Cydnabod Rhoddwyr Ysbrydoledig

Mae'n bleser gennym gydnabod un o'n rhoddwyr anhygoel, Mr Alan Gudgin, a siaradodd am ei rhesymau dros gofio Prifysgol Abertawe a Chymdeithas Gorawl Prifysgol Abertawe yn ei ewyllys.

Pam dewisoch chi gofio Prifysgol Abertawe yn eich ewyllys?

Mae'n mynd yn ôl i'r cyfnod pan oeddwn i'n fyfyriwr israddedig ac ymunais â'r gymdeithas gorawl yn ystod fy nhymor cyntaf. Teimlaf fy mod i wedi elwa cymaint o fod yn rhan o'r gymdeithas gorawl fel fy mod i eisiau talu'r pwyth yn ôl.

Beth gallwch ei ddweud wrthym am y Brifysgol a'r gymdeithas gorawl bryd hynny?

Roedd y Brifysgol, neu'r Coleg fel yr oedd, mor fach roeddech yn adnabod pawb mor dda. Roedd 40 o bobl yn y côr a 750 o fyfyrwyr yn unig yn y coleg. Er bod y Coleg yn fach ac nid oedd gennym ffonau na'r dechnoleg sydd ar gael heddiw, byddem ni'n creu ein hadloniant ein hunain, ac roedd y gymdeithas gorawl yn chwarae rôl bwysig yn hynny o beth. Pan oeddwn i'n fyfyriwr, roedd yr holl gyllid ar gyfer cymdeithasau'n dod o Undeb y Myfyrwyr, ac rwyf bob amser wedi cwestiynu sut y byddai myfyrwyr yn gallu parhau i fforddio cymryd rhan mewn cymdeithasau a manteisio i'r eithaf arnynt.

 Dywedwch wrthym am 'Ysgoloriaeth Gorawl Alan Gudgin'

Nod yr ysgoloriaeth yw cefnogi a gwella ysgoloriaethau corawl yn y Brifysgol, i sicrhau bod traddodiad cerddoriaeth gorawl ym Mhrifysgol Abertawe yn parhau am gymaint o amser â phosibl.

 Beth a wnaeth eich ysgogi i roi cymynrodd?

Datblygiad a thwf y Brifysgol, a Cherddoriaeth yn benodol, a wnaeth fy ysgogi i greu cronfa a fydd yn cryfhau ac yn cefnogi cerddoriaeth gorawl yn Abertawe. Roeddwn i am roi rhywbeth yn ôl i sefydliad a alluogodd i mi ennill cymaint ochr yn ochr â'm hastudiaethau. Roedd gennym y cyfle i ganu amrywiaeth eang o gerddoriaeth, o repertoire clasurol gan Mozart, Handel, Vivaldi a Faure, i ganeuon gwerin traddodiadol Cymru. Rwyf wedi elwa o'r profiadau hyn  am y rhan fwyaf o'm mywyd. Byddaf yn falch o wybod bod y traddodiad cerddorol yn Abertawe yn derbyn cymaint o gefnogaeth, ac rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu cefnogi mwynhad a gwelliant canu.

 Hoff Atgof

Mae'r gymdeithas gorawl yn dod â phob pwnc ynghyd. Fy hoff atgof oedd cymryd rhan yn yr Eisteddfod Ryng-golegol a oedd yn cynnwys 4 o golegau lleol Cymru ac a gynhaliwyd yn ystod Tymor y Pasg. Roedd costau teithio a llety'n rhad ac am ddim a chefnogwyd hyn gan undeb y myfyrwyr. Deallaf fod pethau'n dra gwahanol erbyn hyn, sy'n rhan o'r rheswm yr oeddwn i am gefnogi'r Brifysgol yn y ffordd hon. 

 Beth rydych chi'n gobeithio y bydd yr ysgoloriaeth yn ei gyflawni?

Rwyf yn gobeithio y bydd yn cynnal y traddodiad o gerddoriaeth gorawl, gan alluogi'r Brifysgol i elwa o'r hyn sydd gan y Gymdeithas Gorawl i'w gynnig, a'r hyn mae'r ysgoloriaeth yn ei gynnig i'r unigolyn.

A fyddech chi'n argymell gadael cymynrodd i Brifysgol Abertawe?

Byddwn, yn bendant.  Roedd Abertawe yn gyfnod hudol i mi – byddwn i'n dychwelyd yfory pe bawn i'n gallu.