Mae'n bosib trosglwyddo i Abertawe o radd mewn Cyfrifiadureg mewn prifysgol arall. Caiff myfyrwyr drosglwyddo i lefel 2 rhaglenni G400, G600 a G403. Hefyd, mae'n bosib trosglwyddo i lefel G403 ond mae hyn yn hynod brin mewn gwirionedd. Mae G401 yn cynnwys blwyddyn sylfaen integredig (lefel 0), felly nid yw'n briodol trosglwyddo i'r radd hon - byddai'n fwy priodol gwneud cais naill ai i gael eich derbyn i lefel 1 un o'n graddau eraill, neu wneud cais am drosglwyddo i lefel 2. Sylwch ar y gwahaniaeth rhwng 'derbyn' - sy'n golygu bod angen i chi fodloni ein gofynion derbyn yn unig - a 'throsglwyddo', sy'n dibynnu ar eich perfformiad yn y brifysgol arall.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau'r flwyddyn astudio'n llwyddiannus yn eu prifysgol wreiddiol (e.e. os ydych wedi methu lefel 1 mewn prifysgol arall, ni fyddem yn caniatáu i chi drosglwyddo i lefel 2 yma). Mae'n rhaid bod cynnwys y cwrs yn y brifysgol arall  o safon ddigon uchel a rhaid ei fod yn ymdrin â'r deunydd ar y lefel(au) islaw'r lefel rydych yn gwneud cais i drosglwyddo iddi.

Os ydych yn cwblhau blwyddyn sylfaen gradd mewn prifysgol arall, gallwch wneud cais i gael eich derbyn i lefel 1 un o'n prif raddau (nid trosglwyddo fyddai hyn).

Os ydych wedi cwblhau lefel 0 ac rydych ar fin cwblhau lefel 1 gradd â blwyddyn sylfaen mewn prifysgol arall, gallwch wneud cais am drosglwyddo i lefel 2 un o'n prif raddau.

Os ydych wedi astudio HND (mewn cyfrifiadura) ac ar fin cwblhau'ch cwrs mewn prifysgol arall, bydd modd trosglwyddo i lefel 2 un o'n prif raddau.

Ym mhob achos, dylech wneud ymholiad anffurfiol yn gyntaf. I gyflymu'r broses, copïwch y canlynol ac atebwch bob cwestiwn.

  1. Eich prifysgol a'ch rhaglen gradd bresennol (dylech gynnwys dolen i dudalen maes llafur ar-lein yn y brifysgol honno).
  2. Nodwch yn glir ba lefelau astudio rydych wedi'u cwblhau, a'ch lefel astudio bresennol (peidiwch â chyfeirio at y flwyddyn astudio, gan fod hyn yn drysu pethau - e.e. fel arfer mae blwyddyn 2 HND neu radd â blwyddyn sylfaen yn mapio i lefel 1 rhaglen gradd).
  3. Rhowch drawsgrifiad ar gyfer pob blwyddyn astudio rydych wedi'i chwblhau a thrawsgrifiad ar gyfer eich blwyddyn astudio bresennol os oes un ar gael.
  4. Darparwch ddolenni i dudalennau modiwl ar gyfer pob modiwl rydych wedi'i gwblhau. Os nad oes modd gwneud hyn (h.y. nid ydynt ar gael i'r cyhoedd), darparwch pdf sy'n cynnwys yr un wybodaeth (sy'n cael ei darparu fel arfer i fyfyrwyr ar ffurf llawlyfr cwrs gan eich prifysgol). Bydd enwau modiwlau'n ddigonol ar gyfer eich ymholiad cychwynnol, ond bydd angen gwybodaeth fanwl am gyrsiau arnom i sicrhau eich bod wedi astudio deunydd digonol i gael eich derbyn ar lefel 2.
  5. Pam rydych eisiau trosglwyddo i Abertawe?

O ran perfformiad, mae hyn yn anodd ei fesur, oherwydd rydym yn ymdrin â cheisiadau am drosglwyddo fesul achos. Mae'n hawdd dweud, os ydych wedi cwblhau lefel 1 Cyfrifiadureg mewn prifysgol cyn-92 yn y DU, eich bod yn debygol o allu trosglwyddo i lefel 2 yma. Os ydych wedi ennill sgorau isel a/neu wedi pasio modiwlau ar sail cydoddef (neu os ydych yn ail-wneud modiwlau o flwyddyn flaenorol), mae bron yn sicr na fyddwch yn cael eich derbyn yma. Rydym yn rhoi sylw arbennig i'ch gallu rhaglennu a mathemategol mewn cyrsiau eraill. Os nad ydych wedi astudio cyrsiau o'r fath, ni fyddwch yn cael eich derbyn uwchlaw lefel 1.