IMPACT - Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol

Ffeithiau Allweddol

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeilad ~6,000m²

Dosbarthiad arfaethedig BREEAM small Ardderchog

Cyfleusterau

Labordai ymchwil manyleb uchel wedi'u diogelu at y dyfodol, swyddfeydd staff academaidd a chanolfannau ymchwil ar gyfer ymchwilwyr a 'desg boeth' cwmnïau, ac ystafelloedd cyfarfod.

Themâu Ymchwil

Bydd ymdrechion ymchwil yn canolbwyntio ar hyrwyddo a chefnogi trafod syniadau trawsddisgyblaethol ar gyfer pum thema ymchwil graidd:

  • Technolegau Gweithgynhyrchu y Dyfodol
  • Mesur Priodweddau Deunyddiau Cenhedlaeth Nesaf
  • Mecaneg Strwythurol Uwch
  • Clwstwr Dyddodi Anwedd
  • Canolfan Technoleg Metelau

Fe'i tanategir gan gryfderau REF mewn Modelu Rhifiadol a Deunyddiau.

Cydleoli

Consortiwm Ymchwil Academaidd Ffotofoltäig Solar (SPARC II)

IMPACT – Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol (Campws y Bae)

Mae IMPACT ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn rhan o'r Coleg Peirianneg fel Sefydliad Ymchwil lled-ymreolaethol, gydag amcanion ymchwil strategol y'u pennir gan Fwrdd Llywio Gwyddonol a chyngor gan randdeiliaid diwydiannol, llywodraethol ac academaidd allanol. Bydd yn darparu labordai hynod arbenigol sydd wedi'u diogelu at y dyfodol ar gyfer ymchwil sylfaenol a swyddfeydd yn creu amgylchedd deinamig ar gyfer cydweithio rhwng diwydiant a'r byd academaidd, gyda'r nod o ddenu ariannu ymchwil sylweddol.

Bydd cam hwn y Sefydliad Ymchwil lled-ymreolaethol yn gweithredu ym maes blaenoriaeth Her Fawr Peirianneg a Deunyddiau Uwch i ychwanegu at alluoedd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang y Coleg Peirianneg.

Bydd IMPACT yn galluogi newid sylweddol mewn ymchwil ac arloesi yng ngrwpiau ymchwil rhagorol cyfredol y Coleg mewn Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol.

Caiff rhaglen ymchwil IMPACT ei chyflwyno gan dîm sy'n gystadleuol yn rhyngwladol o fwy na 65 o ymchwilwyr academaidd mewnol a mwy na 155 o ymchwilwyr ychwanegol yn gweithio mewn cyfleusterau ymchwil o ansawdd uchel. Bydd ethos pendant IMPACT yn sicrhau bod ei ymchwil yn dod ag arbenigedd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ar draws y Coleg Peirianneg at ei gilydd i greu timau amlddisgyblaethol sy'n gallu denu arbenigwyr a doniau sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ac ariannu ychwanegol sylweddol i gynnal ymchwil ymestynnol sylfaenol.

Fe'i hategir gan feysydd mwy newydd, megis ymchwil ffotofoltäig drwy gydleoliad Consortiwm Ymchwil Academaidd Ffotofoltäig Solar (SPARC II) Cymru.