Mae'n credu bod Prifysgol Abertawe wedi darparu sylfaen ardderchog iddo mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a bod hyn wedi ei alluogi i ddatblygu ac yna rheoli busnes gwerth miliynau o bunnoedd ar sail ei ymchwil yn y Brifysgol.

Prof WilleyMae'n credu bod Prifysgol Abertawe wedi darparu sylfaen ardderchog iddo mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a bod hyn wedi ei alluogi i ddatblygu ac yna rheoli busnes gwerth miliynau o bunnoedd ar sail ei ymchwil yn y Brifysgol. Mae'r Athro Willey wedi rhoi swm sylweddol o arian i'r Gronfa Caledi Myfyrwyr gan obeithio y bydd myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig, sydd â rhagoriaeth academaidd ynghyd ag uchelgais amrwd i lwyddo, yn gallu gwneud gwahaniaeth i'r byd.

Ei Stori:

"Ces i fy ngeni yng Nghwm Rhondda, a des i i Brifysgol Abertawe o gefndir difreintiedig a gostyngedig iawn. Doedd neb yn fy nheulu wedi mynd i'r Brifysgol neu hyd yn oed wedi sefyll arholiadau Safon Uwch o'r blaen! Roedd arwain y ffordd yn anodd. Fodd bynnag, roeddwn i'n frwdfrydig iawn am chwaraeon, a ches i fy helpu drwy unrhyw gyfnodau anodd gan y ffrindiau a wnes i drwy'r gweithgarwch hwn. Wrth i mi symud drwy fy chwe blynedd o astudio, daeth pethau'n haws a datblygais sylfaen wybodaeth ardderchog mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Mentrais i fyd busnes amser llawn ym 1998 ac, ar hyn o bryd, fi yw Cyfarwyddwr Rheoli gr┼Áp ACS o gwmnïau. Mae pencadlys y busnes yng Nglasgow, ond rwyf i a'm tîm wedi darlithio a gweithio yn y DU, yn Ewrop, Twrci, Canada, UDA, India, Affrica, Awstralia, yr Ynysoedd Falkland a Japan.

Drwy fy nghysylltiadau â'r gymuned academaidd, roeddwn i'n gyfrifol am ddatblygu rhaglenni ymchwil sylweddol i ganfod ac adnabod ffibrau asbestos, effeithiolrwydd amddiffyniad resbiradol yn erbyn asbestos yn yr awyr a rheoli risg o dir wedi'i halogi gan asbestos. Mae fy ngwaith wedi cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolion ymchwil rhyngwladol a'i gyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol. Ar ben hyn, mae wedi arwain at newidiadau yn y rheoliadau ynghylch asbestos yn y DU, a chredir bod y rhain yn achub o leiaf 100 o fywydau bob blwyddyn yn y diwydiant tynnu asbestos. Yn sgil cyflwyno Rheoliad 4 ("dyletswydd i reoli") yn y Rheoliadau Asbestos yn 2002, bûm yn gweithio'n agos iawn gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd Diogelwch (HSE) i ddatblygu pecynnau hyfforddi i gyflwyno'r cysyniadau newydd. Roedd gen i rôl allweddol wrth sefydlu Cymdeithas Hyfforddiant Asbestos y DU (UKATA) yn 2008. Rwyf wedi derbyn Gwobr Llywydd y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH) am Wasanaeth Nodedig, a gwobr arall uchel ei bri, y Wobr am Ymdrechion Clodwiw ym maes Iechyd Amgylcheddol, a gyflwynir gan Sefydliad Iechyd Amgylcheddol Brenhinol yr Alban (REHIS). Rwy'n falch o'r hyn rwyf wedi'i gyflawni drwy ddeallusrwydd sylfaenol, uchelgais amrwd ac, yn bwysicaf oll, sylfaen addysgol ardderchog, rwy’n hynod ddiolchgar i Brifysgol Abertawe amdani."

Drwy roddion gan gyn-fyfyrwyr, gallwn barhau i gefnogi myfyrwyr disglair a dawnus.

I wneud cyfraniad ariannol, llenwch y ffurflen atodedig neu ewch i alumni.swan.ac.uk/donate.