Mae'r grŵp Gwybyddiaeth a Chanfyddiad yn Abertawe'n cynnal ymchwil ym maes datblygiad gwybyddol, canfyddiad gweledol, cof, ac iaith. Rydym yn defnyddio dulliau ymddygiad amlwg, megis cyflymder ymateb a chywirdeb, a symudiadau llygaid, seicoffiseg, yn ogystal â dulliau delweddu ymennydd, gan gynnwys fMRI ac EEG. Mae ein hymchwil hefyd yn defnyddio technegau symbylu'r ymennydd (gan gynnwys TMS a tDCS) i astudio a chyfaddasu prosesau'r ymennydd.

Nod drosfwaol ein hymchwil yw deall y galluoedd gwybyddol sydd wrth wraidd ymddygiad dynol, yn ddatblygiadol ac yn wyneb chwâl niwral.

Mae ein hymchwil ym maes Datblygiad Gwybyddol yn archwilio datblygu galluoedd gwybyddol o blant ifainc i oedolion hŷn, a'u nam o ganlyniad i heneiddio, dementia, neu drawma i'r ymennydd.

Ym maes Canfyddiad Gweledol rydym yn archwilio dulliau gwybyddol ac emosiynol ar gyfer stimwli bob dydd, gan gynnwys wynebau, gwrthrychau, a geiriau a ffactorau sy'n dylanwadu ar ganfyddiad, megis sylw, cyd-destun a phrosesu ataliol.

Mae ein gwaith ym maes y Cof yn ymwneud â hysbysu ein dealltwriaeth o lwyddiannau a methiannau cof yng nghyd-destun labordy a chyd-destun cymhwysol, ac o ran ffurfio modelau mathemategol i ffurfioli'r ddealltwriaeth honno.

Ym maes Iaith mae'r tîm yn archwilio'r broses wybyddol sy'n cefnogi darllen a chydnabod geiriau unigol ac enwau ymhlith siaradwyr uniaith a siaradwyr dwyieithog naill ai y mae ganddynt namau ieithyddol neu nad oes ganddynt namau ieithyddol.

Ein Tîm