Majedaldein Almahasneh, PhD mewn Dysgu Peirianyddol

Un o ble rydych chi'n wreiddiol? 

Iorddonen

Pam dewisoch chi eich cwrs?

Roedd bob amser gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial, felly astudiais i am MSc ym Mhrifysgol Abertawe ychydig flynyddoedd yn ôl ac wedyn roeddwn i'n gaeth!

Pam dewisoch chi astudio ym Mhrydain a pham dewisoch chi Brifysgol Abertawe?

Daeth fy mam a'm tad yma i Brifysgol Durham 30 mlynedd yn ôl, ac roedden nhw o hyd yn adrodd eu straeon wrthyf am y Deyrnas Unedig. Felly, penderfynais i ddod yma hefyd! I ddechrau, cyflwynais i geisiadau i nifer o brifysgolion. Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol fwyaf ymatebol felly dyna'r un ddewisais i! Ac, wrth gwrs, roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n cael mwy o haul yma achos ei bod hi ger y traeth. 

Ydych chi'n mwynhau eich cwrs? Beth yw'r agwedd arno sy'n apelio atoch fwyaf?

Mae fy nghwrs yn her, a dyna pam rwy'n ei hoffi! 

Beth rydych yn ei wneud yn eich amser rhydd yma fel arfer? Beth yw uchafbwynt eich amser yma hyd yn hyn? 

Yn fy amser rhydd, rwy'n ceisio teithio ac archwilio'r wlad. Dwi hefyd yn trefnu llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol gyda'm ffrindiau, lle rydym yn coginio seigiau gwahanol o wledydd gwahanol a dysgu ein dawns draddodiadol i'n gilydd. Dwi hefyd wrth fy modd yn mynd am dro ar ddydd Sul  i'r Marina, neu efallai i'r Mwmbwls - am baned o goffi ac ychydig o bysgota! Heb anghofio am y nosweithiau braf o flaen coelcerth ar y traeth yn yr haf gyda'm ffrindiau. 

Does dim byd penodol y byddwn i'n ei alw'n uchafbwynt, ond rwy'n teimlo bod fy mhrofiad cyffredinol yma wedi agor fy llygaid i weld bywyd o safbwynt gwahanol! Cwrddais i â llawer o bobl o bob cwr o'r byd a dysgais i lawer. Mae fy mhrofiad cyfan yma wedi newid fy mywyd.  

Ydych chi'n rhan o unrhyw gymdeithas? Pa gymdeithasau? Beth rydych yn ei wneud gyda nhw?

Ydw, ar y cyd â'm ffrind, Rashed Mashagbeh, sefydlais i'r gymdeithas gyntaf i fyfyrwyr o Iorddonen ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn trefnu digwyddiadau rheolaidd ac yn cymryd rhan yn yr holl ddigwyddiadau rhyngwladol a chymdeithasol sy'n cael eu trefnu gan Brifysgol Abertawe. Ar ddiwrnod myfyrwyr rhyngwladol, gwnaethon ni baratoi coffi a daethon ni â bwyd a phwdinau o Iorddonen; buom yn perfformio ein dawns draddodiadol (Dabkeh) sawl gwaith yn ystod y dydd; enillon ni'r wobr am y Gymdeithas Orau ar y dydd, ac roeddem yn teimlo mor hapus a balch o allu rhannu ein diwylliant â myfyrwyr eraill yma yn Abertawe, ein cartref newydd. 

Ble rydych chi'n eich gweld eich hun yn y dyfodol? 

Dwi ddim yn siŵr eto, ond mae'n siŵr o fod yn antur egsotig rywle ar y blaned hon! 

Pa gyngor byddech yn ei roi i fyfyriwr rhyngwladol sy'n ystyried astudio yn Abertawe?  

Peidiwch ag oedi, dewch yma os ydych yn chwilio am brofiad ac addysg dda! Abertawe yw'r lle i chi yn bendant! Dyw hi ddim yn ddinas brysur a swnllyd a dyna pam dwi'n dwlu arni! Cewch gyfle i gymdeithasu yma a mwynhau wrth weithio ar eich dyfodol. Alla i ddim ei ddweud yn well na'r cawr llenyddol, Dylan Thomas: “An ugly, lovely town ... crawling, sprawling ... by the side of a long and splendid curving shore. This sea-town was my world.”