Croeso i Chwaraeon Abertawe

Mae ein cynlluniau ysgoloriaeth yn ceisio cynnwys yr amrediad enfawr o ddoniau sy'n cael eu dangos gan bobl ifanc mewn chwaraeon unigol a thîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sydd wedi dangos gallu eithriadol yn y chwaraeon maent wedi dewis arbenigo ynddynt, yn ogystal â bodloni'r gofynion academaidd arferol ar gyfer eu derbyn i'r Brifysgol.

Mae pedair lefel wahanol o ysgoloriaeth ar gael.

Mae amrywiaeth o fwrsariaethau chwaraeon ar gael hefyd os nad ydych wedi ennill ysgoloriaeth.

Ysgoloriaeth Athletwr Proffesiynol

Meini prawf: Wedi arwyddo contract chwaraeon proffesiynol eisoes

Disgwyliad i gynrychioli'r Brifysgol: Nac oes

Budd i'r Brifysgol: Hyrwyddo a marchnata, cysylltiad â'r brand

Dyfarniad ariannol: Amser llawn, hyd at £1,000 y flwyddyn | Rhan-amser, hyd at £500 y flwyddyn.

Ysgoloriaeth Athletwr Elit

Meini prawf: Yn hyfforddi neu'n cystadlu ar lefel ryngwladol neu ryngwladol iau yn un o chwaraeon BUCS neu wedi'i gydnabod ar lwybr cenedlaethol i chwaraeon rhyngwladol yn y dyfodol.

Disgwyliad i gynrychioli Prifysgol Abertawe: Chwaraeon BUCS neu wedi'i gydnabod ar lwybr cenedlaethol i chwaraeon rhyngwladol yn y dyfodol.

Dyfarniad ariannol: Amser llawn, hyd at £3,000 y flwyddyn | Rhan-amser, hyd at £1,500 y flwyddyn.

Ysgoloriaeth BUCS

Meini prawf: Yn hyfforddi neu'n cystadlu i safon uchel iawn (gan gynnwys y lefelau canlynol ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: sir, rhanbarthol, Academi, rhyngwladol iau) yn un o chwaraeon BUCS. Bydd y rhain yn cynrychioli'r Brifysgol fel hyfforddwr neu fel chwaraewr ar gyfer y tîm enwebedig.

Disgwyliad i gynrychioli Prifysgol Abertawe: Oes

Dyfarniad ariannol: Amser llawn, hyd at £2,000 y flwyddyn | Rhan-amser, hyd at £1,000 y flwyddyn.

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Chwaraeon

Meini prawf: Chwaraewr neu hyfforddwr eithriadol mewn camp nad yw'n un o chwaraeon BUCS.

Disgwyliad i gynrychioli Prifysgol Abertawe: Nac oes

Dyfarniad ariannol: Amser llawn, hyd at £2,000 y flwyddyn| Rhan-amser, hyd at £1,000 y flwyddyn.

Bwrsariaeth Rhagoriaeth Chwaraeon

Meini prawf: Myfyrwyr sydd wedi cael eu dewis, neu sydd eisoes wedi chwarae ar lefel uchel y mae angen cyllid ychwanegol i'w galluogi i gystadlu ond sydd heb ennill Ysgoloriaeth Chwaraeon.

Disgwyliad i gynrychioli Prifysgol Abertawe: Oes, lle bynnag y bo modd

Dyfarniad Ariannol: Amser llawn, hyd at £500 y flwyddyn  |  Rhan-amser, hyd at £500 y flwyddyn.

Y Cymorth sydd ynghlwm wrth Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Chwaraeon

Gall y pecyn gynnwys y canlynol hefyd:

 • Mentor Academaidd
 • Opsiwn Astudio Hyblyg
 • Proffil ar wefan y Brifysgol
 • Cymorth gyda chyhoeddusrwydd
 • Cit â brand Prifysgol Abertawe
 • Trwydded Barcio ar gyfer Cyfleusterau Chwaraeon Lôn Sgeti
 • Llety yn ystod yr haf
 • Aelodaeth am ddim o Chwaraeon Abertawe
 • Aelodaeth am ddim o'r Gampfa
 • Aelodaeth am ddim o Bwll Cenedlaethol Cymru os oes ei hangen ar gyfer y gamp dan sylw
 • Mynediad i chwaraeon a chyflyru, maeth, ffisiotherapi a thylino chwaraeon

Sut i wneud cais?

Mae un ffurflen gais ar gyfer yr ysgoloriaethau a gaiff ei hasesu gan y panel dethol. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch eich hysbysu pa lefel o ysgoloriaeth a ddyfernir i chi.
Gellir lawrlwytho'r ffurflen gais drwy'r dolenni canlynol:

Dylech ddychwelyd eich ffurflen gais wedi'i chwblhau drwy e-bost i study@abertawe.ac.uk neu yn y post i'r Swyddfa Derbyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP.

Dyddiad cau
Dylech gyflwyno'ch cais cyn 1 Mawrth yn y flwyddyn galendr pan fyddwch yn cofrestru fel myfyriwr newydd.

Os ydych yn gwneud cais i'r Brifysgol ar ôl 1 Mawrth, dylech gyflwyno'ch cais am ysgoloriaeth cyn 1 Hydref.

Yn ogystal â chwblhau'r ffurflen gais, bydd angen i chi drefnu i ddau eirda gael eu hanfon atom. Gall y rhain gael eu hanfon atom yn uniongyrchol neu gyda gweddill eich ffurflen. Mae croeso i chi drefnu i'r geirdaon gael eu hysgrifennu ar bapur pennawd neu eu hanfon yn uniongyrchol drwy e-bost, yn hytrach na defnyddio'r templedi a ddarparwyd os bydd hynny'n haws.

Gellir lawrlwytho'r ffurflen geirda drwy'r ddolen ganlynol:

Oes angen rhagor o wybodaeth?

Os oes angen gwybodaeth bellach, y Swyddfa Derbyn sy'n gweinyddu'r ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau o ddydd i ddydd. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 01792 295111 neu drwy e-bostio study@abertawe.ac.uk

Os oes gennych gwestiwn neu gŵyn ynghylch gweithrediad yr Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Mynediad Chwaraeon, neu unrhyw agwedd arnynt, dylech ysgrifennu at Gareth Jones, Rheolwr Derbyn Myfyrwyr Israddedig, y Swyddfa Derbyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Os oes gennych gwestiwn ynghylch cymhwysedd, neu beth fyddai ynghlwm wrth ddal Ysgoloriaeth Chwaraeon, cysylltwch â Roger Davies, Swyddog Recriwtio a Digwyddiadau Chwaraeon.
roger.davies@abertawe.ac.uk

Amodau a Thelerau

 • Dyfernir ysgoloriaethau gan y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn (y pwyllgor) ar sail argymhelliad y panel Dethol Mynediad Chwaraeon (y panel)
 • Dyfernir Ysgoloriaethau i'r ymgeiswyr hynny sydd, ym marn y Pwyllgor, wedi dangos (i) bod ganddynt allu eithriadol ym maes chwaraeon, a (ii) eu bod hefyd yn bodloni gofynion derbyn y rhaglen astudio maent am ei dilyn.
 • Mae'r holl ddyfarniadau'n cael eu rhoi yn ôl doethineb y panel a chaiff ymgeiswyr eu dethol ar sail gystadleuol 
 • Mae sawl categori o ddyfarniad (Ysgoloriaeth Athletwr Proffesiynol, Ysgoloriaeth Athletwr Elit, Ysgoloriaeth BUCS ac Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Chwaraeon) sy'n cynnig hyd at £3000 mewn arian parod ynghyd â buddion ychwanegol (wedi'u rhestru ar broffiliau'r ysgoloriaethau ar wefan Prifysgol Abertawe). Bydd y panel yn penderfynu ar y math o ddyfarniad a'r swm i'w dalu ar gyfer cynhaliaeth ar sail ceisiadau unigol.
 • Caiff y panel ddefnyddio'r dull asesu sydd fwyaf addas yn ei farn er mwyn penderfynu pa ymgeiswyr i'w hargymell i'r pwyllgor i ddyfarnu ysgoloriaeth iddynt.
 • Gall myfyrwyr ddal ysgoloriaethau ar yr un pryd ag unrhyw ddyfarniad arall y gall y deiliad ei dderbyn gan yr awdurdod addysg lleol a/neu gyrff eraill sy'n dyfarnu grantiau, ac yn ogystal â'r dyfarniadau hyn.
 • Caiff Goruchwyliwr Ysgoloriaeth Chwaraeon ei ddynodi i bob deiliad ar ddechrau ei gwrs. Caiff y dyfarniad ei dalu i'r deiliad mewn dau randaliad bob blwyddyn. Ni chaiff taliadau eu gwneud nes y cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol i bennu targedau, neu gyfarfodydd adolygu dilynol, a nes bod y taliad wedi'i gymeradwyo gan y Goruchwyliwr Ysgoloriaeth Chwaraeon, yn seiliedig ar gyflawniadau a nodau deiliad yr ysgoloriaeth.

Yn ogystal â hyn, bydd y Goruchwyliwr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn:

Cyd-drafod rhaglen chwaraeon briodol â phob deiliad, a fydd yn cynnwys nodau ac amcanion a y cytunwyd arnynt gan y ddwy ochr.

Anfon copi o'r rhaglen i'r pwyllgor bob blwyddyn, ynghyd ag adroddiad ar ddatblygiad academaidd a chwaraeon y deiliad.

Cynnal asesiad o ddatblygiad y deiliad ar ddiwedd pob tymor ac awdurdodi unrhyw daliadau fel y bo'n briodol.

 • Mae ysgoloriaethau ar gael i ymgeiswyr sy'n dilyn rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig, amser llawn a rhan-amser.
 • Mae dau ddyddiad cau'n berthnasol i ysgoloriaethau, sef 1 Mawrth yn y flwyddyn galendr pan fydd yr ymgeisydd yn cofrestru fel myfyriwr newydd. Y dyddiad cau terfynol yw 1 Hydref yn y flwyddyn galendr pan fydd yr ymgeisydd yn cofrestru fel myfyriwr newydd. Mae'r ail ddyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais i'w derbyn i'r brifysgol ar ôl y dyddiad cau cyntaf ym mis Mawrth
 • Os yw'r panel o'r farn bod cyflawniadau rhai ymgeiswyr yn gyfartal, mae'r pwyllgor yn cadw'r hawl i rannu dyfarniad.
 • Caiff ysgoloriaethau eu hadnewyddu ar gyfer pob blwyddyn cwrs y myfyriwr, yn amodol ar berfformiad boddhaol yn y rhaglen academaidd ac mewn, yn ôl barn y pwyllgor, yn seiliedig ar argymhellion y Goruchwyliwr Ysgoloriaeth Chwaraeon.
 • Os bydd angen i ddeiliad ysgoloriaeth ail-wneud blwyddyn, ni chaiff unrhyw daliadau eu gwneud yn ystod y cyfnod hwn.
 • Lle y bo'n briodol, disgwylir i ddeiliaid ysgoloriaeth gynrychioli'r brifysgol yn ystod tymhorau arferol y Brifysgol. Gan ddibynnu ar y dyfarniad, gellid gosod amodau o ran lleiafswm yr achlysuron pan fydd y myfyriwr yn cynrychioli'r brifysgol yn y cyfarfodydd pennu targed. Gellir cadw taliadau wrth gefn nes bod y targedau hyn wedi'u cyflawni. Mewn unrhyw gystadlaethau agored, dylai'r deiliad gynrychioli'r Brifysgol cyn cynrychioli unrhyw glwb neu sefydliad arall.
 • Rhaid i'r myfyriwr ddangos safon ymddygiad sy'n gydnaws â'i statws breintiedig ac enw da Prifysgol Abertawe.
 • Os yw'r Goruchwyliwr Ysgoloriaeth Chwaraeon o'r farn bod datblygiad neu ymddygiad y deiliad yn anfoddhaol, gellir atal yr ysgoloriaeth am gyfnod penodol, neu ei therfynu. Os bydd deiliad yn teimlo bod penderfyniad i atal neu derfynu ei ysgoloriaeth yn anghyfiawn, gall apelio'n ysgrifenedig at gadeirydd y pwyllgor.
 • Mae'r Senedd yn cadw'r hawl i wneud, newid, dileu, gohirio neu ganslo'r Rheoliadau hyn, neu unrhyw Reoliadau eraill a fydd mewn grym o bryd i'w gilydd, heb rybudd, a bydd y fath benderfyniadau yn derfynol.
 • Cytunir ar becynnau ariannol a manteision unigol ar y cyd â deiliad yr ysgoloriaeth yn y cyfarfod cychwynnol gyda'r Goruchwyliwr Ysgoloriaeth Chwaraeon, yn seiliedig ar anghenion y deiliad.