Dychwelyd i Fodiwlau Ymarfer, Gwybodaeth Cyn-Cyfweliad i Ymgeiswyr

Mae'r canlynol yn rhestr o'r Cwestiynau Cyffredin (FAQs) sy'n ymwneud â'r modiwl Dychwelyd i Ymarfer (R2P), ynghyd ag atebion priodol. Gobeithio y bydd unrhyw gwestiynau yr hoffech eu hateb yn cael eu cynnwys. Wrth gwrs, yn fodlon ateb ymholiadau unigol, gweler manylion cyswllt ar ddiwedd y rhestr.

N.B. roedd yr holl ffioedd a ddyfynnwyd isod yn gywir adeg eu cyhoeddi (06/08, 2018) ond maent yn destun newid. Gofynnwch am gadarnhad o unrhyw ffioedd a ddyfynnir cyn ymrwymo eich hun i'r modiwl.

Pa bryd mae’r modiwl yn rhedeg?

Mae'r modiwl R2P yn rhedeg ddwywaith y flwyddyn, gan ddechrau ym mis Mawrth a mis Tachwedd.

Pwy sy’n gallu gwneud y modiwl?

Mae'r modiwl R2P ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i gynllunio i alluogi nyrsys ac ymwelwyr iechyd sydd wedi cofrestru yn flaenorol i ddychwelyd i ymarfer ac i gofrestru neu ail-gofrestru eu cymhwyster gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Mae'r modiwl yn bodloni'r holl ofynion ar gyfer R2P a bennwyd gan yr NMC.

A ydyw ar gyfer Nyrsys Cofrestredig yn unig?

Na. Gall pob nyrs ar is-rannau 1 a 2 y gofrestr NMC (nyrsys cofrestredig ac ymrestredig) ymgymryd â'r modiwl. Mae cwblhau'n llwyddiannus yn dychwelyd pob nyrs i ran 1 o'r gofrestr, er na fyddwch chi'n dod yn nyrs cofrestredig (RN) yn awtomatig ond yn dychwelyd i'r rhan o'r gofrestr yr oeddech o'r blaen.

A oes angen i mi gael gradd mewn nyrsio i wneud y modiwl?

Nac oes. Y cofrestriad a gynhaliwyd gennych unwaith, er ei fod bellach wedi dod i ben, yw'r unig gymhwyster mynediad sydd ei hangen arnom. Byddai cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus yn darparu 40 o gredydau academaidd ar lefel 6 (lefel gradd) a allai, os dymunwch, barhau tuag at radd. Gweler pwynt 23 isod am ragor o wybodaeth.

Ai dim ond ar gyfer cymwysterau'r DU?

Na. Ar hyn o bryd, mae tri gr┼Áp penodol o nyrsys y byddai angen modiwlau o'r math yma arnynt i'w galluogi i gofrestru gyda'r NMC ac felly'n ymarfer fel ymarferydd cofrestredig yn y DU.

  • Nyrsys cymwys (nodwch fod y term 'nyrs' o'r blaen yn cyfeirio at nyrsys ac ymwelwyr iechyd) yn methu ag adnewyddu eu cofrestriad gan nad ydynt wedi bodloni gofynion ail-ddilysu NMC http://revalidation.nmc.org.uk
  • Nyrsys cymwys y mae eu cofrestriad yn y DU yn ddarostyngedig i gosbau a osodir gan yr NMC ac mae'n ofynnol i'r NMC ymgymryd â'r rhaglen dychwelyd i ymarfer er mwyn ceisio adfer i'r gofrestr (NMC, 2001)
  • Nyrsys cymwys sy'n genedlaethol o aelod wladwriaeth berthnasol yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) y cynhaliwyd ei gofrestriad cychwynnol mewn aelod-wladwriaeth yr UE neu'r AEE ac sydd am ymarfer fel nyrs gofrestredig yn y DU ac nad ydynt yn gymwys i gofrestru trwy 'gydnabyddiaeth awtomatig' neu 'hawliau a gaffaelir' (NMC, 2011b). Rhaid i nyrsys sydd wedi cofrestru yn yr UE neu EAA gysylltu â'r NMC am gyngor cyn gwneud cais am y modiwl. Gweler: - https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-eu-or-eea/

N.B yn amodol ar newid ôl-Brexit.

Beth am nyrsys a hyfforddodd y tu allan i'r UE a'r AEE?

Yn arferol, bydd disgwyl i chi ymgymryd â'r rhaglen Nyrsio Tramor. Cysylltwch â'r NMC am ragor o wybodaeth https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-outside-the-eueea/

Ai dim ond i nyrsys Cangen Oedolion?

Na. Mae cydrannau academaidd y modiwl yn cynnig "sylfaen gyffredin" y gall cofrestrwyr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau, felly maent yn addas ar gyfer yr holl bobl sy'n dychwelyd tra bydd y profiadau dysgu ymarfer (lleoliadau) yr ymgymerwch â hwy yn y meysydd clinigol sy'n benodol i'ch maes h.y Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, Nyrsio Iechyd Meddwl, Nyrsio Anableddau Dysgu, neu Ymwelwyr Iechyd.

Beth os ydw i'n gofrestredig ond na allaf gael swydd gyda'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) gan fy mod wedi bod mewn sectorau eraill ers ychydig flynyddoedd?

Nid bwriad y modiwl Dychwelyd i Ymarfer yw gweithredu fel 'porth' i nyrsio'r GIG. Dylai nyrsys mewn sectorau annibynnol neu eraill sy'n cael trafferth dod o hyd i waith yn y GIG gan eu bod yn cael eu hystyried yn "ddiffyg profiad clinigol perthnasol diweddar" gysylltu â'r tîm adnoddau dynol yn eu bwrdd iechyd lleol i drafod trefniadau amgen.

Sut ydw i'n gwneud cais am y modiwl Dychwelyd i Ymarfer?

Cysylltwch â'r tîm derbyn ar 01792 518531 a fydd yn anfon pecyn cais i chi drwy'r post neu anfonwch e-bost at y tîm derbyn yn chssmissions@swansea.ac.uk am ffurflen gais electronig.

A dderbynnir pob ymgeisydd?

Na. Ar hyn o bryd nid oes cyfyngiad ar y lleoedd sydd ar gael ar y modiwl, fodd bynnag, mae pob darpar fyfyriwr yn destun proses ddethol cystadleuol. Mae hyn yn cynnwys mynychu digwyddiad dethol lle bydd staff academaidd o'r Brifysgol, uwch nyrsys clinigol o'r Bwrdd Iechyd, a defnyddwyr gwasanaeth yn cyfweld â chi.
Byddai'n rhaid i chi hefyd allu dangos eich bod o iechyd da a chymeriad da, e.e darparu dau gyfeiriad annibynnol; yn cael gwiriad iechyd galwedigaethol; a chyflwyno gwiriad Boddhaol Datgeliad a Gwahardd Boddhaol (DBS) (a elwid yn flaenorol fel swyddfa gofnodion troseddol neu wiriad CRB). Trefnir y gwiriadau hyn i ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yn y cyfweliad. Rhaid i ymgeiswyr dalu am unrhyw ffioedd am y gwiriadau hyn. DS, fe'ch cynghorir i wneud cais am Ddiweddariad Electronig DBS. Mae hyn yn costio £A13 ychwanegol ond gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro. Mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan hon: -https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-applicant-guide/dbs-update-service-applicant-guide#about-the-dbs-update-service

A fydd yn rhaid i mi dalu ffioedd cwrs?

Na. Mae Llywodraeth Cymru (LlC) yn ariannu pob lle ar bob modiwl. Mae'r lleoedd a ariennir gan y rhain ar gyfer myfyrwyr sy'n preswylio yn yr UE neu'r AEE waeth ble maent wedi eu hyfforddi gyntaf. Ar hyn o bryd nid oes gan Brifysgol Abertawe unrhyw derfyn uchaf ar gyfer lleoedd o'r fath, fodd bynnag mae'r nifer gwirioneddol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac mae'n seiliedig ar brofiadau dysgu ymarfer (lleoliadau) sydd ar gael yn y Byrddau Iechyd lleol.
Mae myfyrwyr sy'n gymwys am le ar y modiwl yn talu ffioedd eu cwrs a hefyd yn derbyn bwrsariaethau heb fod yn brawf modd (£ 1,000 ar hyn o bryd). Efallai y byddant hefyd yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol i gwrdd â chostau gofalu am blant neu ddibynyddion eraill.

Beth os ydw i'n derbyn taliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau?

Dylech ofyn am gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn ymrwymo i astudiaethau gan y gallai presenoldeb effeithio ar lefel rhai budd-daliadau. I lawer o fudd-daliadau mae gostyngiad o daliadau os ydych chi'n gweithio dros 16 awr yr wythnos. Fodd bynnag, gan fod y modiwlau hyn yn gofyn am ymrwymiad i un wythnos ar hugain o astudio, a dreulir naill ai mewn lleoliadau academaidd neu ymarfer, yn ystod y cyfnod hwnnw byddwch yn ymgymryd â 130 awr yn y dosbarth a 202.5 awr arall yn ymarferol, presenoldeb cyfartalog yw 11 awr yr wythnos. Gobeithio na ddylai hyn effeithio ar y rhan fwyaf o daliadau er y cynghorir pob myfyriwr yn gryf i ofyn am gyngor gan DWP neu asiantaethau eraill cyn cofrestru.

Cynghorir myfyrwyr sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd yn gryf peidio â pheryglu cyflogaeth gyfredol. Mae'r modiwl yn anodd iawn a gall fod yn anodd ceisio ei ffitio o gwmpas yr ymrwymiadau presennol. Dylech hefyd fod yn ymwybodol, er bod mwyafrif y myfyrwyr yn sicrhau cyflogaeth ar gwblhau'r modiwl na ellir gwarantu hyn.

Beth am gefnogaeth i ofal plant neu ddibynyddion eraill?

Efallai y bydd gennych hawl i gael cymorth, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Nid yw'r brifysgol yn ymdrin â'r mater hwn, caiff ei drin yn annibynnol gan swyddfa Cyllid Myfyrwyr GIG Cymru y gellir cysylltu â hi ar 02920 905380 neu drwy e-bost at abm.sas@wales.nhs.uk

Am fwy o wybodaeth cliciwch y ddolen yma http://www.nwssp.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1178/App-Guidance%20Childcare%20Costs%202018-2019.guidance.pdf neu ymwelwch â gwefan cyllid myfyriwr http://www.nwssp.wales.nhs.uk/home

Medrwch ddarparu cefnogaeth gyda llety?

Nid yw prifysgol Abertawe yn darparu llety i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â R2P, fodd bynnag, mae'r cysylltiadau canlynol i landlordiaid cymeradwy yn yr ardal sy'n gallu darparu llety fforddiadwy: - i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety yn Abertawe https://www.swanseastudentpad.co.uk/Home neu i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety yng Nghaerfyrddin https://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

Pa mor hir yw’r modiwl?

Mae'r modiwl yn mynnu bod ymrwymiad i un ar hugain wythnos o astudio yn cael ei wario naill ai mewn lleoliadau academaidd neu ymarfer. Ni ddisgwylir i chi weithio yn ystod gwyliau cyhoeddus e.e. Nadolig neu'r Pasg. Yn gyfan gwbl mae oddeutu 130 awr yn y coleg a 202.5 awr arall yn ymarferol. I gadarnhau'r dyddiadau gwirioneddol, cysylltwch ag aelod o'r tîm academaidd cyn gwneud cais.

A ydyw’n rhan-amser?

Nac ydyw. Pan fyddwch yn y Brifysgol, fel rheol, disgwylir i chi fynychu am 20 awr bob wythnos (fel rheol am 4 diwrnod rhwng 9:30 a 15: 15). Wrth ymgymryd â'r profiadau dysgu ymarfer, cytunir ar eich oriau a'r ardal glinigol ond dylai fod ar gyfartaledd o 22½ awr yr wythnos. (e.e 3 sifft gynnar neu hwyr). DS Efallai y bydd yr wythnosau sefydlu yn gofyn am ddyddiau ychydig yn hwy ar adegau, edrychwch ar yr amserlen (a roddwyd i chi ar ddechrau'r modiwl) am ragor o wybodaeth.

Ble fyddaf yn astudio?

Mae gan Brifysgol Abertawe gampysau mewn sawl lleoliad yn ne, canolbarth a gorllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae'r modiwl R2P wedi'i seilio ar Gampws Parc Dewi Sant, Caerfyrddin gan mai dyma'r lleoliad mwyaf canolog. Os oes angen cyfarwyddiadau arnoch i'r campws hwn, cysylltwch ag aelod o staff academaidd.

Ble fydd fy mhrofiadau dysgu ymarferol yn digwydd?

Byddwch yn gallu enwebu'ch lleoliad ymarfer dewisol a bydd eich dewis yn cael ei barchu os yn bosibl. Gwneir pob ymdrech i'ch dyrannu i'ch dewis cyntaf, er nad yw hyn yn bosibl weithiau. Os na allwn gwrdd â'ch dewis cyntaf byddwn yn darparu lleoliad arall sy'n cyfateb i'ch anghenion. Fel canllaw mae ysbytai yr ydym wedi cysylltu â nhw yn flaenorol yn cynnwys: - Singleton, Treforys, Castell-nedd Port Talbot, Gorllewin Cymru Gyffredinol, y Tywysog Philip, Llwynhelyg, Bronglais, Cefn Coed, Clinig Caswell, Tonna, Cimla, ac ati.

A disgwylir i mi weithio mewn mwy nag un ardal?

Dim fel rheol. Byddem yn disgwyl i chi ymgymryd â'ch holl brofiadau dysgu ymarfer yn yr un ward, adran neu dîm. Efallai y byddwch chi'n dewis gwario rhan o'ch amser mewn ardaloedd eraill ar "leoliadau byr" i gael dealltwriaeth ehangach o ddatblygiadau gwasanaeth ond dim ond mewn ymgynghoriad â'ch mentor arwyddo ac arweinydd y modiwl y dylech ymgymryd â'r rhain. Cyfeirir at y prif leoliad fel 'Hub' a'r ardaloedd cysylltiedig fel 'Spokes'.
Yr unig eithriad i hyn yw os yw'r NMC wedi'ch cynghori yn eu llythyr penderfyniad y bydd angen i chi ennill profiadau penodol er mwyn cofrestru e.e. os yw'r NMC wedi nodi "Rhaid i chi ymgymryd â rhan o'ch lleoliad mewn lleoliad nyrsio cymunedol".

Pwy fydd yn fy nghefnogi yn fy mhrofiadau dysgu ymarfer?

Byddwch chi'n cael eich goruchwylio a'i asesu gan fentor arwyddo pan fyddwch yn ymarferol. Bydd hyn yn golygu cydweithio'n agos â nyrs profiadol sy'n gallu eich helpu i gyflawni'ch cymwyseddau clinigol. Byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth gan staff clinigol eraill a staff academaidd fel bo'r angen.

Beth yw fy "hyfedredd clinigol"?

Mae'r rhain yn ystod o fesurau a fwriedir i'ch helpu i ddangos datblygiad personol a phroffesiynol. Eu bwriad yw bodloni'r NMC eich bod yn gallu "ymarfer diogel ac effeithiol heb oruchwyliaeth uniongyrchol". Rhaid i fentor arwyddo yn ymarferol gadarnhau eich bod yn bodloni'r gofyniad hwn.

Ai dyma'r unig asesiad y byddwn i'n ei wneud?
Na. Mae cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus yn cynnwys cwblhau gofynion sefydlu, ymgymryd â'r holl oriau theori ac ymarfer, gan gyflawni eich Cymwyseddau Clinigol a chyflwyno Aseiniad Myfyriol 4,000 o eiriau.

A oes gan y modiwl unrhyw gredydau tuag at gymwysterau eraill?

Ydw. Ar hyn o bryd mae'r aseiniad myfyriol wedi'i farcio ar lefel gradd (lefel 6). Byddai ymgymryd â'r modiwl yn rhoi 40 credyd i chi tuag at Radd mewn Nyrsio. I gael gradd lawn, Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc) mewn Nyrsio, mae'n ofynnol i chi gwblhau 120 credyd ar lefel 5 (lefel Diploma) a 120 credyd ar lefel 6. O'r amser yr ydych yn dechrau astudiaethau ar lefel 6, mae gennych chi bedair blynedd i ennill y 120 credyd angenrheidiol. Gall myfyrwyr astudio modiwlau lefel 6 ar eu pen eu hunain waeth faint o gredydau lefel 5 y gallant (neu efallai nad ydynt) eu cael. Gallwch wneud cais am y modiwl hwn heb gynnal astudiaethau blaenorol ar lefel 5 felly.
Gofynnwch i aelod o'r tîm academaidd drafod hyn gyda chi i sicrhau bod eich anghenion dysgu unigol yn cael eu diwallu.

Sut ydwyf yn darganfod mwy am y modiwl?

Ewch i dudalen gartref y modiwl: - http://www.swansea.ac.uk/rtp/ i gael cyngor am ofynion NMC, ewch i: - http://www.nmc-uk.org/Registration/Returning-to- y gofrestr /
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y modiwl neu eich cymhwyster i wneud cais, cysylltwch ag arweinwyr y modiwl: - Elaine Jones +44 (0) 1792 513806 a.e.jones@swansea.ac.uk. Neu Keith Bradley-Adams ar +44 (0) 1792 513822 k.m.bradley-adams@swansea.ac.uk am ffurflen gais, cysylltwch â: Lisa Coode +44 (0) 1792 518537 admissions@swansea.ac.uk Mae'r holl fanylion uchod yn gywir adeg eu cyhoeddi (13/08/2018)