Adran yn derbyn arian i ddeall lefelau gamblo’n well mewn cyn bersonél y Gwasanaeth

Mae Forces in Mind Trust (FiMT) wedi dyfarnu £279,503 i Brifysgol Abertawe i ymgymryd â'r arolwg DU cyntaf erioed i ddeall ac archwilio lefelau cyfranogiad gamblo ac agweddau at gamblo mewn cyn-bersonél y Gwasanaeth.

Mae tystiolaeth ryngwladol yn datgelu problem gamblo cudd ymhlith personél cyn-Gwasanaeth ond mae diffyg data perthnasol o ran natur a maint problemau gamblo mewn ymadawyr Gwasanaeth y Lluoedd Arfog y DU.

Nod yr astudiaeth ddwy-flynedd hon yw nodi sut y gall cyn-bersonél y Gwasanaeth fod yn fwy agored i niwed i ddatblygu materion sy'n ymwneud â gambloe na'r boblogaeth ehangach, ac amcangyfrif unrhyw gostau gofal iechyd sy'n deillio ohono trwy archwilio'r berthynas rhwng rheolaeth ariannol a phroblemau iechyd meddwl.

Bydd cyfranogwyr y prosiect yn cwblhau holiaduron hunan-adrodd sy'n ymdrin â'u demograffeg personol, problemau ariannol, problemau iechyd meddwl a chymdeithasol, ac agweddau ac ymddygiad gamblo.

I'r rheini sy'n cwblhau'r arolwg ar-lein bydd cwestiynau ychwanegol yn cael eu pennu yn cynnwys pa un ai a ydynt wedi gamblo gan ddefnyddio technoleg a lle'r oedd y gamblo wedi digwydd. Bydd cwestiynau pellach yn cael eu cyflwyno ynghylch cofrestru gyda chwmnïau betio ar-lein.

Meddai Ray Lock, Prif Weithredwr Heddlu yn Ymddiriedolaeth Mind: "Gall canfyddiad y cyhoedd o gyn-bersonél y Gwasanaeth fod yn eithaf negyddol, ac mae'n cynnwys tuedd tuag at gamblo gormodol ac ymddygiadau caethiwus eraill. Bydd yr astudiaeth ddiddorol yma gan Brifysgol Abertawe yn darparu tystiolaeth gredadwy o'r lefelau gwirioneddol a natur y gamblo ymysg cyn-bersonél y Gwasanaeth; bydd yn dangos dealltwriaeth a ydynt yn fwy tebygol i gamblo gormodol na gweddill y boblogaeth, ac os felly, bydd yn nodi pa fath o gefnogaeth sydd ei angen i'r rheiny sydd ei angen.

Dywedodd yr Athro Simon Dymond, Prifysgol Abertawe: "Rydym wrth ein bodd bod FiMT wedi dewis ariannu'r gwaith pwysig yma. Mae'r heriau iechyd cyhoeddus sy'n deillio o broblemau gambo yn tyfu, a gobeithio y bydd yr ymchwil yma, beth bynnag yw'r canfyddiadau, yn helpu i ddechrau sgwrs am yr angen i asesu a deall anawsterau gamblo mewn cyn-aelodau o Lluoedd Arfog y DU yn fwy manwl.

Cynhelir yr astudiaeth ar y cyd ag ymchwilwyr Prifysgol Anglia Ruskin, Prifysgol Bangor, Cyn-filwyr GIG Cymru, Prifysgol Ulster, Rheoli Risg EPIC, a Chanolfan Economeg Iechyd Abertawe.