Arian@BywydCampws

Arian@BywydTawe

Mae dechrau yn y brifysgol yn amser cyffrous, ond mae ychydig o bethau i'w cofio i sicrhau bod trefn ar eich cyllid.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am dalu am eich astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe, cysylltwch â'r tîm Arian@BywydCampws drwy ffonio 01792 606699 neu drwy e-bost.

Cliciwch ar y tablau isod i ddysgu rhagor...

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cofrestru

Er efallai yr hoffech gofrestru ar-lein, rhaid i chi sicrhau eich bod yn casglu'ch Cerdyn Adnabod Myfyriwr hefyd pan fyddwch yn cyrraedd. Yna gall y Brifysgol gysylltu â'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) i gadarnhau eich presenoldeb, a dylai'ch arian fod yn eich cyfrif o fewn 3-5 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn siŵr beth sy'n digwydd o ran eich benthyciad i fyfyrwyr, ffoniwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 neu Student Finance England ar 0300 100 0607.

Gall tîm Arian@BywydCampws eich helpu unwaith i chi gyrraedd y Brifysgol hefyd, ond cofiwch ddod â'ch cyfeirnod cwsmer ac unrhyw ohebiaeth berthnasol.

Myfyrwyr y GIG

Os ydych yn fyfyriwr GIG, mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol na fyddwch yn derbyn taliad cyntaf eich Bwrsariaeth GIG tan ddiwedd mis Hydref, un i ddau fis ar ôl i chi dderbyn rhandaliad cyntaf eich benthyciad i fyfyrwyr, felly bydd angen i chi gyllidebu ar y sail hon.

Clirio

Peidiwch â phoeni os ydych yn mynd drwy'r broses Clirio. Unwaith i chi gael lle ar gwrs, mewngofnodwch i'ch cyfrif Cyllid Myfyrwyr neu cysylltwch â'ch corff ariannu i ddiweddaru'ch manylion prifysgol.

Os nad yw eich manylion Cyllid Myfyrwyr wedi'u diweddaru i gynnwys cofrestru yn eich prifysgol newydd, dewch â'r gwaith papur gwreiddiol (a aseswyd yn erbyn eich hen brifysgol).

Bydd hyn yn caniatáu i'r Brifysgol roi gwybod i'r SLC am eich cofrestriad a chadarnhau manylion eich cwrs/prifysgol newydd.

Os yw swm y ffioedd dysgu'n wahanol, cofiwch roi gwybodaeth i'r corff ariannu.

Os ydych yn ansicr o hyd ynghylch eich benthyciad i fyfyrwyr:

• Ffoniwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 neu Student Finance England ar 0300 100 0607
• Ewch i weld tîm Arian@BywydTawe (dewch â'ch cyfeirnod cwsmer)

Cyfrifon Banc

Chwiliwch am y cyfrif banc sydd orau i fyfyrwyr. Ystyriwch beth fyddai'n diwallu'ch anghenion orau, cymharwch swm y gorddrafft a ganiateir a beth fyddai unrhyw gostau. Peidiwch â dewis y rhodd orau, efallai y bydd yn costio mwy yn yr hirdymor.

Cofiwch roi eich manylion banc newydd i'ch corff ariannu.

Am ragor o wybodaeth a chymorth i gyllidebu ar gyfer eich amser ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'n tudalennau gwe Costau Byw i fyfyrwyr.

Gofalwyr a'r Rhai sy'n Gadael Gofal

Os ydych yn gadael gofal, mae cymorth ar gael gan Brifysgol Abertawe, gan gynnwys bwrsariaeth o £1,000. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â thîm Arian@BywydCampws er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gymorth y mae gennych hawl iddo.

Os ydych yn fyfyriwr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eich rhieni ac rydych yn pryderu ynghylch sut y gallai hyn effeithio ar eich ariannu, cysylltwch â thîm Arian@BywydCampws.

Os ydych yn ofalwr ac rydych am drafod eich sefyllfa ariannol, cysylltwch â thîm Arian@BywydCampws.