Dysgwch ragor am ein rhaglenni dysgu yn y gweithle

 

Mwy o wybodaeth...

Trosolwg

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi gwerthuso rhaglenni dysgu yn y gweithle er mwyn galluogi myfyrwyr i ennill credydau academaidd ar gyfer gwaith datblygu ymarfer a gyflawnir yn eu hamgylchedd gwaith. Tra bod dysgu yn y gweithle yn cynnig ei heriau unigol ei hun, caiff y broblem o ryddhau staff er mwyn astudio ei lleihau gan wneud yr ymagwedd hon at ddysgu a datblygiad yn un hynod hyblyg a deniadol i gyflogwyr ac i weithwyr.

Mae astudio ar ein rhaglenni dysgu yn y gweithle yng Ngholeg y Gwyddorau  Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe yn golygu y gallwch chi leihau'r angen am gymryd amser o'r gwaith i ymgysylltu a Datblygu Proffesiynol Parhaus ac ehangu eich Cymwysterau academaidd ymhellach. 

Amdanom ni

Mae ein rhaglenni dysgu yn y gweithle’n gadael i chi ennill credydau academaidd ar gyfer gwaith datblygu ymarfer sy’n digwydd yn eich amgylchedd gwaith. Ein ffocws ni yw eich datblygiad personol a phroffesiynol chi.

Mae'r rhaglenni dysgu yn y gweithle hyn yn cydnabod, yn gwerthuso, ac yn gwobrwyo'r dysgu sy'n digwydd y tu hwnt i addysg draddodiadol, ac mae’n hwyluso integreiddio theori ac ymarfer. Mae'r ffocws hwn yn galluogi datblygiad proffesiynol a phersonol wrth hwyluso datblygiad ymarfer, gwella ffordd y caiff gwasanaethau eu cyflenwi a hyrwyddo gofal gwell i gleifion. Mae hyn yn ei dro yn creu diwylliant o ddysgu gydol oes mewn amgylchiadau clinigol, gan arwain at y canlyniad dymunol o godi safon gofal ac o bosib gynnydd mewn recriwtio a chadw staff.

Cyflwynir y rhaglenni hyn trwy drefniant triphlyg rhwng y myfyriwr, y tiwtor personol a hyrwyddiad yr ymarfer. Felly, mae'n rhaid i'r myfyrwyr fod mewn swydd, mewn maes lle bo ymroddiad i ddysgu yn y gweithle. Mae’r dysgu ar gyfer pob modiwl dysgu yn y gweithle yn seiliedig ar ddatblygu a chwblhau contract dysgu a dystiolaethir trwy gyfrwng portffolio.

Trosglwyddo credydau

Bellach mae’r Coleg yn gallu cynnig trosglwyddo credydau o Sefydliadau Addysg Uwch eraill os yw’r modiwlau a astudiwyd yn flaenorol yn berthnasol i’r rhaglen astudio arfaethedig. Gall y myfyriwr wneud cais i’r Coleg i drosglwyddo hyd at 40 credyd ar lefel 3 a 60 credyd ar lefel M o Sefydliadau Addysg Uwch eraill tuag at eu gradd.

Achredu Dysgu Blaenorol

Mae achredu ar gyfer dysgu blaenorol (trwyddedig) yn golygu y rhoddir credydau am addysg a gafodd ei asesu a’i drwyddedu eisoes fel rhan o gwrs a gyflawnwyd yn llwyr neu’n rhannol ym myd Addysg Uwch (e.e. gradd flaenorol). Weithiau bydd gorgyffwrdd rhwng y rhaglen ddysgu wreiddiol a’r un newydd.

Mae achredu ar gyfer dysgu blaenorol (trwy brofiad) yn golygu dysgu a ddigwyddodd y tu allan i’r systemau addysg neu hyfforddi ond a gafodd ei asesu a’i gydnabod, yn ôl yr hyn sy’n addas, ar gyfer pwrpasau academaidd (Asiantaeth Gwarantu Safonau 2004).