Ein Gwaith

Rydym yn hyrwyddo ac yn annog deialog rhyng-ffydd ac rydym yn agored i bobl o bob ffydd a phobl heb ffydd. Rydym yn agored i bawb, waeth beth yw eu hil, eu hanabledd, eu rhyw, eu tueddfryd rhywiol, eu hoedran neu eu cred.
Mae Caplaniaeth Amlffydd Prifysgol Abertawe'n cynnig:

•    Cymorth cyfrinachol i staff a myfyrwyr drwy ein Gwasanaeth Gwrando
•    Cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar ffydd
•    Cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr a staff gwrdd a chymdeithasu
•    Cyrddau gweddi a gwasanaethau rheolaidd yn y Gaplaniaeth a'r Mosg ar Gampws Singleton ac mewn mannau penodol ar Gampws y Bae
•    Grwpiau trafod, darlithoedd a phaneli hawl i holi i drafod ac archwilio materion cred, ysbrydolrwydd a moeseg gyda'n gilydd

Caplaniaid
Cynrychiolwyr ffydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn ffydd nad yw wedi'i rhestru uchod, byddwn yn falch o'ch cysylltu â chynrychiolwyr y ffydd honno, lle bynnag y bo modd. Cysylltwch â ni yn Chaplaincy.Campuslife@abertawe.ac.uk  Ffôn: 01792 606557

Y Gaplaniaeth

Mae'r Gaplaniaeth, sydd ar ochr dde Tŷ Fulton (nesaf at Discovery), ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.


Does dim Caplaniaeth barhaol gennym ar Gampws y Bae ar hyn o bryd, ond mae cynlluniau cyffrous ar y gweill i agor lleoliad ffydd yn gynnar yn 2018. Mae darpariaeth dros dro ar gael ar gyfer gwasanaethau Caplaniaeth ar Gampws y Bae.

Neilltuo ystafell: Gall grwpiau sy'n ymwneud â ffydd ddefnyddio'r Gaplaniaeth ar Gampws Parc Singleton yn rhad ac am ddim. Hoffem ddarparu ar gyfer cynifer o grwpiau a rhai mor amrywiol â phosib, felly ni chaniateir neilltuo ystafell fwy na dwywaith yr wythnos.

https://goo.gl/WtgDnP


Os ydych yn poeni y bydd eich defodau crefyddol yn gwrthdaro â darlithoedd, tiwtorialau neu arholiadau, mae'r nodiadau canllaw yn esbonio beth dylech ei wneud.