Embraer

null

Cefndir

Mae Embraer yn un o’r cwmnïau gweithgynhyrchu awyrofod mwyaf yn y byd. Fe’i sefydlwyd ym Mrasil dros 45 o
flynyddoedd yn ôl ac mae’n cyflogi mwy na 19,000 o aelodau staff o 20 gwlad. Mae’r sefydliad amlwladol yn dylunio, yn datblygu, yn gweithgynhyrchu ac yn gwerthu awyrennau i’r marchnadoedd hedfan masnachol a phreifat ac yn darparu atebion a systemau unigol a phwrpasol i’r diwydiannau amddiffyn a diogelwch.

Yr Her

Er bod deunyddiau cyfansawdd yn cynnig manteision sylweddol, nid oes modd syml o addasu nodweddion y deunyddiau a’r dulliau dylunio a ddatblygwyd yn hanesyddol ar gyfer deunyddiau metel wrth ddefnyddio deunyddiau cyfansawdd, rhywbeth sy’n cynnig heriau newydd i’r diwydiant awyrennau.

Mynd i’r Afael â’r Her

Mae’r Athro S Adhikari o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn gweithio gydag Embraer i archwilio nodweddion deunyddiau cyfansawdd newydd sy’n cynnig manteision sylweddol dros ddeunyddiau metel wrth ddylunio awyrennau o ran pwysau, cryfder,
sefydlogrwydd a gwydnwch.

Yn draddodiadol, defnyddiwyd modelu cyfrifiadurol wrth ddylunio awyrennau, gan efelychu sut bydd deunyddiau metel yn ymddwyn dan amodau gwahanol. Mewn proses a adnabyddir fel meintoli ansicrwydd, mae ffactorau nad oes dulliau dibynadwy o’u rhagweld wedi cael eu nodi a’u meintoli a, lle bynnag y bo modd, eu lleihau fel rhan o’r broses ddylunio.

Canlyniadau Disgwyliedig
Mae’r Athro S Adhikari yn gweithio gydag Embraer i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o ddulliau dylunio a dadansoddi a fydd yn ystyried y mathau gwahanol o ansicrwydd sy’n gysylltiedig â deunyddiau cyfansawdd. Bydd y dull newydd yn arwain at ddull cadarn a dibynadwy o ddylunio awyrennau pwysau ysgafn sy’n defnyddio tanwydd yn effeithlon.

Bydd y cydweithrediad rhwng Embraer a Phrifysgol Abertawe’n rhoi’r ddau sefydliad ar flaen y gad o ran dulliau dylunio ar sail meintoli ansicrwydd at ddiben dadansoddiad dynamig strwythurau cyfansawdd.

"Mae gweithio gyda phartneriaid allanol yn hollbwysig, o ran ehangu effaith a chyrhaeddiad ein hymchwil ac wrth gefnogi adfywio economaidd, mawr ei angen, yn y rhanbarth drwy gyfnewid gwybodaeth rhyngom ni a sefydliadau allanol. I’n partneriaid, mae hyn yn cynnig cyfle iddynt fanteisio ar ein galluoedd ymchwil, ar gais, heb orfod buddsoddi mewn cyfleusterau, cyfarpar na staff arbenigol." Yr Athro S Adhikari, Prifysgol Abertawe

Os hoffech gymorth Prifysgol Abertawe i oresgyn her, cysylltwch â ni