Graddio

'Rwyf wedi gwireddu fy uchelgais o fod yn awdur cyhoeddedig'– Rebecca F John

Roedd dewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn ddewis hawdd i mi. Rwy'n byw yn Abertawe, ac mae'r ddinas yn teimlo fel cartref. Rwy'n dwlu ar ba mor agos ydw i i'r môr; pa mor hawdd ydyw i chi deithio i gefn gwlad; y brwdfrydedd artistig sy'n amlwg yn yr ardal. Yn bwysicach fyth, ar ôl ymchwilio i gyrsiau Ysgrifennu Creadigol amrywiol ar draws y wlad, roeddwn i'n gwybod bod yr adran yn gryf. Oherwydd fy mod i'n benderfynol o gyflawni fy uchelgais o fod yn awdur cyhoeddedig, roeddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i astudio gydag awduron parchus megis Stevie Davies, Nigel Jenkins, Fflur Dafydd a Jon Gower.

Yn ystod fy amser yn Abertawe, mireiniwyd fy ngwybodaeth a'm sgiliau ysgrifennu drwy ddarlithoedd o safon a gweithdai dwys.  Y gweithdai oedd yr atyniad go iawn i'r cwrs i mi, oherwydd eu bod nhw'n rhoi cyfle gwych i ni ddadansoddi a beirniadu ein hysgrifennu ein hunain a'n cyfoedion, ac roedd awduron gweithgar yn hwyluso hyn mewn modd arbenigol. Roeddwn i'n dwlu ar y gweithdai hyn a phenderfynais ddatblygu'r sgiliau golygu a beirniadol hanfodol a ddysgais drwy astudio MA mewn Ysgrifennu Creadigol.

Ar ôl graddio gyda BA gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol a rhagoriaeth ar lefel MA, ers hynny rwyf wedi gwireddu fy uchelgais o ddod yn awdur cyhoeddedig, gyda chasgliad o straeon byrion a gyhoeddwyd yn 2015 a nofel ar y gweill yn 2017. Rwyf hefyd wedi cwblhau TAR/PCET (Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) sy'n golygu fy mod i'n gymwysedig i ddarlithio mewn Ysgrifennu Creadigol. 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ail nofel gyda chefnogaeth gan gynllun Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru, ac rwy'n gobeithio y bydd modd i mi barhau i gyhoeddi gwaith newydd am gyfnod hir. Rwyf hefyd yn gobeithio dychwelyd i Brifysgol Abertawe'r hydref hwn i ddechrau astudio PhD mewn Ysgrifennu Creadigol gyda'r awdur hynod ddawnus, Francesca Rhydderch.  Rwy'n croesi fy mysedd.'

– Rebecca F. John

"Graddiais o Brifysgol Abertawe gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac es i ymlaen i astudio cymhwyster ôl-raddedig CELTA ym Mhrifysgol Abertawe. Unwaith roeddwn i wedi cymhwyso fel athrawes TEFL (Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor), cynigiwyd swydd i mi yn Hong Kong am 14 mis. Gorffennais fy nghontract addysgu ac yna teithio ledled de-ddwyrain Asia. Nawr fy mod i'n ôl yn y DU rwy'n chwilio am swydd addysgu yn Awstralia. Mae fy ngradd wedi bod yn werthfawr tu hwnt i mi, a hebddi ni fyddwn wedi cael unrhyw rai o'r profiadau rwyf wedi bod yn ffodus i'w cael. "Rhoddodd gyfle i mi wneud cymhwyster ôl-raddedig a gydnabyddir yn fyd-eang, ac mae'n cynnig ffordd o wneud arian imi lle bynnag yr ydw i."

- Jennifer Elliott

"Cefais gyfle i ganolbwyntio ar fy ysgrifennu creadigol drwy gwblhau astudiaeth ôl-raddedig yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ychydig o'r straeon byrion a ddrafftiais yn ystod fy nghwrs wedi cael eu hailddrafftio a'u cynnwys yn fy nghasgliad cyntaf sef The Art of Contraception. Cafodd y stori ddychmygol hirach a oedd yn rhan o'm traethawd hir, a oruchwyliwyd gan yr Athro Stevie Davies ei chynnwys yn fy nofel fer, Arrivals yn ogystal â'm casgliad cyntaf, sy'n e-lyfr ynddo ei hun. Gwnaeth fy nosbarthiadau barddoniaeth ac ysgrifennu sgriptiau gael effaith fawr ar fy arfer gwaith heddiw. Rwy'n addysgu'r grefft o greu ffilmiau digidol i grwpiau cymuned ar gyfer Swansea Telly ac yn gweithio ar ffilmiau creadigol byr ar gyfer y prosiect fel aelod o Grŵp Creu Ffilmiau Abertawe."

– Mae Susie Wild yn fyfyriwr o'r DU a raddiodd gydag MA mewn Ysgrifennu Creadigol ac mae hi'n awdures, yn newyddiadurwraig ac yn olygydd.

"Astudiais BA Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol ac MA mewn Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, ac erbyn hyn rwy'n gweithio yn Darganfod sef yr elusen wirfoddoli i fyfyrwyr sydd ar y campws. Rwyf hefyd yn gydlynydd prosiectau gwirfoddoli gyda'r un sefydliad, ac rwy'n cynnal prosiect misol ar gyfer plant o gefndiroedd ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae astudio Saesneg wedi bod yn fantais enfawr yn y rolau hyn, yn rhannol am fod fy ngraddau wedi rhoi meistrolaeth o Saesneg ysgrifenedig a llafar i mi. Mae hyn yn fy ngalluogi i gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd ac at ddibenion amrywiol. Drwy gydol fy astudiaethau, datblygais i sgiliau cyflwyno deunydd i grŵp hefyd, sy'n arbennig o ddefnyddiol yn fy swydd bresennol, lle rwy'n gyfrifol am gyflwyno hyfforddiant sefydlu i wirfoddolwyr newydd. Yn benodol, dysgodd fy ngradd Meistr i mi sut i reoli fy llwyth gwaith, sef gallu rwyf wedi bod yn werthfawrogol iawn ohono yn y gweithle!

Ar wahân i roi'r sgiliau ymarferol i mi, mae fy ngraddau Saesneg wedi bod yn ddylanwadol oherwydd eu bod wedi magu fy niddordeb mewn pobl a diwylliannau eraill. Y drafodaeth am yr anghydraddoldebau cymdeithasol a ysbrydolwyd gan y llenyddiaeth y ces i brofiad ohoni yn rhan o'm cyrsiau gradd oedd yr hyn a'm denodd yn rhannol at y math o waith rwy'n ei wneud ar hyn o bryd yn fy rolau gwirfoddol ac â thal gyda Darganfod. Yn yr un modd, magais ddiddordeb am ffeministiaeth drwy fy ngradd ac mae hyn wedi arwain at swydd ar bwyllgor Rhwydwaith Ffeministaidd Abertawe sef grŵp ymgyrchu lleol." – Kirsty Rowles