7 YN Y DU AR GYFER NYRSIO (CANLLAW PRIFYSGOL Y GUARDIAN 2020)

Mae'r Adran Nyrsio yn rhan flaengar, deinamig ac uchelgeisiol o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a Phrifysgol Abertawe. Ein nod yw darparu addysg nyrsio, ymchwil ac arloesiad cenedlaethol a rhyngwladol a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae'r Adran yn ymroddedig i ddarparu addysg ragorol ar sail tystiolaeth ar gyfer y rhai sy'n dechrau ar eu taith nyrsio trwy ymgymryd â gradd nyrsio cyn cofrestru sy'n arwain at gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, yn ogystal â nyrsys cymwys sy'n dymuno ymgymryd â chyrsiau datblygu proffesiynol parhaus, graddau meistr a rhaglenni doethuriaeth. Mae gennym enw da yn genedlaethol am ein harbenigedd wrth ddatblygu nyrsys uwch, arbenigol a chlinigol.

Mae gennym berthynas waith agos gyda'n darparwyr GIG lleol a'n defnyddwyr gwasanaeth ac rydym yn addysgu nyrsys i ddiwallu anghenion poblogaeth gorllewin Cymru sydd â llai nag un miliwn o bobl - traean o boblogaeth Cymru. Mae'r Adran yn ymateb i ofynion newidiol o fewn gofal iechyd ac rydym yn cymryd rhan weithredol mewn datblygiadau cyffrous a gwasanaeth torri tir yn y rhanbarth.

Rydym yn angerddol dros nyrsio ac yn cofleidio'n llawn y gwerthoedd craidd sy'n gysylltiedig â'r 'proffesiwn gofalgar' ac yn ymdrechu i greu'r gwerthoedd hyn yn ein myfyrwyr. Credwn fod nyrsys a nyrsio yn hanfodol i ddyfodol gofal iechyd yng Nghymru ac rydym yn falch o fod yn allweddol i addysg nyrsys y dyfodol.

Astudio gradd nyrsio

Oedolion, Plant a Iechyd Meddwl

student washing hands

ASTUDIO CWRS NYRS OL-RADDEDIG

Datblygu’ch Gyrfa

postgrad nursing

Datblygiad proffesiynol

Ymrwymo i ddysgu gydol oes

hearing test

Ymchwil Nyrsio

Helpu pobl i gael bywydau iach

women at sunset
Ewch am daith o amgylch ein Cyfleusterau Nyrsio

Cysylltwch â Ni

Dr Jayne Cutter, Adran Nyrsio

Prifysgol Abertawe,
Parc Singleton,
Abertawe,
SA2 8PP

01792 295 790