Cofrestru a Ffioedd

Cofrestru, Ffioedd a Chymorth Ariannol

I gofrestru, cwblhewch y ffurflen archebu yn y llyfryn a'i dychwelyd i ni gyda'ch taliad. Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol, rhowch wybod i ni a byddwn yn anfon y gwaith papur priodol atoch i’w gwblhau a'i ddychwelyd i ni. Pan fyddwch wedi cofrestru, byddwn yn rhoi gwybod a oes unrhyw newidiadau i’ch cwrs.

Os hoffech ymuno â dosbarth sydd eisoes wedi dechrau, cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd i sicrhau bod y dosbarth yn cael ei gynnal ar yr amser, y dyddiad ac yn y lle a nodir yn y llyfryn gan y gall y rhain newid ar fyr rybudd. 

Os ydych yn Ddinesydd mewn gwlad nad yw’n rhan o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn Ffoadur neu’n Geisiwr Lloches, atodwch gopi o’ch cerdyn adnabod y DU neu eich pasbort a’ch teitheb i’ch ffurflen archebu. Os na allwch ddarparu dogfennau dilys, ni allwch gofrestru ar gwrs neu fodiwl yn AABO.

Os oes gennych gollfarnau troseddol sydd heb ddarfod, cysylltwch â ni cyn cwblhau ffurflen gofrestru. Os cewch eich collfarnu am drosedd berthnasol ar ôl i chi wneud cais, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith.

Ffioedd Cwrs a Chymorth Ariannol

Rhoddir manylion y ffioedd gyda’r wybodaeth am y cyrsiau ac mae’r hyn yr ydych yn ei dalu’n dibynnu ar eich amgylchiadau.  Os na thelir ffioedd, bydd y Brifysgol yn cymryd camau i adennill y swm sy’n ddyledus, a allai arwain at weithredu prosesau adennill dyled.  Os penderfynwch dynnu’n ôl o gwrs, byddwch yn dal i fod yn atebol am y costau.  

Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i gael cymorth ariannol tuag at y gost - gweler y wybodaeth am gynlluniau Cymorth Ariannol isod. 

 

Mynediad i’r Rhaglen Achrededig yn 2017/2018

Mae’r Ffi Gonsesiynol (c) £40.00 am bob 10 credyd / £80.00 am bob 20 credyd, i'w thalu gan:

Unigolion sy’n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos (gan gynnwys unigolion hunangyflogedig)  

Unigolion sydd wedi ymddeol.

Unrhyw un sy'n ddi-waith neu'n ddigyflog.

Mae’r Ffi lawn (l) £200.00 am bob 10 credyd / £400.00 am bob 20 credyd, i'w thalu gan:

Unigolion sy'n gweithio 16 neu fwy o oriau'r wythnos (gan gynnwys unigolion hunangyflogedig).

Unigolion sy’n ail-wneud modiwl.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol nad yw’n byw yn barhaol yn y DU neu mewn gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, eich Ffioedd Dysgu fydd £1110.00 am bob 10 credyd.  Ni fyddwch yn gymwys i gael y Benthyciad Ffioedd Dysgu Rhan-amser (na'r Grant Ffioedd) a gall y cymorth sydd ar gael o ffynonellau eraill fod yn gyfyngedig.

Cymorth Ariannol ar gael i helpu i dalu ffioedd cwrs

Mae arian ar gael i helpu i dalu am eich astudiaethau, a rhoddir manylion cryno isod.  Cysylltwch â ni i wirio a ydych yn gymwys, neu i ofyn am ffurflen gais. 

Hepgoriad Ffioedd* Rhaid eich bod yn newydd i Addysg Uwch (AU), heb gymwysterau sy’n gyfwerth â/yn uwch nag HNC/HND neu unrhyw gymhwyster AU arall sy'n cynnwys credydau – mae hyn yn cynnwys cymhwyster AU o’r DU neu dramor (oni bai eich bod yn uwchraddio'ch cymhwyster), ac mae’n rhaid i chi fodloni o leiaf un o'r meini prawf isod:

Mae'ch teulu'n derbyn Credyd Cynhwysol neu Gymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceiswyr Gwaith ar sail Incwm neu Fudd-dal Tai neu Gredyd Pensiwn neu Ostyngiad y Dreth Gyngor neu Gredydau Treth Gwaith.

Rydych yn derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Daliad Annibynnol Personol neu Lwfans Anabledd Difrifol neu Lwfans Byw i’r Anabl neu Lwfans Gweini neu Fudd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Gofalwr.

Rydych yn geisiwr gwaith cofrestredig ac wedi bod felly am gyfnod parhaus heb fod yn llai na chwe wythnos cyn y dyddiad y gwneir cais am hepgoriad ffi.

Budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yw'r unig incwm sydd gan eich teulu.

Rhaid i chi roi tystiolaeth ddogfennol swyddogol i AABO o'ch hawl wrth gyflwyno cais, er enghraifft llythyr gan y Ganolfan Byd Gwaith yn cadarnhau eich enw, eich cyfeiriad a'ch hawl i fudd-daliadau. 

Rhaid bod myfyrwyr yn byw yng Nghymru. Os yw eich amgylchiadau'n newid ac nad ydych yn cymhwyso bellach ar gyfer hepgoriad ffi, dylech gysylltu ag AABO, er mwyn talu’r gyfran o’r ffioedd dysgu sy'n weddill.  Ni fydd myfyriwr yn gymwys os bydd yn astudio llai na 30 credyd ar y dechrau ac wedyn yn ychwanegu rhagor o gredydau yn ystod y flwyddyn academaidd.  Gellir hepgor ffioedd dysgu hyd at gost lawn ffioedd dysgu’r modiwl, neu uchafswm o £875 i bob myfyriwr, pa un bynnag yw'r swm is.  Nid oes cyllid ar gael ar gyfer cyrsiau a ddarperir ar sail adennill costau, ar gyfer costau asesu neu arholi, nac ar gyfer ail-wneud modiwlau dan unrhyw amgylchiadau.  

*Nid yw'r cyllid ar gyfer y cynllun hwn yn benagored, a gellir ei dynnu'n ôl cyn i fyfyrwyr ennill cymhwyster.

Gall amodau’r cynllun hwn newid heb rybudd.

Bwrsariaeth Caledi AABO Mae’r fwrsariaeth hon ar gael i’r rhai y mae angen iddynt dalu ffioedd llawn (f) nad ydynt yn gymwys i dderbyn unrhyw gymorth ariannol arall.  Seilir hyn ar incwm eich aelwyd ac mae’n bosib y byddwn yn gofyn ichi ddarparu tystiolaeth o hyn. Mae’n talu hyd at 50% o’r ffi am y cwrs ac mae ar gael fel uchafswm o £200 y myfyriwr, ym mhob blwyddyn academaidd. Cysylltwch â ni am ffurflen gais. Mae bwrsariaethau ar gael yn ôl doethineb yr Adran. Sylwer bod y fwrsariaeth yn berthnasol i gostau ffioedd llawn o £200 ac nid yw’n berthnasol i’n ffi gonsesiynol o £40.

Talu mewn Rhandaliadau Gallwch dalu am gyrsiau sy’n 20 wythnos o hyd a throsodd mewn dau randaliad. Mae myfyrwyr yn talu hanner y ffioedd cwrs ar ddechrau’r cwrs a’r hyn sy’n weddill ar ôl 10 wythnos.  Cysylltwch â ni cyn i’r cwrs ddechrau i drefnu hyn.

Tystysgrif addysg uwch, Diploma Addysg Uwch a Gradd

Myfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis Medi 2018

Os ydych yn fyfyriwr newydd sy'n dechrau astudio ar gyfer Tystysgrif AU, Ddiploma AU neu Gradd, ym mis Medi 2018, y gost fydd £1,500.00 am 60 credyd.   

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Gallwch gael benthyciad Ffioedd Dysgu nad yw’n seiliedig ar brawf moddion.

Grant Cwrs o hyd at £4,500 gan ddibynnu ar incwm ar y cyd eich aelwyd, i fyfyrwyr cymwys

Bydd ffurflenni cais am fenthyciadau/grantiau ar gael oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru (cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk) ym mis Mehefin

Fel arfer, os oes gennych radd Anrhydedd o'r Deyrnas Unedig yn barod, ni chewch ymgeisio am y cymorth uchod.

Cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd: Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i dderbyn cymorth ariannol ychwanegol os oes gennych blant, oedolion dibynnol neu anabledd. Mae’r cymorth ychwanegol hwn yn cynnwys:-

Grant Oedolion Dibynnol (ADG)

Grant Gofal Plant (CCG)

Lwfans Dysgu Rhieni (PLA)

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Dylech gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru (cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk) am ragor o wybodaeth a chyngor ar y grantiau a'r lwfansau uchod.  Hefyd, mae'r Brifysgol yn cynnig bwrsariaethau ffioedd o hyd at 50% o gyfanswm y ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr sy'n eu hariannu eu hunain nad ydynt yn gymwys i dderbyn Benthyciad Ffioedd Dysgu na Grant Astudio Rhan-amser.  Mae ffurflenni cais ar gael gennym.

Mae Cronfeydd Caledi'r Brifysgol ar gael i fyfyrwyr sydd ag incwm isel ac y mae arnynt angen cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer eu cwrs.  Cysylltwch â'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yng Ngwasanaethau Myfyrwyr ar 01792 606699 am ragor o wybodaeth.

Anogir pob myfyriwr Tystysgrif neu Ddiploma i gwblhau eu hastudiaethau, gan gymryd 60 credyd y flwyddyn fel arfer.   Am ragor o wybodaeth gweler http://www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/studentloansandgrants/

Taliadau

Gallwch dalu â cherdyn debyd/credydneu arian parod mewn person neu dros y ffôn rhwng 9am-3pm.  Rydym yn argymell talu drwy gerdyn debyd, gan fod modd prosesu ad-daliadau (os oes angen) yn syth.  Gall cymryd oddeutu chwe wythnos i Adran Gyllid y Brifysgol brosesu ac ad-dalu ar gyfer taliadau drwy siec neu arian parod. 

 

Cyrsiau sy’n cael eu Canslo ac Ad-daliadau

Mae angen digon o fyfyrwyr ar bob cwrs i gynnal y cwrs. Os bydd nifer y myfyrwyr yn isel, bydd y tiwtor yn trafod a yw'r cwrs yn debyg o barhau o fewn y pythefnos cyntaf.  Bydd AABO yn ad-dalu taliadau am gyrsiau y mae'n rhaid eu canslo.  Os hoffech drosglwyddo i gwrs arall, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni.

Myfyrwyr yn tynnu'n ôl ac ad-daliadau

Os ydych yn dewis tynnu'n ôl o ddosbarth a/neu’n dymuno trosglwyddo i gwrs arall neu ofyn am ad-daliad, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni.  Rhaid ad-dalu'r taliad hwnnw i'r talwr gwreiddiol gan ddefnyddio'r un dull talu â'r taliad gwreiddiol fel sy’n ofynnol gan Ddeddfwriaeth Atal Gwyngalchu Arian y DU. Os ydych yn tynnu'n ôl o'ch rhaglen yn gynnar, gellir addasu eich costau ffioedd dysgu yn seiliedig ar y diwrnod diwethaf y buoch yn bresennol.  

Os ydych yn mynychu’r ddwy wythnos gyntaf neu lai, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn

Os ydych yn mynychu mwy na’r ddwy wythnos gyntaf ond llai na 50% o’r cwrs, byddwch yn derbyn ad-daliad o 50%

Os ydych yn mynychu dros 50% neu fwy o’r cwrs, nid ydych yn gymwys i dderbyn ad-daliad, bydd y ffi lawn yn daladwy

Dosbarthiadau Bach a Chanslo Cyrsiau

Ein nod yw sicrhau y cynhelir ein holl gyrsiau, fodd bynnag, os nad oes digon o fyfyrwyr i gyfiawnhau cynnal y dosbarth, yna caiff y dosbarth ei ganslo. Os ydych wedi archebu lle ar gwrs y mae’n rhaid ei ganslo cyn iddo ddechrau, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi. Os ydych eisoes wedi dechrau ar gwrs ond mae’n bosib y bydd y cwrs hwnnw’n cael ei ganslo, bydd y tiwtor yn trafod â chi’r hyn fydd yn digwydd. Os caiff cwrs ei ganslo a hoffech drosglwyddo i gwrs arall, cysylltwch ag AABO. 

Ail-wneud Cwrs neu Fodiwl

Os hoffech ail-wneud cwrs neu fodiwl a’ch bod yn ansicr a ydych wedi astudio’r cwrs hwnnw o’r blaen, cysylltwch ag AABO cyn y dyddiad cychwyn i sicrhau bod hynny’n dderbyniol.  Os cewch eich derbyn i ail-wneud modiwl yr ydych eisoes wedi derbyn credydau ar ei gyfer, neu os ydych wedi mynychu dros 50% o’r cwrs ond heb dderbyn credydau, bydd angen i chi dalu’r ffi yn llawn; ni fydd unrhyw gonsesiynau neu gymorth ariannol yn cael eu cynnig. Nid yw myfyrwyr yn gymwys i dderbyn Hepgoriad Ffi i ail-wneud modiwl.