Datganiad Prifysgol Abertawe ar newidiadau i Gymwysterau Ysgolion a Cholegau

Mae'r Brifysgol wedi ystyried yn ofalus y wybodaeth sydd ar gael hyd yn hyn ar ddiwygio cymwysterau ac ar newidiadau i Lefel AS ac A , ymhlith cymwysterau eraill.  Rydyn yn cydnabod bod newidiadau i TGAU, Lefel AS ac A yn Lloegr, ochr yn ochr â gwahanol fframweithiau cymwysterau yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, yn cyflwyno heriau i ysgolion, colegau a darparwyr Addysg Uwch dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Rydyn yn rhagweld amrywiad yn y ffyrdd y bydd ysgolion a cholegau gwahanol yn Lloegr yn cynllunio ar gyfer y newidiadau a phatrymau gwahanol o astudio ar draws Blwyddyn 12 a 13.  Rydyn yn cydnabod yr un modd, er bydd myfyrwyr yn Lloegr yn cael eu hasesu ar sail linellol, bydd disgyblion yng Nghymru a Gogledd Iwerddon yn cadw mynediad i ddarpariaeth modwlar Lefel AS ac A.

Mae profiad yn dweud wrthym fod ymgeiswyr yn cyflwyno portffolio o gymwysterau; byddwn bob amser yn ymdrechu i ystyried pob cais ar sail yr unigolyn ac i deilwra ein cynigion yn unol â hynny.

Gyda hyn mewn golwg, bydd y canllawiau derbyn ychwanegol canlynol fod yn ddefnyddiol:

Pob myfyriwr: Wrth ystyried cymwysterau’r ymgeiswyr, byddwn yn cymryd mewn i ystyriaeth y cyd-destun y maent wedi bod yn astudio ynddo a'r cyfleoedd addysgol sydd wedi bod ar gael iddynt.  Rydyn yn derbyn peth o'r wybodaeth hon yn uniongyrchol wrth UCAS, ond bydd yn ein helpu ni os gall ysgolion a cholegau gynnwys unrhyw wybodaeth berthnasol ychwanegol yn y geirda.

TGAU

Yr isafswm gofynion mynediad i fynediad i gwrs israddedig ym Mhrifysgol Abertawe yw meddu TGAU Saesneg neu Gymraeg yng ngradd C neu gymhwyster cyfatebol.

Byddwn yn parhau i'w gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd bod ym meddiant o leiaf gradd C mewn TGAU Saesneg Iaith neu Gymraeg yng Nghymru ac o leiaf 4 mewn TGAU Saesneg a gymerwyd yn Lloegr.

Yn ogystal â’r uchod, gall Colegau a rhaglenni unigol o fewn y Brifysgol osod isafswm gofynion mynediad ar gyfer lefelau cyrhaeddiad mewn TGAU neu gymhwyster cyfatebol, yn enwedig mewn Mathemateg.

Lefel AS

Gallwn sicrhau i ysgolion a cholegau y byddwn yn parhau i nodi a dewis myfyrwyr galluog yn academaidd hyd yn oed pan nad yw graddau AS ar gael.  Mae Abertawe bob amser wedi gweld y graddau AS yn ddefnyddiol fel rhan o’r cais cyfan, ond rydyn yn gwneud ein cynigion yn seiliedig ar y perfformiad terfynol ac nid ydynt yn gofyn am AS ychwanegol.  Mae bob penderfyniad yn seiliedig ar ystod eang o ffactorau, gan gynnwys TGAU neu gyrhaeddiad cyfatebol, graddau disgwyliedig, cryfder y datganiad personol a'r dystiolaeth o gyraeddiadau a photensial a ddarperir yn y geirda academaidd.

Myfyrwyr gyda chymwysterau Lefel A

 1. Bydd cynigion cyffredin yn Abertawe yn seiliedig ar y perfformiad terfynol yn y tair Lefel A.  Byddwn yn parhau i ystyried bod myfyrwyr yn ymgeisio o amrywiaeth o gyd-destunau ysgol a choleg, gan bob un yn cynnig i’w myfyrwyr fynediad at ystod a nifer gwahanol o bynciau ar lefelau amrywiol.
 2. Ni fydd y rhai heb wobrau AS interim fod dan anfantais.  Gall astudiaeth ychwanegol, mewn amrywiaeth o ddulliau, helpu disgyblion i baratoi ar gyfer gofynion brifysgol.  Mae myfyrwyr sy'n gallu ymestyn eu tair Lefel A drwy gynnal astudiaeth ychwanegol, megis unrhyw Lefel(au) A ychwanegol, Lefel AS, neu Gymhwyster Prosiect Estynedig, yn cael eu hannog i wneud hynny.
 3. Byddwn yn datgan yn glir y sefyllfaoedd lle mae gennym safiad penodol ynghylch astudiaeth ychwanegol.  Efallai y bydd yr astudiaeth ychwanegol yn rhan o delerau cynnig trwy roi dewis arall i’r ymgeisydd gyrraedd ein gofynion.  Daw cynigion yn yr achosion hyn mewn dwy ran, un yn seiliedig ar tair Lefel A ac un, fel dewis arall, gan gynnwys y cymhwyster ychwanegol sy'n cael ei wneud (fel arfer EPQ).  Yn yr achosion hyn,  bydd y gofyniad gradd yn un o'r tair Lefel A yn cael ei leihau i gydnabod yr astudiaeth ychwanegol.
 4. Bydd y Brifysgol hefyd yn edrych i ehangu ar nifer y cyrsiau lle mae ymgeiswyr sydd naill ai â Chymhwyster Prosiect Estynedig neu bedwerydd pwnc at Lefel AS neu A yn derbyn cynnig arall.
 5. Ym mhob achos, bydd y Swyddfa Dderbyn yn defnyddio astudiaeth ychwanegol fel rhan o'i broses ddethol derfynol yn ystod yr haf, os bydd lleoedd ar gael ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sydd brin wedi colli telerau eu cynnig.
 6. Dylai dewisiadau myfyrwyr ynghylch a ddylid ymgymryd ag astudiaeth ychwanegol, beth a faint, orffwys yn bennaf ar eu lles gorau academaidd.  Mae ein timoedd derbyniadau ac estyn allan yn croesawu ymholiadau gan ysgolion, colegau a myfyrwyr sydd eisiau cyngor ar y ffordd orau i gwrdd â'n gofynion mynediad. 
 7. Pan fydd ymgeiswyr yn cymryd Lefel A mewn pwnc gwyddonol, bydd y Brifysgol yn disgwyl i'r myfyriwr gael ei asesu’n llwyddiannus mewn unrhyw sgiliau ymarferol.

Myfyrwyr gyda chymwysterau eraill

 1. Rydyn yn croesawu’r Diploma Uwch Bagloriaeth Gymreig newydd ac yn gweld y Prosiect Unigol fel dull ardderchog o addysgu ychwanegol, yn enwedig pan leolir y prosiect mewn maes sy'n gysylltiedig â dewis cwrs AU yr ymgeiswyr.  Bydd gan ymgeiswyr y dewis o gynnig tair gradd Lefel A neu gynnig dwy radd Lefel A ac un radd Fagloriaeth Gymreig.  Mae hyn hefyd yn berthnasol i ysgoloriaethau mynediad ynghlwm â chyraeddiadau academaidd.
 2. Mae'r cymhwyster Prosiect Estynedig yn cael ei groesawu fel astudiaeth ychwanegol, gan ei fod yn cynnig paratoad ardderchog ar gyfer astudiaethau addysg uwch.  Dylai myfyrwyr yn cynnwys y wybodaeth yma yn eu Datganiad Personol ac efallai y byddwn yn ei gymryd mewn i ystyriaeth wrth benderfynu a ydyn yn gallu gwneud cynnig (gweler cyngor Lefel A ar astudiaeth ychwanegol uchod)
 3. Rydyn yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr BTEC ar yr amod bod y cynnwys yn baratoad addas ar gyfer eu hastudiaeth addysg uwch a ddewiswyd.  Ar gyfer rhai rhaglenni, bydd gofynion mynediad BTEC yn nodi gofynion Lefel A ychwanegol, e.e. Lefel A Mathemateg yng ngradd B ar gyfer rhaglenni BEng Peirianneg Fecanyddol.  Rydyn yn croesawu ymholiadau ar sut y gallai unrhyw gymysgedd o gymwysterau gwrdd â'n gofynion mynediad cyffredin os nad cyhoeddwyd eisoes ar ein tudalennau cwrs.
 4. Gwelir y Fagloriaeth Ryngwladol yn gadarnhaol iawn.  Mae llawer o gyrsiau yn gofyn am bynciau a graddau penodol ar lefel Uwch. 
 5. Rydyn hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau yn yr Alban.  Pan fydd Advanced Highers newydd ar gael, bydd y Brifysgol yn parhau i angen dau o'r rhain, yn ogystal â phump Highers.  Mae ysgolion, colegau a disgyblion yn cael eu hannog i ystyried ystod heriol a llawn o astudiaethau ar gyfer y flwyddyn olaf  yn ysgol gan mai dyma'r paratoad gorau ar gyfer profiad prifysgol heriol.
 6. Rydyn yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â Diploma Mynediad i Addysg Uwch i bron pob un o'n rhaglenni.  Rydyn yn ymwybodol y bu newidiadau sylweddol i strwythur y cymwysterau hyn eleni ac, lle bo angen, bydd ein gofynion mynediad yn cael eu diweddaru i adlewyrchu hyn.  Mae'n arbennig o bwysig bod y myfyrwyr hyn yn nodi gofynion TGAU o’n rhaglenni a chysylltwch â ni i drafod y rhain os oes ganddynt unrhyw ymholiadau.