Fel rhan o leoliad gwaith fy mlwyddyn mewn diwydiant, gweithiais fel Peiriannydd Meddalwedd yn yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). Mae'r lleoliad gwaith hwn wedi bod yn brofiad gwych i mi o ran gwella fy nealltwriaeth o'r broses datblygu meddalwedd. Yn y brifysgol, bu fy ngwybodaeth yn gyfyngedig am fod gwaith cwrs ac arholiadau'n dysgu i mi sut i raglennu trwy brosiectau academaidd bach yn unig. Fodd bynnag, o fy amser yn y DVLA, erbyn hyn mae gennyf ddealltwriaeth fwy o ba mor effeithiol gall peirianneg meddalwedd fod o ran cyflenwi anghenion busnes. Rwyf wedi derbyn a gwella nifer o sgiliau a fydd o fudd mawr i mi yn fy ngyrfa. Yn ogystal â sgiliau meddalwedd, rwyf hefyd wedi datblygu sgiliau'n seiliedig ar gymhwysedd y gellir eu cymhwyso mewn unrhyw amgylchedd gwaith. Drwy gydol y lleoliad gwaith hwn rwyf wedi cydweithio â pheirianwyr meddalwedd, dadansoddwyr busnes, perchnogion cynhyrchion, DevOps a phrofwyr yn y tîm datblygu er mwyn cefnogi'r broses o ddatblygu ceisiadau busnes newydd. Rwyf wedi ennill profiad yn gweithio mewn amgylchedd busnes Agile gan ddefnyddio methodolegau megis Scrum a XP (Extreme Programming). Mae'r rhain yn dechnegau cyflenwi meddalwedd sydd wedi gwella fy ngallu i gyflenwi ar gyflymder, gan alluogi i gynhyrchion meddalwedd o safon dda gael eu datblygu mewn amserlen bragmataidd. Byddwn yn sicr yn argymell y profiad hwn i fyfyrwyr y dyfodol sy'n dymuno dilyn gyrfa ym maes datblygu meddalwedd, yn enwedig y sawl y mae ganddynt yrfa yn y gwasanaeth sifil."

Picture of Matthew Carpenter