Yr Athro Jason Davies yn cyflwyno gweithdai gwahoddedig yn Awstralia

Dychwelodd yr Athro Davies o Awstralia lle cyflwynodd gyfres o weithdai ac ymwelodd ag unedau iechyd meddwl fforensig yn Ne Awstralia a Victoria. Gwahoddwyd yr Athro Davies gan Gymdeithas Seicolegol Awstralia i rannu arfer gorau mewn goruchwyliaeth ymarferwyr a mesur canlyniadau unigol ac i ddatblygu / cryfhau cysylltiadau gydag ymchwilwyr ac ymarferwyr.

Dychwelodd Yr Athro Jason Davies yn ddiweddar o Awstralia lle bu'n cynnal gweithdai yn Adelaide a Melbourne i ymchwilwyr ac ymarferwyr sy'n gweithio mewn cyfiawnder troseddol a lleoliadau iechyd meddwl fforensig. Archwiliodd y cyntaf o'i weithdai ‘Contemporary Issues in Practitioner Supervision’ ac fe'i seiliwyd ar lyfr Yr Athro Davies. Roedd hyn yn ystyried sut y gellir cefnogi staff orau wrth weithio mewn lleoliadau fforensig a sut y gellir meithrin diogelwch, canlyniadau cadarnhaol, gwydnwch staff a datblygiad staff trwy oruchwyliaeth. Canolbwyntiodd y gweithdy ar ddulliau creadigol o oruchwylio, cynnal ffiniau, mynd i'r afael â materion moesegol a goruchwylio tîm. Ystyriodd yr ail weithdy ‘The Art and Science of Assessing Individual Outcomes’ ac fe'i datblygwyd o'r gwaith mae Yr Athro Davies wedi bod yn ei wneud yn y maes yma dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Mae hyn yn cynnwys ei lyfr wedi'i gyd-olygu'n ddiweddar - Individual Psychological Therapies in Forensic Settings. Amlygodd y gweithdy bwysigrwydd canlyniadau lefel unigol a chaniataodd y cyfranogwyr ystyried ystod o ddulliau y gellir eu defnyddio i asesu'r rhain. Daeth y gweithdy at ymchwilwyr a chlinigwyr at ei gilydd i edrych ar y ffyrdd y gall y grwpiau hyn weithio mewn partneriaeth yn y maes yma. Yn ogystal â'r gweithdai, ymwelodd yr Athro Davies ag unedau iechyd meddwl fforensig yn Ne Awstralia a Victoria i gymharu ymarfer ac i ystyried sut y gellid cymhwyso ei fframwaith mesur canlyniadau arferol a ddatblygwyd yn ddiweddar yn y gwasanaethau yma. Yn ystod y daith hon, bu'r Athro Davies hefyd yn gallu cychwyn cydweithrediadau ymchwil sy'n bodoli eisoes ac yn datblygu ymhellach ac yn archwilio nifer o brosiectau ymchwil newydd posibl.