Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr

Datganiad Cenhadaeth

Dyn ni'n creu amgylchedd cynhwysol yn y Brifysgol sy'n darparu cymorth cyfartal i fyfyrwyr sydd ag anghenion lles, anabledd a meddygol i'w galluogi i gyflawni eu potensial yn eu llwybrau dysgu dewisedig.

Ein Darpariaeth

Swyddfa Anableddau

Cysylltwch â'r Swyddfa Anableddau os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, i gael rhagor o wybodaeth am y gymorth sydd ar gael i sicrhau bod gennych yr un cyfleoedd â phawb arall.

Gwasanaeth Lles

Mae'r Gwasanaeth Lles ym Mhrifysgol Abertawe yn diffinio lles unigolyn fel y cydbwysedd rhwng pwll adnoddau unigolyn ac y heriau bod nhw'n eu hwynebu. Nid ydym yn diffinio lles fel absenoldeb unrhyw anhawster neu afiechyd; nid yw'n hapusrwydd cyson neu iechyd da chwaith. Yn hytrach, mae lles yn derbyn ein bod ni i gyd yn byw mewn cyflwr cydbwysedd neu gydbwysedd y gall digwyddiadau bywyd a heriau a all fod yn gadarnhaol yn ogystal â negyddol effeithio arnynt. Mae ein cyflwr cydbwysedd arferol yn rhywbeth sy'n unigryw i ni i gyd ac yn seiliedig ar ein profiadau a'n stori ein hunain. Mae beth a sut mae pethau'n effeithio arnom hefyd yn unigryw ac yn unigryw.

Canolfan Asesu

Yn Nghanolfan Asesu Abertawe, bydd eich profiadau yn cael eu rhoi wrth wraidd y broses asesu. Ein nod yw y gallwch chi ddefnyddio'ch cymorth DSA i astudio gyda'r hyder mwyaf posib, tra'n cael eich paratoi'n dda ar gyfer unrhyw heriau a all ddigwydd wrth i chi symud ymlaen trwy'ch cwrs.

SAILS

Mae’r Academi Abertawe Cynhwysedd a Dysgwyr Llwyddiant (SAILS) yn canolbwyntio ar ehangu mynediad er mwyn cynyddu cyfleoedd i bobl o gefndiroedd amrywiol elwa o addysg uwch, ac ar sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn y cymorth academaidd a bugeiliol angenrheidiol i’w galluogi i lwyddo yn eu hastudiaethau.

Gwasanaethau Myfyrwyr

CL

Mae Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr Cynhwysol a CampwsLife yn darparu swyddogaeth Gwasanaethau Myfyrwyr cyfunol. Mae BywydCampws yn cynnwys tair adran a gallant roi cyngor a chymorth ar faterion megis lles, cyllid a materion rhyngwladol, gan gynnwys mewnfudo a fisas. Am ragor o wybodaeth am yr adrannau hyn, dilynwch y dolenni isod:

Llesiant@BywydCampws
Arian@BywydCampws
Rhyngwladol@BywydCampws