Cyngor Ymarferol wrth i chi Astudio

Nod tîm Arian@BywydCampws yw hybu gallu ariannol mewn Addysg Uwch.  Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i gael rheolaeth ar eu harian cyn iddynt fynd i drafferth.  Mae gan ein hymgynghorwyr yr wybodaeth, y sgiliau a'r adnoddau i addysgu a helpu myfyrwyr ac i'w hannog i gymryd camau i atal problemau cyn iddynt ddechrau.  

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal cyfres o gwisiau, gweithdai a digwyddiadau i gynyddu galluoedd ac ymwybyddiaeth ariannol ar draws y Brifysgol. 

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Cyngor ar Gyllidebu

Mae'n hanfodol bod pob myfyriwr yn llunio cyllideb ac yn cadw ati. Rydym yn darparu llawer o offer ac adnoddau i'ch helpu i gyllidebu'n fwy effeithiol. Dilynwch Arian.BywydCampws ar Instagram am awgrymiadau a fideos defnyddiol a rhowch gipolwg ar ein menter Blas Cartref sy'n annog myfyrwyr i goginio i'w gilydd ac arbed arian ar eu biliau bwyd.

Mynd i'r afael â Dyledion

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd i drafferthion ariannol oherwydd ad-daliadau dyled mawr nad oes modd iddynt eu talu ar incwm cyfyngedig myfyriwr. O siarcod benthyca i gardiau credyd, gall tîm Arian@BywydCampws ddarparu'r cyngor a'r cymorth angenrheidiol i'ch helpu i fynd i'r afael â'ch dyledion.

Cyfrifon Banc Myfyrwyr

Mae gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr hawl i agor cyfrif banc myfyriwr sydd fel arfer yn cynnig nifer o fanteision gan gynnwys gorddrafft di-log. Gall tîm Arian@BywydCampws eich cynghori ar sut i gymharu'r cyfrifon hyn i wneud yn siŵr eich bod yn agor y cyfrif mwyaf addas i chi.

Hawl i dderbyn fudd-daliadau

Gall tîm Arian@BywydCampws ddarparu cyngor ynghylch pa fudd-daliadau y gallech eu hawlio a darparu gwiriad budd-daliadau sylfaenol. Gallwn hefyd eich cyfeirio at arbenigwr budd-daliadau os oes angen cyngor arbenigol arnoch i ateb eich ymholiad.