Swyddog Polisi Brexit - yn gweithio i Lywodraeth Cymru ar Brexit

Astudiais BSc (Anrh) Daearyddiaeth a chyflawnais Anrhydedd Dosbarth Cyntaf. Roedd fy nhraethawd hir yn anelu at ddatblygu dull newydd o leoli ffermydd gwynt alltraeth yn ardal cynllun morol Cymru ac asesu'r graddau y gellid cwrdd â thargedau ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru â defnyddio tyrbinau gwynt alltraeth mewn perthynas â chyfyngiadau ffisegol a meini prawf addasrwydd a ddadansoddais gan ddefnyddio technegau gwneud penderfyniadau aml-feini prawf. Fe wnes i ennill gwobr Syr Dudley Stamp am y traethawd Daearyddiaeth ffisegol gorau ym maes gwyddorau amgylcheddol, a'r Perfformiad Cyffredinol Gorau mewn Daearyddiaeth Ffisegol ym Mlwyddyn 3.

Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio gydag Is-adran Datgarboneiddio ac Ynni Llywodraeth Cymru fel Swyddog Polisi Brexit ac rwy'n mwynhau gallu cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth a gafwyd yn ystod fy nghyrsiau gradd i sefyllfa gyflym a chymhleth. Rwy'n gweithio ar draws ffrydiau gwaith Brexit o ddeddfwriaeth i drafodaethau a chynllunio parodrwydd gweithredol. Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn gwaith ar gyfer meysydd eraill o'r is-adran, megis y cangen datgarboneiddio lle rwy'n gweithio ar y cyfathrebiadau ar gyfer ein cynllun cyflawni diweddaraf.

Yn ogystal â'r sgiliau pwnc-benodol a ddarparodd fy ngradd, fel gwybodaeth fanwl o'r wyddoniaeth y tu ôl i newid hinsawdd, roedd fy ngradd yn fy ngalluogi i ddatblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy megis dadansoddi data, ysgrifennu adroddiadau a chyfathrebiadau ysgrifenedig, sy'n hanfodol yn fy rôl newydd gyda Llywodraeth Cymru.

Wrth astudio yn Abertawe, fe wnes i fwynhau'r cyfleoedd academaidd a gynigwyd, fel gweithio fel myfyriwr yn ystod y drydedd flwyddyn, neu fel llysgennad dydd agored. Darganfyddais fod Abertawe yn gefnogol iawn i sicrhau bod myfyrwyr yn gwneud y mwyaf o'u gradd trwy gymryd rhan mewn cyfleoedd eraill yn yr adran a'r coleg cyfan. Ymgymerais â Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe i Lefel Platinwm ac roedd hyn yn fuddiol iawn wrth gynorthwyo fy ngwaith i raddedigion a rhoi cyngor a chefnogaeth gyrfaoedd i mi. Byddwn hefyd yn ychwanegu bod Abertawe'n wych o ran cefnogaeth i fyfyrwyr, ac roeddent o gymorth mawr wrth gydlynu fy nhrosglwyddiad i flwyddyn 2 (Mynychais Prifysgol Exeter am flwyddyn gyntaf fy nghwrs).

Fy nghyngor i fyfyrwyr newydd sy'n meddwl am ymgeisio i astudio yn Abertawe fyddai mynd i'r brifysgol y maen nhw'n teimlo fwyaf gartref iddynt a lle maen nhw'n meddwl y byddant yn cyd-fynd â diwylliant y brifysgol. Teimlais fod Abertawe yn cefnogi ei myfyrwyr yn dda ac roedd yn amgylchedd hamddenol i astudio a oedd yn addas i mi. Byddwn hefyd yn dweud i geisio cymryd rhan mewn cymaint o gyfleoedd â phosib yn ystod y flwyddyn gyntaf ac i astudio ystod eang o fodiwlau i ddarganfod beth sydd gennych ddiddordeb ynddi.