Fy stori Sara Davies

Sara DaviesSara yw Myfyriwr Nyrsio Cymraeg y Flwyddyn yn Abertawe

Cafodd Sara Davies, o Borthyrhyd yn Sir Gaerfyrddin, ddathlu dwywaith pan raddiodd gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Nyrsio o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Sara, sy'n 21 oed, oedd hefyd yn enillydd Gwobr y Coleg am fod yn Fyfyriwr Cymraeg y Flwyddyn.

Rhoddir y wobr flynyddol, gwerth £200, i'r myfyriwr sydd wedi dangos y safon gorau yn ei waith cyfrwng Cymraeg trwy gydol tair blynedd y radd Nyrsio.

Wrth sôn am y wobr, dywedodd Sara: "Roedd ennill y wobr 'Myfyriwr Cymraeg y Flwyddyn' y tu hwnt i fy nisgwyliadau, a dwi wir yn gwerthfawrogi'r gydnabyddiaeth. Roedd ennill Gradd Dosbarth Cyntaf yn gymhelliant cryf, ond mae'r wobr hon wedi cryfhau fy mhenderfyniad i lwyddo yn y maes dwi wedi'i ddewis."

Dywed Sara yr oedd ei phenderfyniad i astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn benderfyniad hawdd iawn i'w wneud.

"Yn gyntaf oll, ac yn bwysicaf oll, roedd ansawdd y radd nyrsio oedd ar gynnig yn Abertawe, gyda'r cyfleusterau dysgu a staff rhagorol, yn golygu fy mod wedi cael y cyfle gorau posibl i ddysgu a datblygu fel nyrs," dywedodd Sara.

"Roedd y cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hynod o bwysig hefyd.  Dwi'n rhugl yn y Gymraeg, ac yn gwybod pa mor bwysig yw hi i allu siarad â chleifion, eu ffrindiau, a'u teulu yn iaith eu dewis yn y gweithle.  Roedd y radd Baglor Nyrsio o Abertawe yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i mi ddod yn nyrs hyfedr, hyderus, a llwyddiannus."

Achubodd Sara ar y cyfle i astudio modiwl cyfrwng Cymraeg yn rhan o'r radd Nyrsio.

Dywedodd hi: "Peth gwych oedd gallu cyfathrebu a thrafod yn fy mamiaith, yn ogystal â gwneud ffrindiau da o fewn y grŵp. Yn rhan o grŵp bach, cefais gyfle i fynegi fy marn, dysgu geirfa newydd oedd yn berthnasol i'r cwrs, a chael arweiniad anhygoel gan diwtor oedd bob amser yno i'm cefnogi. Trwy astudio'r modiwl Cymraeg, tyfodd fy hyder, ac roedd f'wythnosau cyntaf mewn awyrgylch newydd sut gymaint yn haws.

"Roedd y modiwl yn fy ngalluogi i ddysgu a defnyddio geirfa Cymraeg oedd yn berthnasol i fy lleoliadau clinigol. Roedd yn fy synnu i weld faint o gleifion, o bob oedran, oedd yn hapusach yn cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg."

Ychwanegodd Sara: "Dwi'n falch o allu cynnig gofal a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae hefyd yn deimlad da i allu cyfathrebu â theulu a ffrindiau'r claf yn y ddwy iaith, yn arbennig o gofio y gall fod angen, yn aml, cyfathrebu mewn sefyllfaoedd anodd a thrist."

Yn ystod ei hastudio, aeth Sara ar wyliau antur anhygoel yn India, trwy gymryd rhan yn rhaglen Astudio Dramor y Brifysgol.

Wrth siarad am ei phrofiad, dywedodd: "Heb os nac oni bai, roedd y cyfle i deithio i India gyda rhaglen 'Astudio Dramor' Prifysgol Abertawe yn uchelbwynt fy nghyfnod yn fyfyriwr.

"Treuliais chwe wythnos yn Bangalore gyda thîm o fyfyrwyr o gefndiroedd academaidd gwahanol, yn dysgu am gyfleusterau iechyd ac addysg y wlad honno. O'r cyfle hwnnw, cefais fewnwelediad gwerthfawr i ddiwylliant a ffordd o fyw gwahanol iawn. Yn bendant, roedd y profiad yn newid fy mywyd innau."

Bellach, mae Sara'n gweithio'n nyrs gymwys yn Uned Gofal Dwys Cyffredinol Ysbyty Treforys.

Ychwanegodd Sara: "Trwy gydol y tair blynedd, rhoddais o'm gorau ym mhob agwedd y cwrs. Cefais fy ngwobrwyo gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, gan wireddu fy mreuddwydion.

"Roeddwn wrth fy modd gyda'm llwyddiant, ac mae wedi cryfhau f'uchelgais i gyrraedd y safon uchaf o berfformiad yn fy ngyrfa fel nyrs."