Y broses glirio, cwestiynau cyffredin ac amgylchiadau arbennig

Peidiwch â mynd i banig!

Rydym yn gwybod eich bod am ddod o hyd i gwrs gradd sy'n iawn i chi, a'ch bod am wneud hynny'n gyflym. Y peth pwysicaf yw PEIDIO Â MYND I BANIG.

Dilynwch y camau hyn, a fydd yn eich tywys drwy’r broses Glirio.  Am gyngor arbennig ar Addasu, ewch i’n tudalen benodol ar Addasu.

Beth yw Clirio?

Mae clirio yn broses UCAS o gydweddu prifysgolion gyda llefydd gwag i fyfyrwyr heb le mewn prifysgol.

Ydw i'n gymwys ar gyfer Clirio?

Rydych yn gymwys ar gyfer Clirio os:

 • Rydych eisoes wedi gwneud cais drwy UCAS ar gyfer y cylch hwn, ac nid oes unrhyw gynigion gennych
  neu
 • Gwnaethoch gais i UCAS ar ôl 30ain Mehefin
  neu
 • Ni chadarnhawyd eich lle yn eich prifysgolion dewis cadarn ac yswiriant

Gallwch wirio UCAS Track i weld os ydych yn gymwys ar gyfer Clirio. Ni fydd UCAS yn anfon unrhyw beth atoch drwy'r post i ddweud wrthych eich bod yn gymwys, felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio ar-lein.

Os ydych yn gymwys ar gyfer Clirio, bydd botwm 'Add Clearing Choice' yn ymddangos ar eich sgrin 'choices' ar Track. Cewch ddefnyddio hyn i dderbyn lle ar gwrs a gynigir i chi trwy Glirio.

Beth os nad wyf wedi gwneud cais UCAS eleni?

Os nad ydych wedi gwneud cais UCAS yn ystod y cylch hwn, ond mae gennych ddiddordeb mewn mynediad yn 2017, nid yw'n rhy hwyr - am ragor o fanylion, darllenwch ein gwybodaeth am geisiadau hwyr.

Oes modd i mi fynd trwy'r broses Clirio heb gyflwyno cais?

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS ar gyfer mis Medi 2018 cewch eich cynnwys yn y broses Clirio yn awtomatig os cewch eich gwrthod gan eich dewis cadarn a’ch dewis yswiriant.

I nifer o fyfyrwyr, bydd y broses clirio ar gael iddynt ar ôl i'w canlyniadau gael eu derbyn a daw i'r amlwg nad ydynt wedi diwallu'r meini prawf mynediad ar gyfer eu dewis gyrsiau. Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yn 2018 yw dydd Iau 16 Awst.

Os dewch yn gymwys i ddefnyddio'r broses Clirio bydd botwm 'Add Choice' ar gael ar eich sgrin Track Choices. Neu, gwiriwch yn uniongyrchol â phrifysgolion eich dewis cadarn a'ch dewis yswiriant cyn gynted â phosib.

Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS peidiwch â phoeni, gallwch wneud cais i ddechrau astudio gyda ni ym mis Medi o hyd.

Rydym yn eich cynghori i'n ffonio ni ar 0800 094 9071 yn yr achos cyntaf, i wirio eich bod yn gymwys o hyd i wneud cais am eich dewis gwrs. 

Ar ôl i ni gadarnhau eich bod yn gymwys, gallwch wneud cais gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Sylwer - ni chewch ddefnyddio'r llwybr hwn i gyflwyno cais oni bai eich bod heb gofrestru gydag UCAS eleni.

Call us with icon

Sut mae'r broses Clirio'n gweithio?

Os na dderbynioch gynnig gan unrhyw un o'r pum prifysgol y cyflwynoch gais iddynt, neu rydych yn darganfod ar y diwrnod canlyniadau na dderbynioch y graddau yr oedd eu hangen arnoch ar gyfer eich dewis Cadarn neu'ch dewis Yswiriant, yna proses Clirio UCAS yw'ch ail gyfle i dderbyn lle mewn prifysgol.

Os ydych chi'n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin, bydd angen i chi gofrestru a gwneud cais o hyd. Yn y broses Clirio, mae'n rhaid i chi gwblhau'r holl gais fel yr arfer, gan gynnwys eich datganiad personol, ond nid oes modd i chi ychwanegu dewisiadau cwrs. Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais byddwch yn derbyn e-bost o groeso i gael mynediad i'r gwasanaeth Track a fydd yn cynnwys eich Rhif Clirio. Cewch wybod a ydych chi'n rhan o'r broses Clirio os bydd eich statws Track yn nodi 'You are in Clearing' neu 'Clearing has started'.

Bydd modd i ymgeiswyr Safon Uwch ychwanegu dewis Clirio i Track UCAS o 3.00pm ar 16 Awst yn unig. Os ydych chi wedi derbyn eich canlyniadau ac yn gwybod eich bod yn rhan o'r broses Clirio gallwch gysylltu â'r prifysgolion o flaen llaw i dderbyn gwahoddiadau i ychwanegu prifysgol/cwrs fel dewis Clirio pan fydd yr opsiwn yn ymddangos ar Track UCAS.

Bydd angen i chi weithredu a dod o hyd i brifysgol sy'n barod i'ch derbyn chi. Y ffordd orau o wneud hyn yw gwirio eu gwefannau neu eu ffonio a dywedwch wrthynt beth rydych chi'n dymuno ei wneud. Fel arfer, os oes ganddynt leoedd, byddant yn cymryd eich manylion a byddant naill ai'n rhoi penderfyniad i chi yn syth neu o fewn byr o dro.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn ffonio Prifysgol Abertawe?

Pan fyddwch yn ffonio ein Tîm Llinell Gymorth, gofynnir i chi am:

 • Eich rhif Clirio (os ydych eisoes yn y system UCAS ar gyfer y cylch hwn)
 • Enw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo
 • Manylion eich cymwysterau

Os oes llefydd gwag ar y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo ac rydych yn cwrdd â'n gofynion isafswm, caiff eich manylion eu cofnodi ac efallai y cewch gynnig lle.

Pan fyddwch yn ffonio, rhoddir rhif myfyriwr dros dro i chi. Cewch ddefnyddio'r rhif hwn (neu'ch Rhif Adnabod Personol UCAS) a'ch cyfenw i ddilyn cynnydd eich cais gyda’n gwasanaeth tracio ar-lein.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cyfeiriad e-bost dilys i ni; anfonir e-bost atoch os ydym yn cynnig lle i chi.

Os hoffech ddysgu mwy am fywyd yn Abertawe, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â'n Llysgenhadon Myfyrwyr ar y Llinell Gymorth, a all rhoi syniad i chi o sut beth yw astudio yn Abertawe.

Sut gallaf olrhain fy nghynnydd?

Os ydych wedi gwneud cais drwy’r system Glirio neu Addasu, gallwch olrhain ei gynnydd fan hyn

Mae Prifysgol Abertawe wedi gwneud cynnig i mi drwy Glirio...

Mae Prifysgol Abertawe wedi gwneud cynnig i mi drwy Glirio - beth ydw i'n ei wneud nawr?

Gallwch ymweld â Phrifysgol Abertawe yn ystod un o'n Prynhawniau Agored Clirio rhwng dydd Gwener 17 a dydd Mercher 22 Awst (gan gynnwys dydd Sadwrn 18 a dydd Sul 19 Awst).

Mae hefyd yn syniad da trafod yr opsiwn gyda'ch teulu a'ch ffrindiau, a'ch ysgol neu goleg.

Pa mor hir fydd yn cymryd i brifysgolion ymateb?

Caiff ymatebion eu rhoi ar adegau gwahanol gan wahanol brifysgolion; gallwch glywed ymhen dyddiau, ond gall fod ymhen wythnosau neu fisoedd. Eleni, 23 Hydref 2018 yw'r dyddiad terfynol i brifysgolion wneud penderfyniadau ar geisiadau a dderbyniwyd trwy'r broses Clirio.

Dwi wedi penderfynu derbyn cynnig Clirio oddi wrth Brifysgol Abertawe

Dwi wedi penderfynu derbyn cynnig Clirio oddi wrth Brifysgol Abertawe - beth nesaf?

Pan fyddwn yn cynnig lle Clirio i chi, mae 48 awr gennych i osod manylion ein cwrs ar UCAS Track, er mwyn i'r cynnig gael ei dderbyn yn ffurfiol:

 • Mewngofnodwch i'ch cyfrif UCAS Track
 • Cliciwch ar y botwm 'Add Clearing Choice', a rhowch God Sefydliad Abertawe i mewn, sef S93
 • Ychwanegwch y manylion ar gyfer y cwrs yr ydych wedi derbyn cynnig lle arno - gallwch ddim ond rhoi manylion un dewis i mewn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn sicr o'ch penderfyniad
 • Os nad yw cod y cwrs yr ydych yn chwilio amdano yn ymddangos yn y gwymplen, peidiwch â phoeni - dylai eich bod yn gallu ei deipio i mewn eich hun

Bydd system gyfeirio Clirio ar gael drwy UCAS Track o hwyr y prynhawn ar 17 Awst.

Unwaith i chi osod y manylion hyn ar Track, a'n darparu ag unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddwn yn gofyn amdani, gallwn yna eich derbyn yn ffurfiol!

Bydd adran 'Choices' ar Track yn dangos ein bod wedi'ch derbyn, a bydd UCAS yn anfon llythyr atoch i'ch hysbysu bod eich lle wedi'i gadarnhau. Hefyd, anfonir neges e-bost atoch gyda manylion ffurfiol y cynnig, a manylion am geisio am lety.

Beth mae Clirio yn golygu i'm cyllid i fyfyrwyr?

Os ydych chi'n derbyn lle trwy Glirio ac Addasu, bydd yn rhaid i chi ddweud wrth y bobl sy'n delio â'ch cais am gyllid i fyfyrwyr. Gallant wedyn wneud y cywiriadau angenrheidiol ar gyfer unrhyw help ariannol mae gennych hawl iddo. Darllenwch sut yma.

Cyngor i rieni

Er na fydd yn bosibl i ni drafod cais eich plentyn oni bai eich bod wedi’ch enwebu ar ei ffurflen UCAS neu wedi cael caniatâd ganddo fe / hi, gallwn roi cynnig i chi ynglŷn â llety, y math o gefnogaeth a gânt pan fyddant yn cyrraedd ynghyd â gwybodaeth gyffredinol am y Brifysgol, Abertawe a’r ardal.

Llinell Gymorth i Rieni: 01792 51 3050

Ymgeiswyr gyda chollfarnau troseddol

Ni fydd cael rhybudd gan yr heddlu neu gollfarn o reidrwydd yn eich atal rhag cael lle ar eich cwrs dewisol - bydd y penderfyniad yn dibynnu ar yr amgylchiadau a chefndir eich trosedd(au).

Ni chymerir collfarn i ystyriaeth wrth recriwtio oni bai ei bod yn berthnasol. Oni bai fod natur y gwaith yn gofyn am hynny, ni ofynnir i chi ddatgelu collfarnau sydd wedi ‘darfod’ neu eu ‘hidlo’ yn unol â Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) Gorchymyn 1975 (diwygiwyd 2013).

Bydd ymgeiswyr sy’n datgelu collfarnau troseddol neu rybuddion heb ddarfod yn cael eu barnu ar sail academaidd yn gyntaf. Os yw Tiwtor Derbyn yn dymuno argymell cynnig Clirio, bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bellach a fydd yn cael ei ystyried gan y Dewisydd Derbyniadau a’r Dirprwy Is-ganghellor sydd â chyfrifoldeb am Dderbyniadau, er mwyn penderfynu a fydd y cais yn cael mynd yn ei flaen ai pheidio.

Os ydych yn cael cynnig ac yn dymuno ei dderbyn, gofynnir i chi lenwi  Details of conviction form a’i ddychwelyd at admissions@swansea.ac.uk cyn gynted â phosib. Byddwn yn penderfynu o fewn 2 ddiwrnod gwaith pa un ai a fydd y cais yn cael mynd yn ei flaen ai pheidio.

Dylai unrhyw ymgeisydd sy’n cael rhybudd neu gollfarn ar ôl gwneud cais a chyn dyddiad ymrestru â’r Brifysgol roi gwybod i’r Swyddfa Dderbyn yn ddi-oed.