Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi, a Gwyddorau Cymdeithasol

Croeso

Mae'r Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi, a Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnwys staff o ystod eang o gefndiroedd proffesiynol a galwedigaethol.

Mae sgiliau, gwybodaeth, a phrofiad yr holl staff yn amlwg yn eu portffolio o ymchwil cydweithrediadol, arloesi gwasanaethau, a datblygu ymarfer.

Mae gan yr Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi, a Gwyddorau Cymdeithasol 54 o staff academaidd llawn amser a rhan amser. Cydnabyddir yn eang bod amrywiaeth arbenigedd y staff yn cyfrannu i amrediad o gyrsiau ar bob lefel ar draws y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys diwallu anghenion strategol Llywodraeth Cymru o ran datblygu gwasanaethau ar gyfer iechyd cyhoeddus, gofal sylfaenol, a gofal cymdeithasol. Mae'r Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi, a Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnwys tri tîm:

  • Iechyd a Pholisi Cymdeithasol
  • Iechyd Cyhoeddus a Gofal Sylfaenol
  • Gwaith Cymdeithasol

Ar ben hynny, mae gennym staff ychwanegol, gan gynnwys darlithwyr anrhydeddus, nyrsys ymgynghorol, athrawon clinigol ar secondiad, athrawon ymarfer, a staff academaidd cefnogol, sy'n cyfrannu i waith yr adran trwy addysgu, ymgynghori, neu ymchwil.

Ewch i'n tudalennau ymchwil.

Ein Timau

Polisi Iechyd a Chymdeithasol

Mae'r tîm yn gyfrifol am oruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n astudio ar gyfer eu PhD. Mae arbenigedd y staff yn cynnwys Polisi Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc, Gwyddorau Iechyd, Rheoli Gofal Iechyd, Economeg Iechyd ac Iechyd Cyhoeddus. Mae'r tîm hwn hefyd yn addysgu yn y gwyddorau cymdeithasol; mewn rheoli, iechyd y cyhoedd, dulliau ymchwil, seicoleg, polisi cymdeithasol ac economeg iechyd. Mae'r tîm  yn gyfrifol am y BSc mewn Polisi Cymdeithasol (sy'n Anrhydedd Sengl, neu hefyd rhaglen Anrhydedd Cyfun gyda Troseddeg, Hanes Cymdeithasol, Daearyddiaeth neu Gwleidyddiaeth). Mae'r tîm yn gyfrifol am MSc Rheoli Gofal Iechyd, MSc Iechyd Cyhoeddus a Phartneriaethau mewn Gofal, MA Astudiaethau Plentyndod a MA Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig hefyd. Mae'r cyrsiau hyn yn denu myfyrwyr o’r DU a myfyrwyr rhyngwladol, wrth ddarparu adnodd hynod o werthfawr ar gyfer ymchwil rhyngwladol ac arbenigedd mewn polisi iechyd cymharol.

Iechyd Cymdeithasol a Gofal Cynradd

Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth o raddau israddedig ac ôl-raddedig i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn iechyd y cyhoedd, hybu iechyd ac ymarfer gofal sylfaenol. Mae'r rhain yn cynnwys MSc Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd, MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol, BSc/Diploma i Raddedigion Ymweliadau Iechyd Cyhoeddus Cymunedol/Nyrsio mewn Ysgolion, BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Nyrsio Ardal, Nyrsio Plant yn y Gymuned a Nyrsio Seiciatrig Cymunedol). Mae yna amrywiaeth o fodiwlau sy'n canolbwyntio ar ddatblygiadau ym maes gofal sylfaenol ac ymarfer iechyd y cyhoedd, yn ogystal â Athrawon Ymarfer i gwrdd â Safonau Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae’r tîm yn y Brifysgol yn cydweithio gyda staff iechyd cyhoeddus yn y byrddau iechyd lleol ledled canolbarth a Gorllewin Cymru, a’r gymuned, er mwyn sicrhau profiad ardderchog i fyfyrwyr. Mae arbenigedd y staff yn cynnwys iechyd y cyhoedd, hybu iechyd, dulliau addysg / addysgu, ymchwil a nyrsio cymunedol.

Gwaith Cymdeithasol

Mae'r tîm hwn yn cynnig addysg ym mhob agwedd o ofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol. Mae'r staff yn gyfrifol am y BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol a’r modiwlau ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus i weithwyr cymdeithasol. Mae'n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â'r Awdurdodau Lleol yn Ne-orllewin Cymru (Caerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd/Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe). Mae’r rhaglen yn cael ei oruchwylio gan y Pwyllgor Rheoli'r Rhaglen, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r cyflogwyr yn y sector statudol a gwirfoddol, cynrychiolwyr staff a chynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Mae grŵp sy’n cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, a ariennir gan Cyngor Gofal Cymru, yn cynnwys cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy'n ymwneud â phob agwedd o reoli’r cwrs, gan gynnwys addysgu a gweithgareddau dysgu.

Mae ein rhaglen gwaith cymdeithasol yn un o'r pump uchaf yn y Deyrnas Unedig (The Complete University Guide 2014), yn seiliedig ar ein cyflawniadau ymchwil, boddhad myfyrwyr a rhagolygon graddedigion.