ARCH – Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd

Ffeithiau Allweddol

Pileri Allweddol

Iechyd: Creu system gofal iechyd sy'n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain

Mentergarwch: Ysgogi buddsoddi a chreu swyddi i hybu economi de-orllewin Cymru

Sgiliau: Uwchsgilio'r genhedlaeth nesaf o glinigwyr, ymchwilwyr, academyddion, arloeswyr ac arweinwyr

Ymchwil: Arwain y ffordd mewn arloesi ac ymchwil Gwyddor Bywyd a'r trosi a'r masnacheiddio dilynol

Timau

  • Isadeiledd
  • Ymchwil, Mentergarwch ac Arloesi
  • Darparu Gwasanaethau
  • Datblygu Sgiliau a'r Gweithlu
  • Cymunedau Gwledig
  • Lles

Partneriaethau

Mae ARCH yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) a Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Gwybodaeth Arall

Fel rhan o uchelgeisiau Dinas-ranbarth Bae Abertawe, mae rhaglen iechyd ARCH yn gweithio i oresgyn yr heriau a wynebwn mewn iechyd a gofal iechyd ar draws y rhanbarth.

ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd)

Mae ARCH yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) a Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae'r rhaglen yn cynnwys ardaloedd chwe awdurdod lleol Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Mae ARCH yn gymuned o bobl o'r un meddylfryd sy'n dod at ei gilydd i wella iechyd, cyfoeth a lles yn ne-orllewin Cymru.

Nod partneriaeth ARCH yw:

-          ysgogi buddsoddi

-          creu swyddi newydd i hybu'r economi leol

-          uwchsgilio'r genhedlaeth nesaf o glinigwyr, ymchwilwyr, academyddion ac arloeswyr

-          arwain y ffordd mewn ymchwil ac arloesi Gwyddor Bywyd

Mae partneriaeth ARCH yn cynnwys poblogaeth o un filiwn o bobl, a'i nod yw creu system gofal iechyd sy'n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain