Caplaniaeth

Mae gan ein Caplaniaeth dîm o gaplaniaid: Dau Gaplan amser llawn y Brifysgol, Mandy Williams (Cristion) a Mohsen El-Belgati (Mwslim) a nifer o gaplaniaid cysylltiol sy'n gweithio'n wirfoddol.


Hefyd, mae gennym gynrychiolwyr ffydd sy'n gallu cynnig gwybodaeth a chyflwyniadau i'w ffydd neu eu henwad penodol.
Rydym yn ymrwymedig i gydweithio mewn ffordd gynhwysol, nad yw'n feirniadol, er mwyn cefnogi a datblygu bywyd ysbrydol cymuned y Brifysgol.

Bywgraffiad

Y Parch Mandy Williams

Mandy Williams

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Y Parchedig Leslie Jane Noon

Methodistaidd/Diwygiedig Unedig

Leslie Noon

Ganwyd Leslie yn Orpington, de Llundain. Mae hi'n briod â Geoff. Ar ôl mynychu Ysgol Ramadeg Coopers, gan gyflawni Safonau Uwch mewn Ffrangeg, Almaeneg a Hanes, aeth i'r Coleg Technegol lleol i astudio cwrs Ysgrifenyddiaeth Ddwyieithog. Pan adawodd y Coleg, gweithiodd am gwpl o flynyddoedd yn yr Almaen, cyn dychwelyd i'r DU, lle cyflogwyd hi yn Adran Affrica'r Eglwys Fethodistaidd.

Yn ystod y cyfnod hwn bu'n ymwneud ag amrywiaeth o waith â phlant yn yr eglwys leol y mynychodd yn ne Llundain. Pan gafodd gyfle i weithio yn Adran Blant yr Eglwys Fethodistaidd, neidiodd am y cyfle, a gweithiodd ar gynhyrchu adnoddau i eglwysi eu defnyddio yn ystod eu gwaith yng nghanol yr wythnos gyda phlant.

Tyfodd ei hangerdd am wneud Duw yn berthnasol ac yn hygyrch i blant yn ddyhead i wneud yr un fath gydag oedolion. Hyfforddodd fel pregethwr lleyg, gydag awydd i ddefnyddio iaith a meddyliau sy'n gwneud synnwyr i bobl heddiw. Yna dechreuodd hyfforddiant rhan-amser (wrth weithio) ar gyfer yr offeiriadaeth Fethodistiaeth yn Sefydliad Addysg Ddiwinyddol y De-orllewin, lle enillodd radd mewn diwinyddiaeth drwy Brifysgol Caint.

Yna gosododd yr Eglwys Fethodistaidd hi yn Huddersfield, lle arhosodd am saith mlynedd, gyda chyfrifoldeb dros bedair eglwys a'r gwaith ymhlith plant a phobl ifanc.  Yn ystod ei hamser yno, datblygodd y gwaith gyda phlant a phobl ifanc, a'r gwaith gyda henoed unig, a fu'n fenter newydd i Leslie.

Yn ystod ei hamser sbâr mae'n mwynhau mynd allan i fwyta gyda'i ffrindiau ac aros mewn gyda llyfr. Yn Abertawe, fodd bynnag, mae'n gobeithio gwneud y gorau o'r cyfleoedd i gerdded ar hyd y traeth – ac efallai y bydd hyd yn oed yn cael ci!

Y Tad Carlito Reyes

Caplan Catholig

Father Carlito Reyes

Mae'r Tad Carlito Reyes yn offeiriad Catholig o Ynysoedd y Philipinos. Ar hyn o bryd, mae'n gwasanaethu yn Eglwys Sant Benedict yn Sgeti, Abertawe. Am ugain mlynedd, bu'n gweithio'n offeiriad plwyf mewn plwyfi trefol ym Manila. Ar yr un pryd, bu'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Manila, sy'n Brifysgol yr Iesuwyr. Am flwyddyn, bu'n dysgu ym Mhrifysgol De La Salle. Bu hefyd yn dysgu ar lefel ôl-raddedig. Dysgodd 'Paul' yn Ysgol Diwinyddiaeth Loyola, Manila, a'r Testament Newydd yng Ngholeg Offeiriadol y Gair Dwyfol, Dinas Tagaytay.

Y Parch Steven Bunting

Steven Bunting

Gynrychiolwyr Ffydd

Y Parch John Rogers

John Rogers

Matthew Hopkins

Matthew Hopkins

Paganiaeth

Olivia Kinsman
o.k.m.kinsman@abertawe.ac.uk
Croeso cynnes gan y gymuned Baganaidd. Rydym ni ym Mhrifysgol Abertawe yn dathlu amrywiaeth, ac yn cydnabod ffydd pob pagan, sut bynnag maen nhw'n diffinio eu cred. Mae Paganiaeth yn derm bras sy'n cwmpasu sawl math o ffydd ac arfer sy'n seiliedig ar natur ac sy'n anrhydeddu'r haul, y lleuad a'r sêr. Gall y rhain gynnwys y canlynol ymysg pethau eraill:

Wica; Derwyddiaeth; Siamaniaeth; Anghrediniaeth; Cemetigiaeth; Hud Defodol; Ysbrydoliaeth y Dduwies; Adferiadaeth ac unrhyw lwybrau paganaidd hunan-ddiffiniedig.
Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth a chynwysoldeb i bawb ac yn cefnogi pobl o bob rhywedd a rhywioldeb yn eu bywydau ysbrydol a chymdeithasol
Mae Olivia yn aelod o dîm GGS sy'n gweithio ar y ddesg fenthyca yn Llyfrgell Campws Parc Singleton ac mae'n gyn-fyfyriwr  Eifftoleg yn y Brifysgol.  Mae  hi'n Offeiriades o fewn Cymrodoriaeth Isis, yn Offeiriades y Dduwies o Deml Duwies Ynys Wydrin ac yn arddel Wica Eclectig.
Bydd Olivia yn falch o gyfeirio myfyrwyr a staff at ddigwyddiadau Paganaidd a grwpiau agored lleol. Cynhelir seremonïau, cyfarfodydd a dathliadau rheolaidd yn Abertawe a'r cyffiniau, yn enwedig ar gyfer wyth gŵyl Rhod y Flwyddyn:

Alban Arthan/Heulsafiad y Gaeaf (21 Rhagfyr)
Imbolc/Gŵyl Fair y Canhwyllau (2 Chwefror)
Alban Eilir/Cyhydnos y Gwanwyn (21 Mawrth)
Calan Mai (30 Ebrill - 1 Mai)
Alban Hefin/Heuldro’r Haf (21 Mehefin)
Lugnasad/Calan Awst (1 Awst)
Alban Elfed/Cyhydnos yr Hydref (21 Medi)
Samhain/Gŵyl Calan Gaeaf (31 Hydref - 1 Tachwedd)

Mae cymuned Baganaidd Abertawe yn gymysgedd eclectig iawn o lwybrau ac mae'r ardal yn llawn safleoedd cysegredig a hanes.

Undodiaid a Christnogion Rhydd

Rory Castle Jones
rorycastle@hotmail.co.uk
07817631879

Mae'r Undodiaid yn enwad Cristnogol rhyddfrydol sy'n credu bod doethineb i'w gael ym mhob traddodiad crefyddol, yn ogystal ag mewn gwyddoniaeth a'r byd seciwlar. Rydym yn croesawu pobl o bob ffydd a phobl heb ffydd.
Mae Undodiaid i'w cael ledled y byd. Mae 21 cynulliad Undodaidd yng Nghymru, gan gynnwys dau yn ardal Abertawe - Eglwys Undodaidd Abertawe yn y Stryd Fawr a Chapel Undodaidd Gellionnen ger Pontardawe yng Nghwm Tawe.

Ein nod yw creu cymuned grefyddol gariadlon a gofalgar lle rydym yn:

- gwerthfawrogi amrywiaeth a natur unigryw pobl.
- annog rhyddid meddwl a lleferydd.
- cefnogi archwilio ysbrydol.
- creu addoli dathliadol
- hyrwyddo cyfiawnder, rhyddid, gonestrwydd, uniondeb, heddwch a chariad.

Mae Rory yn gweithio yn y Gwasanaethau Academaidd ac mae'n gyn-fyfyriwr Hanes o Brifysgol Abertawe. Mae'n aelod gweithgar o Eglwys Undodaidd Abertawe ac o Gapel Undodaidd Gellionnen.
Undodiaid Abertawe

Gwasanaethau: Bob nos Sul, 6-7pm
Cyfeiriad: Eglwys Undodaidd Abertawe, 239-242 y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NZ