Beth yw Addasu?

Ydy'ch canlyniadau'n well na'r hyn y gofynnwyd amdano yn eich cynnig amodol? Os felly, mae cyfle gennych i gofrestru ar gyfer Addasu.

Ydw i'n gymwys?

I fod yn gymwys i ddefnyddio'r broses Addasu, rhaid bod eich canlyniadau'n well na'r hyn y gofynnwyd amdano gan eich dewis Cadarnhaol Amodol (CF).

Nid ydych yn gymwys i ddefnyddio Addasu os:

 • Mae'ch cynnig cadarn wedi'i gadarnhau (UF), ond ni chawsoch ganlyniadau gwell na'r rhai yn y cynnig
 • Mae gennych le wedi'i gadarnhau ar gwrs y mae’r cynnig wedi’i newid
 • Roedd eich cynnig gwreiddiol yn ddiamod (Ni chewch addasu eich cynnig yswiriant).

Hoffwn wneud cais i Brifysgol Abertawe trwy Addasu

Yn gyntaf, edrychwch ar y cyrsiau sydd ar gael yn Abertawe.

Os nad yw cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo wedi'i restru, ffoniwch ni beth bynnag (mae'r sefyllfa'n newid o ddydd i ddydd, ac mae'n bosib y bydd gan gyrsiau sy'n llawn un dydd lefydd y diwrnod canlynol).

Yn bendant, ni fydd llefydd ar gael ar y cyrsiau canlynol, gan fod rhestr ymgeiswyr wrth gefn ar eu cyfer:

 • Meddygaeth i Raddedigion
 • Bydwreigiaeth
 • Nyrsio

Ystyriwch y berthynas yr ydych wedi'i hadeiladu â'ch prifysgol dewis cadarn. Cysylltwch â'ch dewis cadarn diamod os oes gennych unrhyw bryder am drefniadau yr ydych wedi'u gwneud. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn siarad â theulu a ffrindiau, a'ch Ysgol neu'ch Cynghorydd Gyrfaoedd cyn i chi benderfynu addasu.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cysylltu â Phrifysgol Abertawe?

Pan fyddwch yn ffonio ein rhif llinell gymorth byddwn yn:

 • Gwirio yn gyntaf a oes llefydd gwag ar gael ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
 • Gwirio i gadarnhau eich bod yn bendant yn gymwys i Addasu
 • Gofyn am eich Rhif Adnabod UCAS fel bod modd i ni edrych ar eich cais
 • Eich trosglwyddo i'r Tiwtor Derbyn ar gyfer eich maes pwnc, am sgwrs anffurfiol am eich diddordeb yn y cwrs

Bydd angen i chi glicio ar y ddolen 'Register for Adjustment' ar y sgrin 'Choices' yn UCAS Track, cyn y gallwn wneud penderfyniad pendant.

Rwyf wedi penderfynu derbyn cynnig Addasu oddi wrth Brifysgol Abertawe

...Beth nesaf?

Ar ôl i ni gynnig lle Addasu i chi, byddwn yn:

 • Anfon e-bost atoch i gadarnhau'r cynnig
 • Gofyn i chi gadarnhau trwy ddychwelyd e-bost (o fewn terfyn amser tynn iawn) eich bod am dderbyn y lle

Byddwn yna'n cadarnhau eich lle trwy UCAS Track. Ar ôl i ni gadarnhau eich lle, byddwch yn colli'r lle oedd gennych yn wreiddiol, a dangosir y manylion yn yr adran 'Choices' ar Track.

Bydd UCAS yn anfon llythyr Cadarnhau newydd atoch, a byddwn yn anfon gwybodaeth bellach atoch am lety, sefydlu, ymrestru, ac Wythnos y Glas.

Rydw i wedi cwrdd â, ac wedi rhagori ar, y cynnig a wnaed i mi'n wreiddiol

Cyn penderfynu defnyddio Addasu, ystyriwch y trefniadau anacademaidd hefyd.

Fel ymgeisydd cadarn i Brifysgol Abertawe byddwch wedi sicrhau llety addas ac wedi trefnu eich trefniadau cyllid myfyriwr. Bydd rhaid addasu'r rhain a gall fod oedi os caiff y newidiadau eu gwneud ar fyr rybudd. Os ydych yn gymwys am Ysgoloriaeth Ragoriaeth neu Deilyngdod yn Abertawe, caiff honno ei fforffedu os ydych yn penderfynu mynd i rywle arall i astudio.

Gwnaethom gynnig i chi oherwydd i'ch cais wneud argraff dda arnom, ac oherwydd i ni deimlo y byddech yn fyfyriwr da i Abertawe. Gobeithio yr oedd derbyn ein cynnig ar sail gadarn yn benderfyniad gofalus, ar ôl i chi ystyried nid yn unig y graddau yr oeddech yn debyg o'u cael, ond hefyd yr holl bethau eraill y gall Prifysgol Abertawe eu cynnig i chi.

Mae'r broses Addasu ar gael o ddiwrnod cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch (15 Awst 2019) tan 31 Awst 2019.

O'r adeg hon, mae gennych uchafswm o bum diwrnod calendr (pum cyfnod 24 awr, gan gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul) i gofrestru a sicrhau cwrs amgen, os penderfynwch mai dyna ddymunwch ei wneud (eich dewis chi yn llwyr yw Addasu).