Ffeithiau Allweddol

Disgyblaethau

  • Prif ddisgyblaethau – disgyblaethau gwyddor gyfrifiadol

Gwybodaeth am yr Adeilad

  • 1,742m² o swyddfeydd, labordai a chyfleusterau ymchwil ac addysgu
  • Bydd y prosiect yn defnyddio technegau adeiladu cynaliadwy ac ynni effeithlon, ynghyd â thechnoleg ynni adnewyddadwy
  • Bydd yn ennill gradd "Rhagorol" asesiad BREEAM

Ariannu

  • Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

ERDF logo for comp foundry page

Gwybodaeth Arall

  • Bydd yr adeilad yn weithredol ac yn croesawu staff a myfyrwyr o fis Medi 2018.

Y Ffowndri Gyfrifiadol (Campws y Bae)

Bydd y Ffowndri Gyfrifiadol ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn trawsnewid Abertawe, gorllewin Cymru, y cymoedd a'r genedl yn gyrchfan byd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadol. Bydd y Ffowndri'n sefydlu ecosystem ddigidol o fri rhyngwladol ar gyfer ymchwil gwyddor gyfrifiadol o'r radd flaenaf gan ddod ag ymchwil rhyngddisgyblaethol at ei gilydd a mynd i'r afael â'r heriau mawr y mae'r economi a chymdeithas yn eu hwynebu dan dair thema, sef Cynnal Bywyd, Gwella Bywyd a Sicrhau Bywyd. Bydd yn parhau i gynyddu gallu Prifysgol Abertawe o ran ei chryfderau ymchwil o fri rhyngwladol mewn gwyddor gyfrifiadol.

Bydd y Ffowndri Gyfrifiadol yn amgylchedd pwrpasol a adeiledir at ddiben darparu cartref i wyddonwyr cyfrifiadol yng nghanol Campws y Bae. Nod y Ffowndri yw cynyddu cydweithio rhwng diwydiant a'r gymuned academaidd, a chynnig lleoedd ysbrydoledig ac ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau, seminarau a chyfarfodydd i alluogi i'r sgyrsiau hyn ffynnu.

Bydd y Crwsibl Ymchwil yn y Ffowndri'n cynnig cyfleusterau i fwy na 150 o ymchwilwyr, gan gynnwys labordai ymchwil a datblygu, cyfleusterau ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwilwyr, ac ardal rwydweithio. Bydd yn cynnwys labordai ymchwil pwrpasol a fydd yn cefnogi gwaith profi cysyniadau a phrototeipiau diwydiannol, yn ysgogi cyfleoedd masnachol, entrepreneuriaeth a chreu swyddi, gan arwain at ymgysylltu ystyrlon â diwydiant a busnesau o bob maint ac ym mhob sector.

Ariennir y Ffowndri Gyfrifiadol yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae'r Ffowndri Gyfrifiadol yn rhan o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

ERDF logo for comp foundry page