Coronafeirws: y diweddaraf

Atebion i’ch cwestiynau

C. Beth yw COAH?

Talfyriad o Coleg Y Celfyddydau a’r Dyniaethau yw COAH (College of Arts & Humanities)

Mae’n un o’r saith coleg sydd o fewn Prifysgol Abertawe ac mae iddo naw adran:  Y Clasuron, Hanes Yr Henfyd Ac Eifftoleg, Cymraeg, Adran Addysg Barhaus Oedolion (DACE), Iaith Saesneg / TESOL / Ieithyddiaeth Gymhwysol, Llenyddiaeth Saesneg Ac Ysgrifennu Creadigol, Hanes, Ieithoedd, Cyfieithu a Dehongli, Y Cyfryngau a Chyfathrebu, Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol.

C. I ble y dylwn i fynd i gael help?

Gallwch gysylltu â Swyddfa Wybodaeth y Coleg, sydd ar agor 8:30 - 5:00 Llun-Gwener. Mae’r swyddfa yng nghyntedd Adeilad Keir Hardie. Efallai na fydd Swyddfa Wybodaeth y Coleg yn gallu ateb pob cwestiwn ond fe allant eich cyfeirio at y rhai hynny sy’n gallu helpu.

E-bost: COAHCollegeOffice@swansea.ac.uk

Ffôn: +44 (0)1792 602394

Edrychwch ar Instagram: instagram.com/coahcommunity

Bydd pob adran yn penodi aelod o staff a fydd yn gallu eich helpu chi yn ystod pedair wythnos gyntaf y tymor (pan allai pethau fod yn ansicr a dryslyd). Cysylltwch â Swyddfa Wybodaeth y Coleg i gael eu manylion cyswllt.

Pennir Mentor Academaidd ar gyfer pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir. I gael gwybod pwy yw eich Mentor Academaidd edrychwch yn eich cyfrif mewnrwyd. Cysylltwch â Swyddfa Wybodaeth y Coleg os oes angen unrhyw help arnoch i ddod o hyd i ystafell eich Mentor Academaidd.

C. Beth yw ystyr 'TB' a 'Semester' ?

Mae eich blwyddyn academaidd yn cynnwys dwy ran. Gelwir pob rhan yn Bloc Addysgu (Teaching Block - TB) neu Dymor (Semester). Mae TB1 yn golygu Tymor (Semester) 1 ac mae  TB2 yn golygu Tymor (Semester) 2.

C. Beth yw dyddiadau’r Flwyddyn Academaidd?

Ceir dyddiadau’r tymhorau yma.

C. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng darlith a seminar?

Darlith ar bwnc academaidd penodol gan ddarlithydd yw darlith, a thrafodaeth grŵp ar bwnc penodol yn ymwneud â darlith yw seminar. Mae myfyrwyr a thiwtor seminar yn cymryd rhan mewn seminar a gallai’r tiwtor fod y darlithydd a draddododd y ddarlith ar y pwnc dan sylw.

C. Beth yw 'KH' a 'JC'?

Enwau prif adeiladau Coleg Y Celfyddydau a’r Dyniaethau yw KH (Keir Hardie) a JC (James Callaghan). Efallai bod enwau adeiladau eraill ar y campws wedi eu talfyrru hefyd. Os nad ydych yn gwybod i ble i fynd, edrychwch ar fap y campws sydd ar gael ar y wefan neu fel copi caled yn Swyddfa Wybodaeth y Coleg.

C. Oes rhaid imi ddarllen unrhyw beth cyn y cwrs?

Bydd gan bob modiwl y byddwch yn ei astudio ei restr ddarllen ei hun.

C. Sut allaf ddod o hyd i wybodaeth am Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (COAH) ar ôl cyrraedd y Brifysgol?

Mae sawl ffordd i gael gwybodaeth swyddogol:

Bydd gennych gyfeiriad e-bost myfyriwr. Mae’n bwysig eich bod yn edrych ar y cyfrif e-bost yn rheolaidd.

Mae gan y Brifysgol system e-ddysgu o’r enw BlackBoard. Gallwch gael gafael ar nodiadau darlithoedd a gwybodaeth am y modiwl drwy BlackBoard. Byddwch yn dysgu sut i gael mynediad i BlackBoard pan fyddwch yn dechrau yn y Brifysgol. Bydd gwybodaeth COAH yn cael ei roi yn ffolder Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Os ydych yn fyfyriwr Cyd-anrhydedd a bod eich prif adran y tu allan i Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, cysylltwch â Swyddfa’r Coleg i gael mynediad at y ffolder.

C.  Pryd mae addysgu yn digwydd?

Mae addysgu yn digwydd ddydd Llun hyd ddydd Gwener rhwng 9.00am a 6.00pm ond bydd yn amrywio yn ôl y modiwlau yr ydych yn eu hastudio, felly nodwch amserlen eich dosbarthiadau’n ofalus.

C. Sut ydw i’n dod o hyd i fy amserlen?

Mae amserlenni pob modiwl y byddwch yn ei astudio ar gael ar y fewnrwyd. I gael gafael arnyn nhw, dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Mewngofnodwch i’ch cyfrif: https://intranet.swan.ac.uk/login. Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif fe welwch far ar ochr chwith y sgrin. Bydd gan y tab Gwasanaethau Myfyrwyr ddolen o’r enw Dolen i Wasanaethau. Cliciwch ar hwn a bydd yn newid y ffenestr ar ochr dde’r bar. Yn y ffenestr hon cliciwch ar ‘Amserlenni Modiwlau’, dewiswch eich modiwl ac yna dewiswch dymor y modiwl yn y gwymplen ‘Dewiswch Wythnos(au) i’w Gweld’. Ar ôl gwneud hyn, cliciwch ar ‘Gweld yr Amserlen’ a bydd eich amserlen ar gyfer y modiwl hwnnw’n cael ei llwytho.

Gallai’r amserlenni newid felly dylech chi edrych ar y fersiwn ar-lein yn rheolaidd. Dylech hefyd edrych ar eich cyfrif e-bost yn ddyddiol i weld a oes unrhyw hysbysiad ynghylch newid neu ganslo dosbarth addysgu.

C. Beth yw Wythnos y Glas / Wythnos Groeso?

Wythnos ragarweiniol yw Wythnos y Glas / Wythnos Groeso ac mae’n gyfnod i baratoi’n academaidd ac ymgynefino. Ni fydd addysgu ffurfiol yn digwydd yn ystod Wythnos y Glas / Wythnos Groeso, a bydd gennych amser i:

Gwblhau tasgau gweinyddol allweddol

Mynd i amrywiaeth o ddigwyddiadau croesawu a sefydlu

Cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol

Ymweld â Ffair y Glas a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr ac ymuno â chlybiau a chymdeithasau myfyrwyr

Dechrau dod yn gyfarwydd â’r campws a’r prif adeiladau y byddwch yn eu defnyddio

Cewch yr holl wybodaeth am Wythnos y Glas yma.

C. Ydi pob digwyddiad yn ystod Wythnos y Glas / Wythnos Groeso yn orfodol?

Mae mwy i Brifysgol nag astudio academaidd er mor bwysig yw hynny - fe’ch anogir yn gryf i fanteisio’n llawn ar yr amrywiaeth eang o gyfleoedd hamdden a chlybiau a chymdeithasau sydd ar gael ichi fel aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

C. Pryd fydd yr addysgu’n dechrau?

Bydd yr addysgu’n dechrau ar Ddydd Llun 30 Medi, a gobeithiwn erbyn diwedd Wythnos y Glas / Wythnos Groeso y byddwch wedi paratoi’n dda ac yn barod i ddechrau eich astudiaethau.

C. Unrhyw gwestiynau heb eu hateb?

Anfonwch neges e-bost at COAHCollegeOffice@swansea.ac.uk