Coronafeirws: y diweddaraf

Mae’r gynhadledd hon wedi cael ei gohirio oherwydd ffactorau y tu hwnt i’n rheolaeth ni.  Rhagwelir y caiff ei haildrefnu ar adeg addas y flwyddyn nesaf.  Diolch yn fawr am eich diddordeb.

Dyddiadau: Dydd Mercher 22 - Dydd Iau 23 Ebrill 2020

Lleoliad: Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio rolau addysg oedolion a dysgu gydol oes wrth fynd i'r afael â rhaniadau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol rhwng cymunedau a sefydliadau addysg uwch. Mae dibenion ac effeithiolrwydd strategaethau ymgysylltu dinesig prifysgolion a rôl neu rolau addysg oedolion yn destun cryn drafodaeth ar hyn o bryd.  Ledled y byd, gofynnir i brifysgolion beth yw’r ffordd orau o ymgorffori eu gwerthoedd o fewn meysydd ehangach yr economi, diwylliant a democratiaeth ac o fewn syniadau newidiol am ddinasyddiaeth a lle.  Wrth wraidd y drafodaeth ceir cwestiynau am berchnogaeth dinasyddion, cymunedau, rhanbarthau a chenhedloedd ar brifysgolion.

Mae Prifysgol Abertawe'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2020.  Gan ystyried ein gwaith yn yr Adran Addysg Barhaus Oedolion, y genhadaeth ddinesig y disgwylir i brifysgolion Cymru ei chyflawni a statws Abertawe fel Dinas Ddysgu UNESCO, rydym yn cynnal cynhadledd arbennig, uchelgeisiol a rhyngwladol.  Mae 2020 hefyd yn nodi 25 o flynyddoedd ers y gynhadledd Communities and their Universities a gynhaliwyd yn Abertawe a'r llyfr o'r un teitl a gyhoeddwyd wedyn. 

Bydd cynhadledd 2020 yn gosod trafodaethau a themâu yng nghyd-destun datblygiadau polisi ar draws pedair awdurdodaeth y Deyrnas Unedig.  Bydd hefyd yn archwilio sut mae gweithgarwch dysgu gydol oes ac ymgysylltu dinesig prifysgolion yn cael eu llunio yng Nghymru gan ddiwylliant dwyieithog y wlad, datblygiadau polisi arloesol megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a'r ymrwymiad i gyllid ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn dilyn Adolygiad Diamond. 

Prif Siaradwyr sydd wedi Cadarnhau

 • Kirsty Williams (AC) Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru
 • Yr Athro Mary Stuart, Is-ganghellor - Prifysgol Lincoln
 • Jane Robinson, Deon Ymgysylltu a Lle, Prifysgol Newcastle
 • Rob Humphries, Aelod Cyngor, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Nod y gynhadledd fydd ymdrin â phum thema allweddol:

 • "Perchnogaeth" ar Brifysgolion: Diwylliant Ymgysylltu a'r Genhadaeth Ddinesig
 • Dysgu gydol oes - hawl ddynol?
 • Sgiliau a Chyflogadwyedd - ymyleiddio economaidd/economi sylfaen ac entrepreneuriaeth
 • Safbwyntiau Rhyngwladol - dysgu o leoedd eraill/drwy Ddinasoedd Dysgu UNESCO
 • Ehangu a dyfnhau mynediad gan gynnwys camau gweithredu penodol ar gyfer grwpiau lleiafrifol

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, e-bostiwch

Noddir y digwyddiad hwn gan Addysg Oedolion Cymru, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Choleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 

OU and ALW Logo

Logos


Ffioedd Cynhadledd:

 • £140 (am ddau ddiwrnod)
 • £80 am ddydd Mercher yn unig
 • £80 am ddydd Iau yn unig

Mae consesiynau ar gael i sefydliadau'r sector gwirfoddol a dysgwyr cymunedol. E-bostiwch am ragor o wybodaeth.

Ar hyn o bryd, rydym yn archwilio'r posibilrwydd o gyhoeddi cyfraniadau at y gynhadledd.