Pennaeth y Coleg, Yr Athro Ceri Phillips

Yr Athro Ceri Phillips yw Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Mae ei ddiddordebau yn cynnwys economeg iechyd, polisi iechyd, systemau gofal iechyd, rheoli poen, cyflyrau iechyd cronig ac iechyd cyhoeddus.

Mae ei broffil a’i fanylion cyswllt i’w gweld yma

 

Ceri Phillips profile

Y Tîm Gweithredol

Mae Dr John Gammon yn Ddirprwy Bennaeth y Coleg (Arloesi, Ymgysylltu a Datblygu Sefydliadol).
Ymhlith ei bynciau arbenigol mae llywodraethu yn y GIG ac ymarfer rheoli heintiau.

Mae'r Athro Mark Blagrove yn Ddirprwy Bennaeth y Coleg (Ymchwil).
Mae ei ddiddordebau yn cynnwys cwsg, y broses o atgyfnerthu’r cof yn ystod cwsg, achos hunllefau, y berthynas rhwng cynnwys breuddwydion a bywyd go iawn, a dibenion posib cysgu a breuddwydio.

Mae'r Athro Michelle Lee yn Ddirprwy Bennaeth y Coleg (Dysgu ac Addysgu ac Ymarfer Proffesiynol). Diddordebau Michelle yw: gordewdra, archwaeth ac ymddygiad bwyta. Mae ei hymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar rôl prosesau gwybyddol mewn rheoli pwysau'r corff.

Mae Mrs Julia Pridmore yn Rheolwr y Rhaglen BSc (Anrh.) Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Academi Iechyd a Lles Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Mae ei diddordebau'n cynnwys gwella ansawdd, llywodraethu a diogelwch cleifion.

Mae Mr Garry Astley yn Bennaeth Cysylltiol y Coleg (Gweithrediadau). Mae'n cefnogi Pennaeth y Coleg fel rhan o'r Tîm Rheoli Gweithredol sy'n gyfrifol am reolaeth strategol y Coleg. Mae'n Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig cymwys ac mae wedi gwasanaethau'r proffesiwn ar baneli diddordeb arbennig yn y DU.

Ymgysylltu a Llywodraethu

Cyfarwyddwr Ymgysylltu

Megan Rosser yw'r Cyfarwyddwr Ymgysylltu.
Mae hi hefyd yn Athro Cysylltiol ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Nyrsio. Fel rhan o'i rôl fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu, mae'n treulio tri diwrnod yr wythnos ar secondiad gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel Pennaeth Nyrsio, Bydwreigiaeth, Addysg a Hyfforddiant.

Cyfarwyddwr Llywodraethu

Gail Mooney yw'r Cyfarwyddwr Llywodraethu.
Mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu rhaglenni, ac arbenigedd mewn dysgu yn y gweithle. Mae hi hefyd yn aelod o fwrdd golygyddol y Nursing Times ac yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol sy’n gyfrifol am raddau Meistr ôl-raddedig a addysgir. Mae hi’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Arloesi a Pherfformiad

Cyfarwyddwr Perfformiad

Mary Paget yw'r Cyfarwyddwr Perfformiad. Mae'n Athro Cysylltiol ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Nyrsio. Mae ei haddysgu'n cynnwys: ymarfer gofal iechyd, helpu gweithwyr cymorth a chynorthwywyr gofal i wella gofal ar gyfer cleientiaid hŷn a gwneud penderfyniadau clinigol ar gyfer gweithwyr cymorth.

 

Cyfarwyddwr Arloesi

Stephen Herrieven yw'r Cyfarwyddwr Arloesi, Datblygu Busnes a Chyllid Strategol.
Mae gan Stephen 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector preifat i gwmnïau bychan yn ogystal â chwmnïau mawr rhyngwladol, yn bennaf ym maes Gwasanaethau Ariannol. Mae profiad helaeth Stephen yn cynnwys strategaeth fusnes, cynllunio busnes, gwerthu, marchnata, gweithrediadau, rheoli prosiectau, rheoli busnes a datblygu busnes.

Ymchwil ôl-raddedig a Phrosiectau Arbennig

Cyfarwyddwr Ymchwil ôl-raddedig

Dr Jaynie Rance yw'r Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig.
Mae ei phynciau arbenigol yn cynnwys seicoleg iechyd, newid ymddygiad ffordd o fyw, rheoli cyflyrau cronig ac ymchwil a gwerthuso gwasanaethau iechyd.

Cyfarwyddwr Prosiectau Arbennig

Garry Astley yw'r Cyfarwyddwr Prosiectau Arbennig. Mae'n gyfrifol am arwain y prif wasanaethau cefnogi proffesiynol sy'n cynnwys Cyllid, Marchnata, TG a gweinyddu academaidd yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Mae hyn hefyd yn cynnwys hwyluso prosiectau arbennig.

Canolfannau ac Adrannau

Darllenwch ymhellach am ein pedair adran yma:

Darllenwch am ein canolfannau a’n grwpiau ymchwil yma