Canllaw ar wiriadau cofnodion troseddol

Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Os yw'ch cwrs yn cynnwys lleoliad sy'n ymwneud â gwirfoddoli neu weithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed, bydd angen i chi fod yn destun datgeliad manwl o gofnod troseddol drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (“DBS”).

Gwneud cais am ddatgeliad manwl

Mae Prifysgol Abertawe'n defnyddio system ar-lein i wneid ceisiadau am wiriadau DBS drwy GB Group. Os bydd angen datgeliad manwl ar fyfyrwyr, anfonir dolen atynt yn gofyn iddynt hunan-gofrestru. Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys:

  • Rhif adnabod y sefydliad
  • Cyfrinair
  • Y swydd rydych yn gwneud cais amdani

Os oes angen gwiriad DBS arnoch ac mae angen i'r ddolen gais gael ei anfon i chi, anfonwch e-bost at cas.admissions@swansea.ac.uk.

Wrth ddechrau'ch cais, dewiswch yr opsiwn 'Register' ar ochr dde'r sgrîn.

Os oes  unrhyw rai o'r canlynol gennych, gofynnir i chi ddarparu manylion:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Trwydded yrru gyfredol
  • Pasbort cyfredol
  • Cerdyn Adnabod Cenedligrwydd cyfredol

Pan ofynnir i chi ddarparu teitl eich swydd, mae'n bwysig eich bod yn rhoi'r union un manylion ag sydd yn eich e-bost. Os nad ydych yn gwneud hyn, gallai eich cais gael ei oedi.

Bydd cwestiwn yn gofyn i chi a hoffech dderbyn diweddariadau am gynnydd eich cais DBS. Byddem yn argymell eich bod yn ticio'r blwch hwn fel y byddwch yn gwybod pan gaiff ei gymeradwyo.

Ar ddiwedd y broses, bydd angen i chi argraffu dogfen i fynd â hi i Swyddfa Bost sy'n cynnig gwasanaeth dilysu DBS a hunaniaeth, ynghyd â'ch dogfennau adnabod i'w dilysu.  Mae manylion pellach isod am leoliadau Swyddfeydd Post. Bydd angen i chi drefnu talu am eich gwiriad DBS yn y Swyddfa Bost hefyd. Y gost yw £57.20.

Dod o hyd i Swyddfa Bost

Sylwer, nid yw pob Swyddfa Bost yn darparu gwasanaeth gwiriad DBS. I ddod o hyd i Swyddfa Bost sy'n cynnig y gwasanaeth hwn, defnyddiwch y nodwedd Post Office Branch Finder. Hidlwch y rhestr am leoliadau sy'n cynnwys "CRB & ID Verification Service". PEIDIWCH Â dewis DBS ID VALIDATION SERVICE oherwydd nad yw'r gwasanaeth hwn yn cydweddu â'r daflen â chôd bar y byddwch yn mynd â hi at ddiben dilysu.

Am gymorth pellach, darllenwch canllaw defnyddwyr GBG.

Monitro statws eich cais

Gall ymgeiswyr fonitro statws eu cais drwy blatfform GBG. Neu gallwch ddefnyddio Gwasanaeth Monitro'r DBS.

Derbyn canlyniadau

Byddwch yn derbyn copi o'ch tystysgrif DBS yn y post. Sicrhewch eich bod yn cadw'r copi gwreiddiol yn ddiogel, oherwydd efallai y bydd angen i ni ei weld. Rydym yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf o ganlyniadau'n cael eu derbyn o fewn ychydig ddiwrnodau. Fodd bynnag, gall rhai ceisiadau gymryd mwy o amser.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd – gwasanaeth diweddaru

Os ydych eisoes wedi tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru'r DBS, ni fydd angen tystysgrif newydd arnoch, ar yr amod bod eich tanysgrifiad gwreiddiol yn cynnwys tystysgrif sy'n cynnwys y rhestrau a'r gweithlu gwaharddedig priodol (plant a/neu oedolion). E-bostiwch cas.admissions@abertawe.ac.uk os ydych wedi tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru ac nad oes angen datgeliad newydd arnoch.

Yn achos ymgeiswyr nad ydynt wedi tanysgrifio i'r gwasanaeth diweddaru ar hyn o bryd, mae modd gwneud hyn ar ôl cyflwyno eu cais. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi wneud hyn o fewn 30 niwrnod i ddyddiad cyhoeddu'ch tystysgrif.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Diweddaru, ar gael ar y dudalen ganlynol.

Beth yw datgeliad manwl o gofnod troseddol?

Mae datgeliad troseddol manwl yn datgelu euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon a rhybuddion terfynol. Mae datgeliad manwl yn datgelu euogfarnau wedi'u disbyddu a heb eu disbyddu, ond nid yw'n dangos euogfarnau sy'n cael eu hystyried yn rhai gwarchodedig yn unol â chanllaw hidlo'r DBS.

Mae datgeliad manwl hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol sydd gan yr heddlu lleol, ac sy'n cael ei hystyried yn berthnasol i'r gweithlu y gwnaed y cais ar ei gyfer (oedolion/plant).