Rydym wrth ein boddau'n ymweld ag ysgolion a cholegau yn ogystal â chynnig gweithdai digidol i ysbrydoli disgyblion i ddilyn y trywydd iawn i addysg uwch.

Gall ein gweithdai gynnwys unrhyw rai o'r gweithgareddau isod:

 • Gweithdai wedi'u teilwra a sesiynau rhagflas gydag academyddion sy'n addysgu ein cyrsiau.
 • Cwrdd â myfyrwyr presennol: Bywyd myfyriwr
 • Teithiau tywys o amgylch y Coleg a'r Campws 
 • Gweithdy Cyflogadwyedd: dewch i ddysgu pam rydym ni ymysg 5 prifysgol orau'r DU am Ragolygon Gyrfa. Mae'r gweithdy hwn yn cynnwys cyngor ar gyflwyno ceisiadau am swyddi, sut i ymddwyn mewn cyfweliad a drafftio CV gyda'n Tîm Cyflogadwyedd mewnol a phwrpasol.
 • Diwrnodau rhagflas ar gyfer myfyrwyr Blynyddoedd 10-12.
 • Gallwn drefnu i un o'n myfyrwyr ymweld â'ch ysgol neu'ch coleg a chyfrannu at eich rhaglen addysg uwch drwy siarad â'ch myfyrwyr.
 • Gweminarau

Gallwn gynnal ein sesiynau wyneb yn wyneb neu ar-lein. Gall ein holl wasanaethau gael eu trefnu i gyd-fynd ag amserlen eich ysgol neu'ch coleg neu gallwn gynnig digwyddiadau gyda'r hwyr ar gyfer rhieni ac maent i gyd yn rhad ac am ddim. Cwblhewch y ffurflen gais a bydd aelod o'n tîm recriwtio yn cysylltu â chi.

Cyngor ar Lunio Datganiad Personol

 • Dewiswch bwnc eich gradd – gallwch chi astudio Anrhydedd Sengl (un pwnc) neu Gydanrhydedd (dau bwnc)
 • Edrychwch ar gynnwys y cwrs a’r modiwlau er mwyn dewis y cwrs yr hoffech chi ei astudio www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/
 • Ysgrifennwch eich datganiad personol gan bwysleisio eich diddordeb yn y cwrs e.e. themâu rydych chi’n eu hastudio ar hyn o bryd fel rhan o’ch astudiaethau presennol neu themâu/modiwlau rydyn ni’n eu cynnig
 • Os oes gennych chi rôl yn yr ysgol/coleg e.e. Prif Ferch/Prif Fachgen, Capten ar dîm chwaraeon dylech chi gynnwys hyn ond gan ymhelaethu ar rinweddau’r rôl e.e. arweinyddiaeth, gwaith tîm a sgiliau trefnu
 • Pwysleisiwch eich diddordebau personol sy’n ymwneud â’r cynllun gradd rydych chi’n dymuno ei astudio e.e. llyfrau rydych chi wedi’u darllen, ffilmiau neu raglenni teledu, materion cyfoes, cyfryngau cymdeithasol - blogiau
 • Os ydych chi’n ymwybodol o’ch llwybr gyrfa dylech chi ysgrifennu am hyn a’i gysylltu â’r cynllun gradd rydych chi’n dymuno ei astudio – dylech chi gynnwys unrhyw brofiad gwaith a gwaith gwirfoddol rydych chi wedi’i gyflawni.
 • Gofynnwch i berthynas neu ffrind ddarllen eich datganiad personol – mae adborth annibynnol bob amser yn ddefnyddiol!
 
I wneud ymholiad, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau pob maes sydd wedi'i farcio ag a *.

Archwiliwch ein meysydd pwnc

Astudiaethau Americanaidd

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

mount rushmore

Adran y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

roman circle

Adran Iaith Saesneg, TESOL ac Ieithyddiaeth Gymhwysol

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

page of book about linguistics

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dysgwch ragor ein cyrsiau israddedig

myfrywr yn llyfrgell

Hanes

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

Myfyrwyr yn cerdded yn parc singleton

Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

Myfyrwyr yn filmio

Ieithoedd Modern

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

myfyryr

Rhyfel a Chymdeithas

Dysgwch ragor am ein cyrsiau israddedig

Llun o cofeb ryfel

Cymraeg

myfyrwyr yn siarad