Gellwch roi...

Ar-lein

Cewch wneud rhodd i Brifysgol Abertawe ar-lein trwy ar-lein.

Os hoffech wneud rhodd reolaidd cwblhewch ein Ffurflen Rhodd Ffurflen Rhodd a'i dychwelyd i'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr.

Mae MyDonate yn wasanaeth codi arian ar-lein, nid er elw ar gyfer elusennau Prydeinig. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu ffordd ddiogel, hawdd ei defnyddio i filiynau o bobl godi arian i elusen o'u dewis.

Post

Os am wneud rhodd reolaidd trwy Ddebyd Uniongyrchol, cwblhewch y Ffurflen Rhodd Ffurflen Rhodd a'i dychwelyd i'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr.

Cewch hefyd roi â siec - dylai sieciau fod yn daladwy i Brifysgol Abertawe, a dylid eu dychwelyd gyda ffurflen rhodd.

Cofiwch dicio'r bocs Cymorth Rhodd i ychwanegu hyd at 25% at werth eich rhodd!

Cymynrodd

Mae cynnwys Prifysgol Abertawe yn eich ewyllys yn syml.  Fydd dim cost i chi heddiw, ond caiff effaith barhaol ar fyfyrwyr ac academyddion yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r cam syml, ond hael, hwn yn creu cyfle i chi ymestyn eich ymwneud ag Abertawe y tu hwnt i'ch oes, ac mae'n arwydd parhaol o'ch ymrwymiad i'r sefydliad, ei fyfyrwyr, a'i weledigaeth am y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am adael gymynrodd i Abertawe.

Rhoi Cyfranddaliadau

Wrth roi'ch cyfranddaliadau i elusen, byddwch yn gallu hawlio rhyddhad Treth Incwm a lleihau'ch bil treth, yn ogystal â chael rhyddhad o Dreth ar Enillion Cyfalaf.

Am ragor o wybodaeth am roi cyfranddaliadau, ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Mwy o ffyrdd...

Rhoi Wrth Ennill

Cewch wneud cyfraniad i Abertawe yn uniongyrchol o'ch cyflog, heb dalu treth arno. Tynnir y rhodd o'ch cyflog cyn cyfrifo treth, a chewch ryddhad treth ar eich cyfradd dreth uchaf. Nid yw'r rhodd yn lleihau'ch enillion at ddibenion Yswiriant Gwladol.

Gofynnwch i'ch cyflogwr os mae'n gweithredu'r system hon.

Am ragor o wybodaeth ar roi o'ch cyflog, ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Rhoddion tramor

Am ragor o wybodaeth gan gynnwys esiampl o lythyr trosglwyddiad, ewch i: http://www.bsuf.org/DonorInfo.html

Canada: Y ffordd fwyaf syml o roi rhodd i Brifysgol Abertawe o Ganada yw drwy ymweld â’n tudalen rhoddion ar-lein. Neu, gallwch lawrlwytho a chwblhau ffurflen rodd ar bapur, a fydd yn eich galluogi i roi rhodd ar ffurf siec, cerdyn credyd neu ddebyd. Gellir dychwelyd copiau papur drwy’r post i Swyddfa Ddatblygu a Chysylltiadau Alumni, Prifysgol Abertawe, Abaty Singleton, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

I gyflwyno rhodd o wlad arall cysylltwch â ni.

Nawdd Corfforaethol

Os oes gennych ddiddordeb mewn Nawdd Corfforaethol, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Bydd pob cwmni'n cael rhyddhad treth trwy roi i elusen yn y DU, gan dynnu'r swm o'i elw a thalu llai o dreth corfforaeth. Am ragor o wybodaeth ar hyn, ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Arall

Os ydych am gefnogi'r Brifysgol mewn rhyw ffordd arall, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.