Coronafeirws: y diweddaraf
Woman in science lab

Nid yw gwneud gradd cemeg yn golygu y cewch gadwyn labordy am weddill eich bywyd. Mae gan gemegwyr ystod enfawr o opsiynau gyrfaol ac mae'r radd Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i gynllunio fel bod gennych y sgiliau y mae cyflogwyr heddiw yn chwilio amdanynt.

Mae yna sawl sector y gallwch chi fynd i mewn ar ôl i chi raddio. Y dewis poblogaidd yw feddyginiaeth. Mae galw mawr ar gemegwyr am eu sgiliau dadansoddi ac ymchwilio i wella iechyd pobl. Rhaid i gyffuriau newydd gael eu hymchwilio, eu datblygu a'u profi gan raddedigion Cemeg.

Os ydych chi'n frwdfrydig am yr amgylchedd a gweld eich gyrfa yn y dyfodol yn yr ardal hon, mae ein staff yn cymryd rhan mewn prosiectau i ddatblygu dŵr glân a glanweithdra, a datblygu ffurfiau ynni cynaliadwy.

Proffil Staff- Dr Ian Mabbett

'Rwy'n rheoli prosiect Sunrise yma yn y Brifysgol. Nod y prosiect yw datblygu celloedd ffotofoltäig argraffedig a phrosesau gweithgynhyrchu newydd, y gellir eu defnyddio i adeiladu cynhyrchion ynni solar yn India. Yna bydd y rhain yn cael eu hintegreiddio i adeiladau mewn pum pentref, gan ganiatáu iddynt harneisio pŵer yr haul i ddarparu eu heintiau eu hunain a rhedeg oddi ar y grid. '

DATBLYGIAD CYNNYRCH

Mae angen i unrhyw fusnes sy'n gwneud cynhyrchion roi mewnbwn gan fferyllwyr. O brofi bwyd a cholur, i reoli gwastraff, i ddatblygu deunyddiau adeiladu newydd, mae'r fferyllfa ar flaen y gad mewn dyfeisiadau newydd.

DADANSODDIAD FFORENSIG

Mae galw ar eich sgiliau hefyd gan yr heddlu a chyrff gorfodi cyfraith eraill i ddadansoddi samplau gwaed ar gyfer alcohol a chyffuriau ac i edrych ar dystiolaeth a ddefnyddir mewn achosion cyfreithiol.

ACADEMIA A DYSGU

Wrth gwrs, mae llawer o raddedigion Cemeg yn aros o fewn academia. Ar hyn o bryd mae ein graddedig, Dr Rachel Evans, yn gweithio ym Mhrifysgol Caergrawnt fel darlithydd.

'Rwy'n mwynhau'n fawr rhyngweithio gyda myfyrwyr, trwy addysgu ar lefel israddedig a mentora myfyrwyr ymchwil ôl-radd. Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau allgymorth i hyrwyddo gwyddoniaeth trwy'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg ac rwy'n ymwneud â llywodraethu'r gymdeithas. Mae fy swydd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i mi wneud cais am gyllid, rheoli cyllidebau ac adroddiadau ffeiliau, felly ni chefais gyfle i dreulio cymaint o amser yn y labordy ag yr hoffwn. Fodd bynnag, rwy'n cymryd fy ngrŵp ymchwil i gyfleusterau pelydr-X a niwtronau allanol bob blwyddyn i berfformio arbrofion egsotig felly rwy'n dal i gael fy nwylo'n fudr o bryd i'w gilydd! '

Am ragor o wybodaeth am yr hyn y gallwch chi ei wneud gyda gradd Cemeg ewch i wefan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg.