Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Croeso

Ni yw'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol, gwasanaeth annibynnol sy'n darparu gwasanaeth archwilio mewnol i reolwyr a Chynghor Prifysgol Abertawe. Gwneir hyn trwy adolygu gweithrediad effeithiol systemau ariannol a systemau rheoli gweithredol. Rydym yn cynllunio ac yn cynnal archwiliadau mewnol ar ysgolion ac adrannau Prifysgol Abertawe.

Beth yw archwilio mewnol?

Beth yw archwilio mewnol?

Yn ôl y Sefydliad Archwilwyr Mewnol, "mae archwilio mewnol yn weithgarwch sicrhau ansawdd ac ymgynghori annibynnol a gwrthrychol a ddylunnir i ychwanegu gwerth ac i wella gweithrediad sefydliad. Mae'n helpu sefydliad i wireddu ei amcanion trwy roi ymagwedd systematig a disgybledig ar waith i werthuso a gwella effeithiolrwydd y prosesau rheoli risg, rheolaeth, a llywodraethu."

Beth yw archwilio mewnol?

Rhagor o Wybodaeth

Mae'r fideo byr hwn ar YouTube yn esbonio yn union beth mae archwiliwr mewnol yn ei wneud. Hefyd, cewch ddarllen ein diffiniadau defnyddiol isod. Am ragor o wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud yn benodol o fewn y brifysgol, darllenwch ein tudalennau gwe ar sut yr ydym yn cynllunio a chynnal archwiliadau mewnol.

Diffiniadau Defnyddiol

Risg

Nifer o amgylchiadau posibl sy'n rhwystro cyflawni'r amcanion a osodwyd. Mae'r Sefydliad Archwilwyr Mewnol yn diffinio archwilio mewnol ar sail risg fel dull sy'n cysylltu archwilio mewnol â fframwaith rheoli risg sefydliad yn ei gyfanrwydd, gan alluogi archwilwyr mewnol i roi sicrwydd i'r bwrdd bod y prosesau rheoli risg yn rheoli risg yn effeithiol.

Rheolaeth Fewnol

Swyddogaeth rheoli, sef gweithio i sicrhau cyflawni amcanion, gan gynnwys effeithiolrwydd, cynildeb, effeithlonrwydd, cydymffurfio (â pholisïau, â gweithdrefnau, ac â'r gyfraith), diogelu asedau, cywirdeb, a dibynadwyedd gwybodaeth reoli.

Gwerth am arian

Wedi'i ddylunio i sicrhau bod y Brifysgol yn cael gwerth gorau am bob punt a werir, o ran ffactorau perfformiad ac ansawdd yn ogystal â chost, trwy:

Cynildeb: isafu cost adnoddau unrhyw weithgarwch, gan dalu sylw priodol i ansawdd;

Effeithiolrwydd: i ba raddau y cyflawnir yr amcanion;

Effeithlonrwydd: y berthynas rhwng yr allbwn, yn nhermau nwyddau a gwasanaethau, a'r adnoddau a ddefnyddir.

Dylid nodi, felly, nad yw gwerth am arian bob amser yn golygu dewis y cynnig rhataf.  Yn hytrach, mae'n annog dewis yr opsiwn mwyaf cost-effeithiol.

System

Cyfres o weithgareddau wedi'u dylunio i weithredu ar y cyd er mwyn cyflawni amcan.