Am ein Rhaglenni

Mae ein rhaglenni wedi'u dylunio er mwyn eich galluogi chi i ddechrau dysgu ar lefel sy'n cwrdd â'ch anghenion. Mae ein rhaglen cyrsiau yn cynnig y potensial i chi ddatblygu yn naturiol yn eich maes astudio, o sesiynau blasu i gyrsiau achrededig a hyd yn oed ein Gradd Dyniaethau rhan amser sydd wedi'u dysgu yn y gymuned. 

Credydau a lefel astudio

Mae credydau'n gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol a gellir eu defnyddio tuag at gymwysterau Addysg Uwch megis Tystysgrif, Diploma neu Radd.  Mae Prifysgol Abertawe'n defnyddio diffiniadau'r Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch gan fod hyn yn ein galluogi i gydnabod a chymharu cyflawniadau o bob math o weithgarwch addysg a hyfforddiant.

  • Mae modiwlau Lefel 3 y Fframwaith ar lefel Safon Uwch/sylfaen;

  • Mae modiwlau Lefel 4 y Fframwaith yn gyfwerth â’r safon a addysgir ym mlwyddyn gyntaf gradd;

  • Mae modiwlau Lefel 5 y Fframwaith yn gyfwerth â’r safon a addysgir yn ail flwyddyn gradd.

Os ydych chi’n cwblhau asesiad yn llwyddiannus, byddwch yn ennill credydau i gadarnhau'ch cyflawniad.  Wrth i chi symud ymlaen, gallwch ennill y dyfarniadau canlynol:

  • Gyda 120 o gredydau ar Lefel 4, dyfernir Tystysgrif Addysg Uwch i chi;

  • Gyda 120 o gredydau ar Lefel 5, dyfernir Diploma Addysg Uwch i chi (rhaid bod gennych Dystysgrif Addysg Uwch neu gyfwerth yn barod).

Wrth ddyfarnu credydau i chi, mae Prifysgol Abertawe'n cydnabod eich bod wedi cwblhau modiwl astudio'n llwyddiannus, ac mae CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru) yn cefnogi'r modiwl yn ariannol. 

Gellir defnyddio ein modiwlau i symud ymlaen i raglen israddedig.  Maent yn darparu tystiolaeth ddiweddar o'ch gallu i astudio ar lefel gradd, ni waeth a ydych chi wedi astudio ar lefel Safon Uwch yn y gorffennol ai peidio.  Os hoffech i unrhyw fodiwlau gael eu credydu tuag at eich gradd, bydd rhaid iddynt gyd-fynd â'r modiwlau yn y rhaglen gradd.  Os ydych yn meddwl am symud ymlaen i astudio am radd israddedig, mae'n syniad da siarad ag un o dîm y Radd BA Ran-amser yn y Dyniaethau.

Gwahoddir y rhai sy'n ennill Tystysgrif neu Ddiploma Prifysgol Abertawe i seremoni raddio i dderbyn eu dyfarniad.