Dydd Llun 6 i ddydd Mercher 8 Ionawr

Disgrifiad o'r Gynhadledd

Gan ystyried yr argyfyngau amgylcheddol presennol, y ffaith bod diddordeb y cyhoedd mewn materion amgylcheddol wedi cael ei adnewyddu a'r angen enbyd i ailfeddwl am y berthynas rhwng dynolryw a'r byd naturiol, bydd y gynhadledd hon yn ceisio archwilio sut gallai dehongliadau Ewropeaidd, canoloesol, o'r cyfryw gysylltiadau lywio ymatebion yn ein hoes ni. Yn ogystal, bydd yn ceisio herio ffyrdd traddodiadol o feddwl am y syniadau trechaf am 'wyddoniaeth' a 'natur yn y meddylfryd canoloesol, drwy ffocws croestoriadol a rhyngddisgyblaethol sy'n archwilio sut gallai rhywedd, hil, cyrff sy'n abl mewn ffyrdd gwahanol neu gwiar - fel maent yn cael eu cyflwyno mewn testunau llenyddol, gwyddonol, meddygol, crefyddol a thestunau eraill - gynnig ffyrdd newydd o greu cysyniad o'r ddynameg rhwng dynolryw a'r bydysawd. Wrth wneud hyn, bydd y gynhadledd yn amserol ac yn bwysig, gan ddatgelu sut gallai Astudiaethau Canoloesol chwarae rhan hanfodol yn yr hyn a ddisgrifir gan  Donna Haraway fel y gwerth wrth uno 'remembrance and the what-might-yet-be' o safbwynt y ddaear a'i thrigolion.

Gan gyfeirio at y broses o greu testunau am y byd 'naturiol' yn y Canol Oesoedd, bydd y gynhadledd yn archwilio'r ffyrdd mae'r meddylfryd canoloesol yn cael ei arysgrifio, ei ail-ddychmygu a'i ail-ysgrifennu. Deellid bod y bod dynol yn ficrocosm o'r bydysawd ei hun ac, felly â chysylltiad ‘naturiol.’ Byddwn yn ceisio ehangu ymchwil i sut gall cysyniadau canoloesol daflu goleuni ar ein perthynas ni â'r byd, ei orffennol, ei bresennol a'i ddyfodol.

Mae'r themâu'n cynnwys:

1. Y berthynas rhwng pethau dynol ac annynol.

2. Testunoldeb disgrifiadau canoloesol o'r byd 'naturiol' a'i arysgrifio ar groen anifeiliaid yn y codecs canoloesol.

3. Esboniadau gwyddonol o'r cyrff dynol ar sail rhywedd a syniadau am drefn/anhrefn/bod yn gwiar/bod yn anghenfil

4. Y cysylltiad rhwng meddygaeth ganoloesol a'r byd 'naturiol'; ôl-effeithiau ffenomenau 'naturiol' neu 'annaturiol'

5. Agweddau synhwyraidd ar y byd, gan gynnwys cerddoriaeth y sfferau a'r ardd ganoloesol

6. Diwynyddiaethau 'natur' a'r 'naturiol', a hermeniwteg meddygol-grefyddol

7. Goblygiadau deall y sefyllfa ddynol yn y bydysawd canoloesol ar gyfer ein hoes ni.

8. Cystadleuaeth posteri myfyrwyr ôl-raddedig

Cofrestru am y Gynhadledd

Ffi Gofrestru Lawn: £85 (ar gyfer yr holl staff academaidd a chynadleddwyr mewn gwaith)

Ffi Gofrestru Ostyngol: £50 (myfyrwyr ôl-raddedig, cynadleddwyr di-waith a cynadleddwyr ECR ar gyflog isel)

Cinio'r Gynhadledd: £20 (digwyddiad ychwanegol dewisol: Yn cynnwys bwydlen osod a gwin)

I gofrestru am y gynhadledd cliciwch yma.

Rhaid cofrestru erbyn 5pm GMT ddydd Iau 19 Rhagfyr 2019 fan bellaf.

Dylid cyfeirio ymholiadau at sylw trefnwyr y gynhadledd, Dr Laura Kalas Williams (l.e.williams@abertawe.ac.uk) a/neu'r Athro Liz Herbert McAvoy (e.mcavoy@abertawe.ac.uk).