Rhian Thomas, Gwaith Cymdeithasol

Rhian Thomas

Beth oeddedch chi’n ei wneud cyn astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cyn dod i Brifysgol Abertawe i astudio Bsc Gwaith Cymdeithasol, buais i’n astudio cwrs BTEC level 3 Diploma estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gwyr, Abertawe. Roedd y profiad yn baratoad dda i fyfyrwyr a oedd am fynd ymlaen i astudio cyrsiau tebyg ym Mhrifysgolion gwahaol y wlad. Fe wnes i sawl lleoliad trwy gydol f’amser yn y coleg ac mae hyn wedi fy helpu gogyfer â’r flwyddyn gyntaf. Roeddwn i hefyd yn gwirfoddoli gyda’r digartref. Rwyf nawr yn gweithio fel gweithiwr cymorth iechyd meddwl er mwyn cael mwy o brofad ag ag y galla’i.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae Prifysgol Abertawe yn boblogaidd am ei fod yn cynnig cyrsiau amrywiol sy’n addas at gyrfaoedd amrywiol myfyrwyr.  Cefais y cyfle i fynychu diwrnod agored yn 2015, a ches i blas ar gyd-destun y cwrs, a dysgais llawer am y modiwlau ac am y cyfleoedd oedd ar gael, dros y tair blynedd. Mae Abertawe yn le diddorol ac rwyf yn hoff iawn o’r campws.

A allwch chi ddweud wrthym am eich cwrs?

Mae’r cwrs yn ddiddorol; mae’n cynnig cymysgedd o fodiwlau academaidd a lleoliadau gwaith. Dros  y flwyddyn gyntaf, rydych yn cael y cyfle i weld gweithwyr cymdeithasol yn ymarfer, tra ar leoliad statudol 20 diwrnod o hyd. Cewch y cyfle i gwblhau 80 diwrnod yn yr ail flwyddyn, a 100 diwrnod yn y drydedd flwyddyn.

Pam wnaethoch chi benderfynu i astudio rhannau o'ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg?

Er fy mod yn siarad Cymraeg yn ddyddiol adref, ac weithiau gyda ffrinidau, nid oeddwn i wedi ysgrifennu yn y Gymraeg ers fy hyddiau ysgol, felly roedd hyn yn gyfle da i wella fy sgiliau llafar ac ysgrifennedig. Caf ddefnyddio fy sgilau ar bob leoliad, drwy siarad gyda defnyddwyr gwasaneth a ‘nghyd-weithwyr, a bydd hyn yn eu hannog i fynegi eu teimladau a’u profiadau, yn eu hiaith gyntaf. Cefais y cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg ar leoliad ac roedd hyn o fudd i’r defnyddwyr, wrth imi allu gwrando ar eu hangenion.

Pa ran o'r cwrs ydych chi'n ei fwynhau fwyaf?

Y gwaith academig yw fy hoff agwedd o’r cwrs; mae’r cwrs yn llawn modiwlau amrywiol a diddorol, sydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ei gyrfa. Rwyf wedi mwynahu fy mhrofiad gyntaf ar leoliad statudol ac mae hyn wedi fy annog i barhau â’m mreddwydion o fod yn weithiwr cymdethasol.

Beth yw eich uchafbwynt tra'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Y cyfle i gwrdd ȃ phobl newydd sydd â diddordebau tebyg, a’r cyfle i fynd ar leoliad a chael y profiad o weld beth mae gweithwyr cymdeithasol yn cyflawni o ddydd i ddydd. Mae’r gwaith academig hefyd wedi bod yn hwyl ac rwyf wedi dysgu am bethau perthasol, a chysylltu gwaith academig i’r ymarfer.

Beth yw eich cynlluniau / gobeithion ar gyfer y dyfodol?

Ar ôl y tair blynedd, byddaf yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig. Rwy’n gobeithio y caf arbennigo yn y maes iechyd meddwl neu diogelu oedolion. Serch hynny, rwyf am gadw fy opsiynau, gan y gall hyn newid dros y ddwy flynedd nesaf.

Sut y bydd eich astudiaethau (a astudio yn Gymraeg) yn eich helpu i ddilyn eich dewis broffesiynol?

Mae’r cwrs yma yn agor drws imi gael y cyfle i fod yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig. Hefyd, wrth gael y cyfle i astudio rhai fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n f’annog i ddefnyddio fy sgiliau Cymraeg mewn ffordd ffurfiol a chadarnhaol drwy helpu eraill.

A fyddech chi'n argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?

Mae gan y Brifysgol cyfraddau llwyddiant uchel a byddwn i yn awgrymu y cwrs yma i unrhyw un sydd yn barod am sialens newydd . Mae Gwaith Cymdeithasol yn faes arbennig iawn ac mae yna lawer o gyfleoedd i chi ehangu ar eich addysg trwy gydol y tair blynedd, ac yn ôl-raddedig.

Nodwch unrhyw wybodaeth  ychwanegol yr hoffech ei gynnwys os gwelwch yn dda.

Mae’r cwrs yn gyfle da i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwaith cymdeithasol a byddwn i yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i wneud cais, gan na wnewch chi ddifaru!