RIAH thin image bar

CCGC

Mae’r Ganolfan ar gyfer Diwylliant Almaeneg Cyfoes yn cynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang ar lenyddiaeth a diwylliant yr Almaen, Awstria a’r Swistir yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r Ganolfan yn unigryw i Gymru ac yn gwneud cyfraniad pwysig i Astudiaethau Almaeneg ym Mhrydain, Ewrop a Gogledd America. Mae’n ceisio hyrwyddo a symbylu ymchwil bellach ar waith awduron a gwneuthurwyr ffilmiau cyfoes Almaeneg eu hiaith yn y byd Saesneg ei iaith.  Darllen rhagor >>>

CECSAM

Mae’r Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Cymharol Cyfandiroedd America yn gynnyrch o gydgyfeiriant mewn diddordebau ymchwil ac addysgu rhwng cydweithwyr o’r rhaglenni Astudiaethau Sbaenaidd ac Astudiaethau Americanaidd.  
Darllen rhagor >>>

CODAH

Mae Canolfan Celfyddydau a Dyniaethau Digidol Prifysgol Abertawe (CODAH) yn gydweithrediadau cymunedol cefnogol rhwng ymchwilwyr Celfyddydau a Dyniaethau a Chyfrifiadureg. Mae’n ymwneud â staff a myfyrwyr sy’n datblygu datrysiadau aml-ddisgyblaethol i broblemau cymhleth yn y gwyddorau meddal a chaled ynghyd â chodio a diwylliant. Mae CODAH yn hyrwyddo llythrennedd a chreadigrwydd digidol.  Darllen rhagor >>> 

CRAM

Nod y Grŵp Gwrthdaro, Ailadeiladu a Chof (CRAM) yw hyrwyddo astudio gwrthdaro, ailadeiladu ôl-wrthdaro a chof a choffau gwrthdaro o safbwyntiau rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol ar draws Prifysgol Abertawe ar y cyd â phrifysgolion eraill, canolfannau dysgu ac ymchwil a sefydliadau anacademaidd.  

Darllen rhagor >>>

 

CREW

Y Ganolfan ar gyfer Ymchwil i Lenyddiaeth ac Iaith Saesneg Cymru:  Dylan Thomas, R. S. Thomas, Margiad Evans, Raymond Williams - dyma bedwar o’r awduron iaith Saesneg mwyaf adnabyddus y mae Cymru fodern wedi’u cynhyrchu.  Ac yntau wedi’i chydnabod fel arweinydd rhyngwladol yn y maes hwn o astudiaethau llenyddol a diwylliannol, mae CREW wedi datblygu rhaglen ddysgu ac ymchwil helaeth.  Darllen rhagor >>>

DPRG

DPRG

Mae'r Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Ddigidol (DPRG) yn grŵp o ysgolheigion y mae ganddynt ddiddordeb mewn archwilio croestoriad gwleidyddiaeth a thechnolegau cyfathrebu digidol. Cenhadaeth y Grŵp yw meithrin cyfnewid rhyngddisgyblaethol go iawn rhwng gwyddor gymdeithasol, astudiaethau gwleidyddol a diwylliannol a chyfrifiadureg.

GENCAS

Mae’r Ganolfan Ymchwil i’r Rhywiau mewn Diwylliant a Chymdeithas (GENCAS) yn dod â staff ar draws y campws sy’n ymchwilio i’r rhywiau at ei gilydd. Mae’n cynnal cynadleddau, symposia a gweithdai, yn darparu cartref i fyfyrwyr PhD sy’n gweithio ym maes y rhywiau, ac yn rhedeg gradd MA lwyddiannus yn y Rhywiau a Diwylliant.  Darllen rhagor >>>

InEPWW

Sefydlwyd Dehongli Gorffennol yr Aifft yng Nghymru ac yn y Byd (InEPWW) fel canolfan ymchwil i ffurfioli’r cysylltiadau sy’n bod ers tro rhwng yr Adran Gwareiddiad Clasurol, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg (Prifysgol Abertawe) a Chanolfan yr Aifft ym Mhrifysgol Abertawe.    

Darllen mwy >>>

ISCAS

Mae Astudiaethau Rhyngwladol, Gwrthdaro a Diogelwch (ISCAS) yn mynd i'r afael ag athroniaeth a damcaniaeth wleidyddol, astudiaethau ardal, astudiaethau polisi rhyngwladol, cysylltiadau rhyngwladol, diogelwch ac astudiaethau rhyfel. Mae'n canolbwyntio'i arbenigedd ar wneud cyfraniadau pwysig at ddadleuon ymchwil mewn dau brif faes ymchwil: ymagweddau gwyddor gymdeithasol at astudiaethau ardal a pholisi rhyngwladol; ac astudiaethau rhyfel athronyddol a beirniadol. Darllen rhagor >>>

KYKNOS

KYKNOS

KYKNOS yw Canolfan Ymchwil Abertawe a Llanbedr ar Lenyddiaeth Naratif yr Hen Fyd. Ei nod yw symbylu, cydlynu a hyrwyddo ymchwil ar lenyddiaeth naratif hen Roeg, Rhufain, yr Aifft a’r Dwyrain Agos, drwy waith ar y cyd, cynadleddau a chyhoeddiadau; ffurfio’r ganolfan ar gyfer rhwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol o ysgolheigion syn gweithio yn y maes hwn; codi proffil y maes pwnc i ddenu myfyrwyr ymchwil o ansawdd uchel i’w phrifysgolion cyfansoddol; sicrhau ariannu lefel uchel ar gyfer prosiectau ymchwil.  Darllen rhagor >>>

LRC

Mae’r Ganolfan Ymchwil Iaith (LRC) yn hwb byd-eang ar gyfer ymchwil empeiraidd unigol, rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol i ddata a phrosesau iaith. Mae’n dod ag academyddion ac ymchwilwyr ôl-raddedig at ei gilydd o ar draws Prifysgol Abertawe ac yn cysylltu eu gweithgareddau â gweithgareddau rhwydwaith fyd-eang y Ganolfan o Aelodau Cyswllt, myfyrwyr dysgu o bell a myfyrwyr doethurol.   Darllen mwy >>>

MEMO

Mae’r Ganolfan ar gyfer Ymchwil Canoloesol a Chyfnod Modern Cynnar (MEMO) yn dod ag ugain o ysgolheigion sy’n gweithio ym meysydd llenyddiaeth, hanes, athroniaeth, ieithoedd Ewropeaidd ac astudiaethau clasurol at ei gilydd, i archwilio’r cyfnod yn fras o AD 400 i 1800.  Darllen rhagor >>>

PAG

Mae'r grŵp ymchwil Llywodraethu a Dadansoddi Gwleidyddol (PAG) yn mynd i'r afael â damcaniaeth wleidyddol; gwleidyddiaeth gymharol, genedlaethol ac is-genedlaethol; astudiaethau polisi; ac ymddygiad gwleidyddol. Mae'n canolbwyntio'i arbenigedd ar wneud cyfraniadau pwysig at ddadleuon ymchwil mewn dau brif faes ymchwil: astudiaeth ddeongliadol a normadol o lywodraeth a llywodraethu; ac astudiaeth ansoddol a meintiol o ymddygiad gwleidyddol. Darllen rhagor >>>

RBC

Mae Canolfan Richard Burton er Astudio Cymru (RBC) yn ganolfan lefel prifysgol sy'n dod ag arbenigedd ac adnoddau materion Cymreig ynghyd ar draws Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, gan annog ymchwil o ansawdd rhyngwladol sy’n torri tir newydd a chan uchafu synergedd ar draws disgyblaethau.   Darllen rhagor >>>

RGHHC

Y Grwp Ymchwil ar gyfer Iechyd, Hanes a Diwylliant – archwilio tir newydd mewn Ymchwil Iechyd a Chymdeithasol.  Cynhyrfodd y nofelydd C.P. storm o brotest pan awgrymodd fod diffyg cyfathrebu rhwng y celfyddydau a’r gwyddorau. Nid yw goblygiadau’r hollt hon yn fwy amlwg yn unrhyw le nac yr ydynt mewn iechyd a gofal iechyd.  Darllen rhagor >>>