer o astudiaethau ymchwil wedi dangos y gall therapi siarad o'r enw therapi ymddygiadol gwybyddol helpu i leihau effaith chwiwiau poeth a chwysu gyda’r nos. Roedd hefyd yn gwella hwyliau ac ansawdd bywyd pobl. Yn yr ymchwil, gwnaed y therapi gan seicolegwyr clinigol gyda grwpiau o ferched. Dim ond rhai o'r menywod oedd â chanser y fron.

Yn y treial hon, hyfforddir nyrsys gofal y fron mewn CBT. Mae'r ymchwilwyr am ddarganfod a all y nyrsys ddarparu gostyngiad tebyg yn effaith chwiwiau poeth a chwysu gyda’r nos ar gyfer menywod sydd wedi cael triniaeth ar gyfer canser y fron.

 

Ymwelwch â’r dudalen Twitter @MENOS4Trial

Darllen y stori’n llawn

image

BRAW O’R CANSER YN DYCHWELYD

Prawf Peilot o ymyrriad Mini-AFTERc i reoli Brawiau o’r Canser yn Dychwelyd Mewn Cleifion Gyda Chanser y Fron

Ariannwyd gan Swyddfa’r Prif Wyddonydd

Mae pobl â chanser y fron yn adrodd am lefelau uchel o frawiau bod y canser yn dychwelyd, ac yn dangos mwy o ddefnydd o'r gwasanaeth iechyd, hunan-archwiliad gor-aml, iselder ysbryd a llai o ansawdd bywyd. Bydd yr ymchwil hon yn cynorthwyo pobl â chanser i reoli eu hofn o ganser yn dychwelyd yn dilyn eu triniaeth gychwynnol.

Mae ymyriad seicolegol, AFTER, wedi'i ddangos i fod yn effeithiol wrth leihau lefelau difrifol o FCR ac mae gennym fersiwn fyrrach (Mini-AFTERc) yn cael ei brofi, i'w gyflwyno gan nyrsys canser y fron dros y ffôn i bobl â FCR cymedrol.

Byddwn yn cynnal prawf peilot o'r Mini-AFTERc mewn pedair canolfan gyda'r nod o brofi: recriwtio, cadw, hyfforddi a goruchwylio cyflwyno model, derbyn ymyrraeth, hap-ganoli, system werthuso ac yna benderfyniad i fynd i dreial –hap wedi'i glystyru'n llawn.

image

EFFAITH NYRS ARBENIGOL AR GANSER YR YSGYFAINT

Effaith nyrs arbenigol canser yr ysgyfaint wrth hwyluso clinig canser yr ysgyfaint â mynediad cyflym gyda mynediad anghysbell i'r clinigwr arbenigol.

Wedi'i ariannu gan Fforwm Cenedlaethol Canser yr Ysgyfaint i Nyrsys

Bydd yr astudiaeth hon yn gwerthuso effaith arbenigwr nyrs canser yr ysgyfaint sy'n hwyluso clinig canser yr ysgyfaint i gael mynediad pell (RALC) i glinigwr arbenigol. Bydd clinig RALC yn cael ei leoli mewn Ysbyty Cyffredinol Dosbarth yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru a bydd yn derbyn atgyfeiriadau  brys o gleifion gydag amheuaeth o ganser yr ysgyfaint gan yr ymarferwyr cyffredinol lleol.

Cyn y clinig hwn, roedd yn rhaid i bobl gydag amheuaeth o ganser yr ysgyfaint deithio dros ddwy awr i agel eu gweld yn yr RALC yn y sir gyfagos, felly roedd angen ffyrdd newydd o weithio. Mae'r pellter, y seilwaith ffyrdd gwael a'r dewis gan gleifion ar gyfer gwasanaethau yn nes at y cartref yn arwain at ddatblygu dyluniad clinig arbenigol newydd.

Mae'r dyluniad clinig newydd ar gyfer nyrs arbenigol canser yr ysgyfaint i ddarparu'r holl asesiad cychwynnol a pharatoi ar gyfer diagnosis ac yna i gysylltu o bell gyda'r ymgynghorydd ysgyfaint arbenigol.

Bydd yr astudiaeth yn asesu boddhad cleifion gydag ansawdd y cyfathrebu yn y clinig newydd, yn dadansoddi effaith y clinig newydd ar linell amser y llwybrau diagnostig a phenderfynu ar brofiad cyffredinol y claf o'u taith canser yr ysgyfaint. Nod y prosiect yw canfod a yw defnyddio nyrs arbenigol fel hyn i redeg clinig yn diwallu anghenion y cleifion o safbwynt ansawdd a diogelwch, ac asesu a yw profiad y claf yn gwella.