Sut i Ymgeisio Am...

‌‌‌‌Rhaglen Gradd BA yn y Dyniaethau (rhan-amser)

Gwahoddir myfyrwyr i gyfweliad a bydd angen iddynt ddarparu datganiad personol ysgrifenedig i ategu eu cais.

Am ragor o fanylion, ffoniwch Janice Brown ar 01792 295499/602211 neu e-bostiwch j.p.brown@abertawe.ac.uk

 

Rhaglen Tystysgrif neu Ddiploma Addysg Uwch

Cwblhewch y ffurflen gais a'i dychwelyd atom. Os oes gennych anawsterau wrth ddefnyddio'r ffurflen, rhowch wybod i ni. Caiff myfyrwyr eu gwahodd i gyfweliad, ac mae'n bosib y gofynnir iddynt ddarparu datganiad personol ysgrifenedig i ategu eu ceisiadau.

Derbynnir myfyrwyr i'r cynllun bob blwyddyn rhwng mis Gorffennaf a mis Medi. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y cynllun y tu allan i'r cyfnod hwn, ffoniwch 01792 602211.

  

Cyrsiau eraill gan AABO

Ar ôl i chi ddewis cwrs, gwiriwch eich categori ffi a'ch cymhwysedd i dderbyn cymorth ariannol. Rhowch gipolwg ar ein llyfryn rhaglenni ar ochr dde'r dudalen hon.

Mae gofynion mynediad gan rai o'n cyrsiau a bydd angen i chi wneud cais am y rhain ymlaen llaw a chael eich derbyn cyn cymryd rhan. Rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cais ymlaen llaw ar gyfer pob cwrs AABO, oherwydd rhoddir blaenoriaeth i bobl sy'n gwneud hyn. Mae cyflwyno cais ymlaen llaw yn rhoi cyfle i ni anfon y ffurflen cais am gymorth ariannol atoch, os yw hynny'n briodol, a chadarnhau lleoliadau'r ystafelloedd a rhoi gwybod i chi os yw'r wybodaeth yn y llyfryn wedi newid o gwbl.

I gyflwyno cais am gwrs, cwblhewch ffurflen gofrestru a'i dychwelyd i AABO, naill ai drwy'r post neu e-bost. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio'r ffurflen, cysylltwch â ni. Bydd y ffurflen hon yn sylfaen eich cofnod myfyriwr gyda Phrifysgol Abertawe. Rhaid i ymgeiswyr fodloni amodau a thelerau Prifysgol Abertawe i gael eu derbyn. 

Os na fu modd i chi gofrestru ymlaen llaw, ond hoffech ddod i ddosbarth, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â ni cyn gadael am y dosbarth i gadarnhau bod lle ar y cwrs a'i fod yn cael ei gynnal ar yr amser a'r dyddiad ac yn y lleoliad a nodwyd, oherwydd gall y manylion hyn newid heb lawer o rybudd. Dylai myfyrwyr ag anghenion cymorth ychwanegol gysylltu â ni cyn gynted â phosib.

I gael copi o’r ffurflen gofrestru, gwelwch dudalennau 21-22 o’n taflen Gwrs Ran-amser. Fel arall, ffoniwch 01792 602211 am gopi.