Cyngor Clirio i Rieni

Cyngor Clirio i Rieni

Mae cyfnod clirio yn amser ingol i fyfyrwyr, ond mae’n gallu bod yn union mor anodd ar rieni neu warcheidwaid, wedi’r cyfan, bydd y canlyniad hefyd yn cael effaith mawr ar eich cynlluniau at y dyfodol. 

Er hynny, nid oes angen iddo achosi pryder. 

Mae’r mwyafrif o brifysgolion yn cymryd cyfran fawr o ymgeiswyr trwy Glirio, a chaiff ystod eang o lefydd gwag clirio, ac yn barod i gymryd eich galwad ffôn.  Yma yn Abertawe, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i helpu ymgeiswyr darganfod y lle iawn iddynt.

I helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu mab neu eu merch trwy’r broses glirio, edrychwch ar ein cyngor er mwyn paratoi ymlaen llaw am ddiwrnod canlyniadau.

Rwy'n Rhiant - Allai Siarad â chi yn Uniongyrchol?

Er na fydd yn bosibl i ni drafod cais eich plentyn oni bai eich bod wedi’ch enwebu ar ei ffurflen UCAS neu wedi cael caniatâd ganddo fe / hi .

Er hynny, gyda'r caniatâd gallwn roi cyngor i chi ynglŷn â llety, y math o gefnogaeth a gânt pan fyddant yn cyrraedd ynghyd â gwybodaeth gyffredinol am y Brifysgol, Abertawe a’r ardal.   

Ffoniwch ni ar ein llinell gymorth i rieni – 01792 513050

Beth yw Clirio?

Mae clirio yn broses UCAS o gydweddu prifysgolion gyda llefydd gwag i fyfyrwyr heb le mewn prifysgol.  Mae'r llefydd yn llanw yn gyflym, felly mae’n bwysig i chi gael eich mab neu’ch merch ar y ffôn ar ddiwrnod canlyniadau fel y gallant sicrhau lle i’w hunain.

Siaradwch ag ymgynghorydd yn ysgol, coleg, canolfan neu swyddfa gyrfaoedd eich plentyn – gallant dawelu meddwl eich plentyn a gallant siarad â nhw trwy’u hopsiynau megis prifysgolion neu gyrsiau eraill.

Ble Allwn Ddarganfod Llefydd Gwag Clirio?

Gallwch ddarganfod rhestr o lefydd gwag ar gyrsiau ar wefan UCAS Track, yn y papur newydd The Daily Telegraph ac ar rai o wefannau Prifysgol - edrychwch ar beth sydd gennym i gynnig yma yn Abertawe.  Siaradwch â’ch plentyn a gwnewch restr o brifysgolion neu gyrsiau posib efallai bydd ganddo fe/hi ddiddordeb ynddo.

Cofiwch, mae angen i’ch mab neu’ch merch fod yn hapus gyda’r cwrs a’r brifysgol, peidiwch â gadael iddo fe/hi deimlo dan bwysau i ddewis opsiwn nad ydy yn hollol gyffyrddus gyda. 

Beth Sy'n Digwydd Pan yw fy Mhlentyn yn Ffonio?

Bydd angen i’ch plentyn wneud y galwad ffôn,  mae Prifysgolion eisiau gweld bod eu darpar fyfyrwyr yn annibynnol, felly fydd cael eich rhiant neu eich warcheidwaid ffonio ar ei ran ddim yn edrych yn dda - hefyd unwaith y byddant yn dechrau siarad, efallai bydd ganddo fe/hi  lot o gwestiynau i ofyn.  Llinell Gymorth Abertawe yw 0800 094 4372

Pan fydd eich plentyn yn ffonio ein Llinell Gymorth, gofynnir i chi am;

  1.  Rhif UCAS (os ydy fe/hi  ar y system UCAS  am y cyfnod yma)
  2. Enw’r cwrs (neu fath o’r cwrs) mae ganddo fe/hi ddiddordeb ynddo
  3. Manylion ei g/chymwysterau
  4. Cyfeiriad e-bost dilys er mwyn derbyn e-bost os ydy fe/hi yn cael cynnig lle.
  5. Gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth uchod o’ch blaen chi cyn eich plentyn yn ffonio  - hyd yn oed os ydynt yn gwybod eu Rhif Adnabod Personol UCAS ar eu cof, byddwch chi’n synnu faint o bobl yn anghofio unwaith y mae’n ffonio lan.

Gall llinellau cymorth y prifysgolion fod yn brysur iawn, felly byddwch yn amyneddgar a chadwch ffonio.  Neu, caiff llawer o brifysgolion ffurflenni cais clirio, felly gallwch wneud cais ar-lein.  Bydd Tiwtoriaid Derbyn yn edrych dros geisiadau yn gyson felly dylech gael penderfyniad yn gyflym.

Derbyn Cynnig

Unwaith mae’ch plentyn wedi sicrhau lle, ymlaciwch ac ymchwiliwch mewn i’r cwrs a’r brifysgol y mae ganddo fe/hi ddiddordeb ynddo.  Bydd angen iddo fe/hi fynd ar UCAS Track er mwyn gosod manylion y Brifysgol a’r cwrs o’i ddewis, dydy e ddim yn bosib ychwanegu dewis clirio tan 15:00 ar ddydd Iau 16 Awst, felly mae digon o amser i chi feddwl am eich dewis.

Unwaith mae’r  dewis wedi cael ei gadarnhau, gallwch fynd ati i baratoi am gofrestru; bydd angen i chi ddweud wrth y bobl sydd yn delio â’ch cais am gyllid i fyfyrwyr.  Gallant wedyn gwneud y cywiriadau angenrheidiol ar gyfer unrhyw cymorth ariannol mae gennych hawl iddo.  Darganfod mwy yma.

Bydd angen i chi drefnu llety os yw eich plentyn yn mynd i astudio o gartref.  Dydy myfyrwyr clirio ddim yn derbyn blaenoriaeth pan ydynt yn gwneud cais i Brifysgol am lety, ond peidiwch â phoeni, os yw eich plentyn yn derbyn lle yn Abertawe, byddwch yn derbyn manylion llawn o sut y gallwn eich helpu chi ddod o hyd i’r llety perffaith naill ai mewn neuaddau neu dai myfyrwyr.  I ddarganfod mwy am ein llety ym Mhrifysgol Abertawe gwelwch yma.